• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yeşil Sol Parti (YSP)

Yeşil Sol Parti (YSP) - Ekonomi - 2023

Yeşil Sol Parti (YSP) - Ekonomi - 2023

Demokratik ekonomi ile geniş toplumsal kesimlerin enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, barınma sorunu gibi acil ihtiyaçlarına çözüm için buradayız! Halkın en acil sorunlarını çözmek için bir ayağı bu toplumda, savaşların, sömürünün olmadığı bir dünya idealine bağlı; diğer ayağı ise gelecek toplumda olan bir ekonomik geçiş programı ile Birlikte Değiştireceğiz. Sermaye yanlısı erkek egemen ittifakların ekonomi politikalarına karşı ekonomide 3. Yol’u inşa etmeye geliyoruz. Ekonomide eşitlik, karar alma süreçlerine katılım, sınıfsız, kadın özgürlükçü ve sömürüsüz bir toplum için geliyoruz… Enflasyon, İşsizlik, Yoksulluk ve Barınma Krizi ile Mücadele Edeceğiz

Zaruri malların fiyatlarını süreli donduracağız.

Halkın ihtiyacı kadar enerji kullanımını ücretsiz sağlayacağız.

Gıda, enerji, ulaşım, haberleşme gibi sektörlerde tekellerin sebep olduğu finansal spekülasyonu önleyecek, fiyat istikrarını sağlayacağız.

Toplumun en yoksullarına ve kadınlara öncelik verilerek, düzenli geliri olup olmadığına bakılmaksızın, her haneden 18 yaşını doldurmuş olan en az bir kişiye aylık asgari ücretin üçte ikisi tutarında ‘temel gelir güvencesi’ vereceğiz.

Enerji fiyatlarındaki artışları halka yansıtmayacak, enerji dağıtımını kamulaştıracağız.

Kredi hacmini daraltarak kredilerin kontrolünü sağlayacağız.

İşsizliği azaltabilmek ve işsizlere gelir sağlayabilmek için, küçük ve orta ölçekli (esnaflara ve KOBİ’lere) işletmelere, istihdamı, işçi haklarını, sendikal hakları korumaları, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaları şartıyla destekler vereceğiz. 

Tarım, enerji, sosyal konut, bakım, eğitim ve sağlık gibi topluma yararlı hizmet sunan belli sektörlere yönelik yeni kamusal yatırımlar yapacağız.

Haftalık çalışma sürelerini kısaltacağız. Haftada 4 gün ve günde 7 saatlik çalışma sistemini uygulayacağız.

İşsizlere gelir desteği sağlayacağız.

Kamu garantili istihdam programları uygulayacağız. Bu programları; zorunlu, ücretsiz, nitelikli eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetleri gibi kamusal hizmetlerle ve çocuk yardımı, aile yardımları ve işsizlik yardımları gibi devlet yardımlarıyla destekleyeceğiz.

Bölgesel eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla istihdamı arttırıcı politikalar uygulayacağız.

İşsizliğe orta ve uzun vadede çözüm bulmak amacıyla, kamu ile sözleşme yaparak, kamuya yararlı mal ve hizmet üretiminde bulunan üretici (işçi, çiftçi) kooperatiflerinin örgütlenmesini sağlayacağız.  Barınma krizine karşı sosyal konutlar inşa ederek yoksul ailelerin yerleşmesini sağlayacağız.

Konutu bir spekülasyon, rant aracı olmaktan çıkaracak, artan oranlı rant vergisini uygulayacağız.  Büyük sermayeye uygulanan vergi muafiyeti, istisnası, indirimi ve vergi aflarına son vereceğiz.

Kâr, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkları kaldıracak, büyük servetleri vergilendireceğiz.  Servete ve gelire göre artan oranlı bir vergi sistemi oluşturacağız.

Dolaylı vergilerin payını hızla azaltacağız.

Saray inşaatlarını durduracak, var olanları halkın kullanımına açacağız.

Uçak ve yat filolarını satacağız.

Örtülü Ödenek uygulamasına son vereceğiz.

Kamu hizmetinde olanların birden fazla maaş almasını engelleyeceğiz.

