• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Millet İttifakı

Millet İttifakı - Sosyal Politikalar Vaatleri - 2023

Millet İttifakı - Sosyal Politikalar Vaatleri - 2023

Sosyal Yardımlar ve Hizmetler

Bireyi ve aileyi yoksulluk sarmalından kurtaracak; sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal sigorta ve istihdam hizmetlerinde entegrasyonu sağlayacak; birbirlerini tamamlayacak ve bu hizmetlerin eşgüdüm içinde sunulmasını sağlayacak bir sosyal yardım ve hizmetler sistemi oluşturacağız.
Yoksulluk ve muhtaçlık tanımlarını netleştirecek, muhtaçlık ölçütlerini standartlaştıracağız.


Farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen ayni ve nakdi yardımları tek çatı altında toplayacağız.
Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sosyal yardımların Bütünleşik Sosyal Yardım
Bilgi Sistemi’ne entegrasyonuna devam edecek, sistemi sürekli biçimde güncel tutacak ve etkili biçimde kullanacağız.
Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda “Gelir Desteği” sağlayacağız.
Gelir desteğini ailedeki kadının hesabına yatıracağız.
Tek kişilik haneleri de Gelir Desteği kapsamına alacağız.
Çocukların sağlık ve eğitimi için verilen nakit yardımları bakım, beslenme, giyinme ve ulaşım masraflarını da dikkate alarak yükselteceğiz.
Çalışanların çocukları için yapılan asgari geçim indirimini de aynı miktara yükselteceğiz.
Yoksul ailelerde yenidoğan bebeklere 1 yıl boyunca başta; süt ve bebek maması olmak üzere gıda desteği vereceğiz.
Doğum yardımını, dul ve yetimlere ödenen gelir ve aylıkları günün koşullarına göre güncelleyeceğiz.
Yoksul ailelerimize kış aylarında ısınma yardımı yapacağız.
Yoksul aileler için kreşlerin ücretsiz olmasını sağlayacağız.
Sosyal yardıma muhtaç ailelerin belirlenmesi, sağlanacak sosyal yardım türlerinin ve miktarının tespitinde blok zincir ve yapay zeka teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanacağız.
Sosyal yardımların istihdam ile ilişkisini kuracak, asıl hedef olan insan onuruna uygun yaşamak için çalışmayı özendireceğiz.
Sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı vatandaşlarımızın istihdamını öncelikli olarak tanımlayacak, sosyal yardım alanlara yönelik iş edindirme programlarını ve geniş çaplı istihdam desteklerini hayata geçirecek, bu kapsamdakileri istihdam eden firmalara destek vereceğiz.
Sosyal yardımları insan onurunu zedelemeyecek şekilde sağlayacak ve siyasi bir rant alanı olmaktan çıkaracak kurumsal ve yasal altyapıyı kuracağız.
İl ve ilçelerde kurulan sosyal yardım kurulları ve komisyonların üye yapısını daha kapsayıcı hale getirecek ve tamamen tarafsız kişilerden oluşturulmasını sağlayacağız.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının fiziksel mekanlarını iyileştirecek, kurumsal ve teknik kapasitelerini artıracağız.
Yoksullukla mücadelede kadim geleneğimiz olan vakıf kültürünü yeniden canlandıracağız.
Sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bölgelerde Toplum Sağlığı Merkezleri, anaokulları,
Gençlik Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri gibi yapıların sayısını artıracak ve bu merkezleri işlevsel hale getirerek yoksulluğun eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda neden olduğu dezavantajlar ile mücadele edeceğiz.
Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler alanındaki kapasite ve kaynaklarını güçlendireceğiz.
Mahalle odaklı bütünleşik sosyal hizmet anlayışımız doğrultusunda, Sosyal Hizmet Merkezlerinin sayı ve niteliklerini arttıracak, mobil ve yerinde hizmet verebilmelerini sağlayacağız.
Sosyal hizmet uzmanı sayısını artıracağız.


Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Kurumunun özerkliğini sağlayacak, yönetim şekli ve organizasyon yapısını düzenleyeceğiz.
3600 ek gösterge düzenlemesindeki eksiklik, haksızlık ve dengesizlikleri gidereceğiz.
Sigortalının çalıştığı süre arttıkça aylık bağlama oranın da arttığı bir sisteme geçecek, daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayacağız.
Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da hesaba katacağız.
İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı bulunan ev kadınları için prim ödeme gün sayısı ve oranı ile sigortalılıktan önce yaptıkları doğumlarla ilgili borçlanma hususlarında iyileştirmeler sağlayacağız.
Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payını almayacağız.
Dul ve Yetim Aylıklarını arttıracağız.
Riskli meslekleri yeniden belirleyerek risk seviyesi yüksek tehlikeli işlerde yıpranma paylarını artıracağız.
Bakım Güvence Modelinin kurulmasını ve Bakım Sigortasının başlatılmasını sağlayacağız.
Çırak ve stajyer olarak geçirilen sürelere ilişkin sosyal güvenlik primleri için borçlanma hakkı tanıyacağız.
Diğer ülkelerdeki işlerde uzaktan çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması için karşılıklı sosyal güvenlik anlaşması imzalanan ülke sayısını artıracağız.
Eğitim, bilinçlendirme, yerinde ve etkili denetim, sivil toplum örgütleriyle iş birliği, yasal teşvikler, teknolojik imkanlar ve veri entegrasyonları yoluyla kayıt dışı istihdamla mücadele edeceğiz.


Çalışma Hayatı

Çalışma hayatında kadınlara yönelik negatif ayrımcılık içeren her türlü uygulamaya engel olacağız.
Çocuk işçi çalıştırılmasını engelleyeceğiz.
ILO’nun 175 sayılı part-time çalışma sözleşmesini kabul edeceğiz.
Çağrı üzerine çalıştırma, kısmi zamanlı çalışma ve uzaktan çalışma gibi iş modellerinde çalışanların sağlık, emeklilik gibi sosyal güvenlik haklarını kesin ve net bir biçimde güvence altına alacağız.
Dijital platformlarda kendi hesabına çalışanlarla ilgili hususlarda AB’nin “Platform Çalışma
Direktifi”ni ve AB Komisyonu’nun ilgili rehberini esas alacağız.
ILO’nun 189 sayılı “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” sözleşmesini onaylayacağız.
Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak nitelikli yabancı işgücünün çalışma izinlerini kolaylaştıracağız.
Kaçak yabancı işçilikle tavizsiz ve etkin mücadele edeceğiz.
Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylayacağız.
İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanılmasının önüne geçeceğiz.
İşsizlik ödeneğinden daha fazla işsizin daha uzun süre ve daha fazla yardım almasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
Kıdem tazminatı sistemini sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde gözden geçireceğiz.
İşçi alacaklarında zorunlu arabuluculuk mekanizmasını işçilere maddi külfet getirmeyecek şekilde düzenleyeceğiz.
İş sağlığı ve güvenliğini ILO standartlarına getireceğiz.
Yaşanan iş kazalarını dikkate alarak tehlikeli sınıfta yer alan iş kollarını yeniden düzenleyeceğiz.
Ev iş yerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için önleyici tedbirleri zorunlu tutacak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda gerekli düzenlemeleri yapacağız.
İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının işverenlere bağımlılığını ortadan kaldıracak ve tarafsız harekete etmelerini sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işyerlerine ağır yaptırımlar getireceğiz.
İş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin denetlenmesinde, sendika temsilcilerinin de bulunmasını sağlayacağız.
Meslek hastalıklarını ILO standartlarına göre yeniden değerlendirecek, meslek hastalıklarına sebep olan nedenlerin kaldırılması için iş hukuku ve tıp alanını kapsayacak çalışmalar yapacak, meslek hastalığı hastanelerinin sayısını arttıracağız.
İş yeri müfettişlerinin sayısını arttıracak, iş yeri denetimlerini düzenli hale getirecek, risk bazlı denetimi mümkün kılacak dijital altyapıyı geliştireceğiz.
Yasal sınırlarla belirlenen çalışma sürelerine ve fazla mesai düzenlemelerine uymayan işyerlerine ağır yaptırımlar uygulayacağız.
Sendikal alanı düzenleyen mevzuatı ILO ve AB standartlarına uygun hale getirecek ve böylelikle çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerden çağdaş normlara uygun biçimde ve azami ölçüde yararlanmalarını sağlayacağız.
Sendikalaşmayı ve işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapılmasını destekleyecek, sendikalı işyerlerinin rekabet gücünü korumak amacıyla destek modelleri geliştireceğiz.