Barışçı politikalarla; savaşa, silahlanmaya ve güvenlik harcamalarına kaynak akıtılmasına son vereceğiz.

Tek adam rejiminin paralel hazinesi durumunda olan Türkiye Varlık Fonu yerine Halk Fonunu kuracağız.

Yıllardır yandaş şirketlere verilmekte olan tüm kamu ihalelerini iptal edecek ve ödemelerini durduracağız.

Kamu özel iş birliği projelerine giden garanti ödemelerini durduracak, bu yöntemle yapılan köprü, otoyol ve şehir hastaneleri projelerini kamulaştıracağız.

Sermaye dostu iktidara karşı emeğin hakları için mücadele edeceğiz

Emeğin sömürülmesine ve yoksulluğa son vermek, adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için buradayız!

Meclis siyasetinin yanında sokak, fabrika, atölye, tarla siyasetini güçlendireceğiz. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri alarak yapısal düzenlemeleri yapacak ve uluslararası standartları istisnasız uygulayacağız. İş cinayetlerine son vermek için Birlikte Değiştireceğiz!

Emeğin ağırlıklı olduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konseyi’nin kuruluşunu sağlayacağız.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkını anayasal bir hak olarak tanıyacağız; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “Ceza Kanunu” başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatı yeniden düzenleyerek cezasızlık politikalarıyla mücadele edeceğiz.

Taşeron sisteminin varlığına son verecek, yaşanan her iş kazasında ana firmayı da sorumlu kılacak düzenlemeleri yaşama geçireceğiz.

Herkese güvenceli iş, güvenli gelecek için geliyoruz

İnsanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak adil bir ücret sistemi getireceğiz.

Esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerine son vereceğiz.

Sigortasız ve sendikasız çalıştırmayı önleyecek; kayıt dışı ekonominin önüne geçeceğiz

Özel istihdam bürolarını kapatacak ve kiralık işçi uygulamalarına son vereceğiz.

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarını birlikte değiştireceğiz

Mevsimlik tarım işçilerine yönelik dışlama, aşağılama ve şiddet politikalarını durduracak, çalıştıkları yerlerde temel yurttaşlık haklarından yararlanabilmeleri için gereken idari ve toplumsal tedbirleri alacağız.

Tarım işçilerinin ücret, çalışma saatleri, iş güvenliği, sağlık, sosyal güvence, ulaşım, barınma, beslenme, temiz su, tuvalet, çocukların eğitimi ile ilgili yaşadıkları sorunlara çözümler üreteceğiz.

Mevsimlik tarım işçilerinin örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alacağız.

Mevsimlik tarım işçileri için çağdaş yaşama uygun, sağlıklı ve sosyalleşme imkânı sağlayan barınma alanları oluşturacağız.

Mevsimlik tarım işçisi kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini uygulayacağız ve yerel yönetimlerin sorumluluk almasını sağlayacağız.

Mevsimlik tarım işçisi kadınlara “eşdeğer işe eşit ücretin” uygulanmasını sağlayacağız.

Mevsimlik tarım işçiliğini yasal statüye kavuşturacağız.

Yaşamlarımızı "kader planı"na havale edenlere karşı yeni yaşamı inşa etmeye geliyoruz

Madenlerde işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınana ve ekolojiye verdiği tahribatlar sona erdirilinceye kadar üretimi durduracağız.

Güvenli üretim koşulları sağlanana kadar işçi ücretlerinin işveren tarafından ödenmesini garanti altına alacağız.

Madencilik alanındaki mevzuatı sendikaların, odaların, üniversitelerin görüşlerini alarak yeniden düzenleyeceğiz.

Özel sektörün işletmesine bırakılan madenleri kamulaştıracağız.

Kamu emekçileri güvenceli olacak, kamu emekçilerinin hak kayıpları telafi edilecek

 Kamu kesimindeki istihdam rejimini değiştirerek sözleşmeli, taşeron gibi farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son vereceğiz.

 Kamu hizmetlerinin bütününde kadrolu ve güvenceli istihdam politikaları uygulayacağız; istihdamda ve yükselmede ehliyet ile liyakati esas alacağız.

 Kamu emekçilerinin toplu sözleşme yapmasının ve grev hakkını kullanabilmesinin önündeki engelleri kaldıracağız.

Çocukların işçiliğine son vermeye, genç işçileri desteklemeye geliyoruz

Çocukların yoğun olarak çalıştırıldığı tarım, sanayi ve hizmet sektörü gibi alanlarda sivil denetimlerin de yer aldığı izleme mekanizmalarını kuracağız ve çocukların işçileştirilmesine son vereceğiz.

Psikolojik baskı, tehdit, taciz, mobbing, angarya, ücret eşitsizliği uygulamalarına karşı önlemler alacağız.

Stajyer ve çıraklık şeklinde kamufle edilen yeni kölelik koşullarını önleyici tedbirler alacağız.

İnsanca yaşanacak ücret politikaları için geliyoruz

Asgari ücretin bütün iş kollarını kapsayan gerçek bir toplu pazarlık ile belirlenmesini sağlayacağız.  Yıllık ücretli izin hakkı konusunda Avrupa Sosyal Şartı’na konulan çekinceyi kaldırarak, işçilere yıllık en az bir ay ücretli izin hakkı tanıyacağız.

Kıdem tazminatı hakkını koruyarak çalışanların lehine geliştireceğiz.

İşyeri kapanan, işverenleri kaçan ya da iflas eden şirketler nedeniyle işçilerin mağdur olmasını engelleyecek, kıdem tazminatını alamayan işçilerin alacaklarının hazine güvencesinde olmasını sağlayacağız.

İşsizlikle kesintisiz mücadele etmek için geliyoruz

“İşsizlik Sigorta Fonu”nun işsizlerce kullanılmasını kolaylaştırarak, ödeme koşulları ve miktarlarını işçiler lehine yeniden düzenleyeceğiz.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanımı ve denetiminde sendikalara da inisiyatif tanıyacağız.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun işverenlere destek, teşvik ile kamuya fon aktarımı olarak kullanımına son vereceğiz.

İşe iade davasını kazanan işçilerin derhal işe başlatılmasını zorunlu kılan yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz ve sendika barajını kaldıracağız.

Özel istihdam büroları, dayıbaşılık, çavuşbaşılık, elçilik gibi aracı kurum ve mekanizmaları engelleyeceğiz; iş ve işçi bulma kurumunu iş bulmayı kolaylaştıracak biçimde etkin hale getireceğiz.

Cinsiyetçi iş bölümünü kadınlarla değiştireceğiz

Kadınların emeğini, çalışmasını yok sayan erkek egemen kapitalist sistemin eril, cinsiyetçi iş bölümüne, ayrımcılığına ve eşitsizliklerine son vereceğiz.

Kadınların ücretsiz ev emeğine yönelik sosyal güvence ve emeklilik hakkını tanıyacağız.

İstihdamda kadın erkek eşitliğini sağlayarak kadın istihdam alanlarını büyüteceğiz.

Kadın ve genç çiftçiliğine ilişkin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz alınmasını sağlayacağız.

İşyerinde ve evde erkek tarafından kadınlara uygulanan baskı ve sömürüye karşı kadın örgütleri ile ortak mücadele zeminlerini oluşturacağız.

Sendikal hak ve özgürlükler için geliyoruz

İşçilerin, kamu çalışanlarının ve çalışmayla ilişkili olan herkesin (işsizlerin, emeklilerin, öğrencilerin, çiftçilerin, ev eksenli çalışanların, ücretli-ücretsiz ev işçilerinin) grevli ve toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme haklarını güvence altına alacağız.

Toplu sözleşme hakkı önündeki baraj, yetki itirazları gibi tüm engelleri kaldıracak, bireysel ve kolektif hakları düzenleyen yasaları özgürlükçü bir içerikte yeniden düzenleyeceğiz.

Hükümetin grev erteleme yetkisini kaldıracak, “milli güvenlik ve genel sağlık”’ gibi bahanelerle grev ertelemeyi engelleyeceğiz. Grev yasaklarını yeniden ele alacak ve dayanışma grevi, hak grevi, genel grev, iş yavaşlatma vb. her türlü toplu eylem hakkını güvence altına alacağız.

8 Mart’ı çalışan tüm kadınlar için resmi tatil günü ilan edeceğiz.

İşten çıkarmayı zorlaştıracağız

İş Kanunu’nun başta 25/II. Maddesi olmak üzere, işten çıkarılma ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyeceğiz.

Tazminatsız işten atılmayı yasaklayacağız.

Lokavtı anayasal ve yasal bir düzenleme olmaktan çıkaracağız.

Tarımda neoliberal dönüşümü durdurmak için buradayız, birlikte değiştireceğiz

Kâr ve rant yerine toplumsal faydayı esas alan, Üretici ve tüketicinin karşılıklı ilişkisi üzerine temellenen, Gıda egemenliği, gıda güvenliği ve gıda güvencesi çerçevesinde halkın yeterli, ucuz ve nitelikli gıdaya erişimine dayanan, Ekolojist, Cinsiyet eşitliğini esas alan, Demokratik planlamacı ve kendi kendine yeten tarımsal üretim için geliyoruz… 

Neoliberal politikaların uygulandığı tarımı yeniden yapılandıracağız.

Çiftçiyi üretimden koparmaya yönelik Doğrudan Gelir Desteği biçimindeki destekleri kaldıracağız.  Tarımsal destekleme politikalarının azami kamusal fayda sağlaması için topraksız, yoksul köylülüğe ve küçük ölçekli çiftçiliğe yönelik pozitif ayrımcı politikaları hayata geçireceğiz ve kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz.

Tarımsal üretim desteğini en az 5 yıllık periyotlarla yaparak, üreticilerin gelecek üretimlerini planlayabilmelerini sağlayacağız.

GDO’lu ve hibrit tohumların kullanımına izin vermeyeceğiz, atalık tohum kullanımını özendireceğiz.

Tarımsal ürünlerin ihracatını ve ithalatını kamu yararını gözeterek yapacağız.

Hiç üretim yapılmamış veya üretimin terk edildiği toprakları tarımsal üretime kazandıracağız.

Üretimde fosil yakıtlara karşı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyeceğiz.

Küçük ve orta ölçekli tarımsal üretim için gerekli enerji ve su tüketimini ücretsiz karşılayacağız.

Geçmişte köyü yakıldığı için yerleşim yerinden ayrılmak zorunda kalanların ve devam eden savaş ve çatışma nedeniyle yerleşim yerinden göç eden yoksul köylülerin tekrar köylerine dönmelerini sağlamak için çalışmalara başlayacağız, mera ve yayla yasaklarını kaldıracağız ve yaşanan maddi kayıpları tazmin edeceğiz.

Mera hayvancılığı başta olmak üzere bitki tarımı, kümes hayvancılığı, balıkçılık, arıcılık gibi tarımsal faaliyetleri pozitif ayrımcı politikalarla destekleyeceğiz.

Elektrik dağıtımı yapan şirketleri kamulaştıracağız; küçük ve orta ölçekli üreticilere suyu ücretsiz sağlayacağız.

Ülke genelinde faaliyet gösteren market zincirlere sınırlamalar getireceğiz; kooperatifler ve küçük ölçekli üreticilerce yerelde üretilen gıdaların satışını destekleyeceğiz.

Kooperatifler Bakanlığı kuracağız.

Üretici Köylü Sendikaları Yasası çıkaracağız ve köylü sendikalarının örgütlenmesinin önündeki engelleri kaldıracağız.

Kooperatiflerin depolama, soğutma ve taşıma sistemi kurmalarını destekleyeceğiz.

Kooperatiflerin kredi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Kooperatifler Bankası kuracağız ve Tarım Kredi Kooperatiflerini üreticilerin ihtiyaçları ile katılımlarına dayanarak yeniden yapılandıracağız.

Çiftçilik yapan kadınları, gençleri ve engellileri destekleyeceğiz.

Denizlerin beslenmesini sağlayan akarsular üzerindeki HES projelerini iptal edeceğiz.

Suyun ticarileşmesinin önüne geçeceğiz ve tüm canlıların ihtiyacı olan suyun kâr amacıyla ulusal ve uluslararası şirketlere devrini engelleyeceğiz. 

Tarımda pestisitlerin, kimyasal gübre ve GDO’ların kullanımını yasaklayacağız.

Borcunu ödeyemeyen küçük ve orta ölçekli üreticilerin borçlarını silecek, ödeme güçlüğü içinde olan üreticinin borcunu faizsiz olarak yeniden yapılandıracak ve faiz oranlarını üreticiye yük olmayacak düzeye çekeceğiz.

Borcunu ödeyememiş olması sebebiyle banka ve finans kuruluşlarının, üreticinin toprağına ve diğer üretim araçlarına el koymasını engelleyecek, el konulan toprakların ve üretim araçlarının üreticiye iadesini sağlayacağız.

Sosyal adalet ve eşitlik için geliyoruz

Ücretlilerin vergi dilimlerinin değişmesi ve bu dilimdeki tutarların düşük olarak belirlenmesi nedeniyle uğradığı gelir kaybını telafi edecek çalışmalar yapacağız.

Tüm toplumun ihtiyaca göre yararlanabilmesi ve üretici güç olabilmesi için üretim ve tüketim kooperatifleri kuracağız ve/veya bu kooperatifleri destekleyeceğiz.

Su, elektrik ve doğalgazı temel ihtiyaç oranında tüketenlere ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına girenlere ücretsiz hizmet olarak sağlayacağız.

Toplu ulaşımı öğrenciler-öğretmenler, engelliler, emekliler, gençler ve yoksulluk sınırındaki herkes için ücretsiz yapacağız; bu konuda yerel yönetimlerin merkezi yönetim tarafından desteklenmesini sağlayacağız.

Sosyal yardımları iktidarın bir lütfu olmaktan çıkararak eşit yurttaşlık hakkına dayanan bir sosyal politika izleyeceğiz.

Sosyal Haklar Programı’ndan faydalananlar için öncelikli istihdam programları geliştireceğiz.

Kadınlara yönelik sosyal destek paketlerini sosyal adalet ve eşitlik ilkesine göre cinsiyet eşitliğini gözetir bir şekilde sunacağız.

Eşi hayatını kaybetmiş kadınlara sunulan destekten, boşanmış kadınların ve eşi cezaevinde olan kadınların da faydalanmasını sağlayacağız. 

Yaşlıların ailelerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, belirli saatlerde bakım desteği almasına ilişkin kamusal hizmetleri geliştireceğiz.

Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin evlerine temizlik hizmeti götüreceğiz.

Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin sağlık ihtiyaçlarının düzenli olarak yaşadıkları mekânda karşılanmasını sağlayacağız.

Engelli ve yaşlı yurttaşlara bakım aylığı bağlanması için gelir şartı aramayacağız ve evde bakım desteklerini artıracağız. Bakıcıların, tüm primlerinin devlet tarafından karşılanacak şekilde sigortalı olmalarını sağlayacağız.

Bakıma ihtiyaç duyan ama kendi başına bağımsız yaşamak isteyen engelli bireyler için her yerleşim yerinde bakım evleri kuracağız.

Tüm toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımına uygun hale getirecek ve engelliler için ücretsiz yapacağız. Engelli aracı kullanmak zorunda olan yurttaşların kent içi ulaşımlarını rahat ve özgürce yapabilmeleri için engelli araç şarj istasyonları kuracağız.

İşyerlerinin ve sosyal alanların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapacağız. Engelli dostu mekânların (restoran, kafe, sinema salonu vb.) çoğaltılması hedefiyle vergi muafiyetleri uygulayacağız.

Bütün engelli yurttaşların sosyal güvenceye kavuşturulmalarını sağlayacağız.

Engelli emeğini değersizleştiren söylemle mücadele edeceğiz ve engelli istihdamı için teşvikler geliştireceğiz. Özel ve kamu alanında engellilerin istihdam kotalarını dolduracağız.

Emeklilerin sorunlarını çözmeye geliyoruz

Aylık bağlama oranlarını arttıracağız.

En düşük emekli aylığını asgari ücret düzeyine yükselteceğiz.

Emeklilerin sendikal örgütlenmesi önündeki bütün engelleri kaldıracağız.

Emeklilik yaşını düşüreceğiz.

Kısmi zamanlı çalışanlar için emeklilik koşullarını kolaylaştıracağız.