Engelliler

Kamuda engellilere yönelik hizmetlerdeki dağınıklığı giderecek, tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayacak, buna uygun güçlü bir kurumsal yapı oluşturacağız.
Engellilerle ilgili veri tabanı oluşturacak, düzenli olarak güncelleyecek ve kamuoyuyla paylaşacağız. 
Ulusal Otizm Eylem Planını hayata geçireceğiz.
Ülkemizin iç mevzuatını, BM Engelli Hakları Komitesi’nin Nihai Gözlem Sonuç Raporu doğrultusunda geliştireceğiz.
Çalışma hayatındaki şiddet ve taciz olaylarına karşı başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı tüm kesimleri korumak amacıyla ILO 190 sayılı sözleşmesini onaylayacak ve buna uygun alt mevzuat hazırlayacağız.
Engellilere yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için yeni hukuki düzenlemeler yapacak, kanunda mevcut olmasına rağmen uygulamada işlevsellik kazanamayan hükümlerle ilgili olarak cezai yaptırımlar getireceğiz.
Engelli çocuğu olan ebeveynlerin yaşamlarını kaybetmeleri halinde çocuklarına kimin bakacağı konusundaki haklı endişelerini net yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılacağız.
Dijital dönüşümü ve evden veya uzaktan çalışma imkanlarını da dikkate alarak kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan mevcut kotaları dolduracağız.
Kamuda çalışan engellilerin kendi eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdam edilmelerini sağlayacağız.
Engelli istihdamı konusunda engelli grupları arasında dengeli bir politika belirlenmesini sağlayacak, engelli kadınlar, işitme engelliler ve zihinsel engellilerin engelli istihdamından eşit oranda faydalanmalarını temin edeceğiz.
Engelli bireylerin yetkinlikleri ve yapabilecekleri işlere uygun eğitim almalarını sağlayacak ve istihdam edilebilirliklerini artıracağız.
Sosyal sorumluluk projeleriyle engellilere yönelik mesleki eğitimler ve sertifika programlarını teşvik edeceğiz.
Engelli bireylerin yazılım, kodlama, siber güvenlik, e-ticaret uzmanlığı, büyük veri yöneticiliği gibi kalifiye eleman olarak istihdamını sağlayacak projeler geliştireceğiz.
İş Koçları uygulamalarıyla engelli personelin işe, işyerine ve diğer personele uyumunu artıracağız.
Engelli aylıkları, bakım yardımları ve malzeme desteklerini yüksek enflasyonu da dikkate alarak günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.
Engelli aylıklarını ve bakım yardımlarını belirlerken, hane içinde fert başına düşen gelir sınırını artıracağız.
Engelli vatandaşlarımızın kullandığı protez, ortezlerin SGK katkı paylarını günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.
Engelli bakım ve kreş evleri açarak ailelere sosyal destek sağlayacak, engellilerin ve bakıma muhtaç yaşlıların günü birlik yararlanabileceği bakım evleri açarak bu kişilerin ailelerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacağız.
Engelli çocukların ebeveynleri üzerinden sağlık yardımı alabilmeleri için en az %60 olarak uygulanan engellilik oranını düşüreceğiz.
Engelli kadınlar için doğum öncesi ve sonrası izin gün süresini artıracağız.
Engellileri, rehabilite edilmesi, sosyal hayata katılması ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için spora teşvik edecek, hemen her branşta spor yapabilmeleri için gerekli altyapı imkânlarını hazırlayacak, başarılı milli sporculara teşvik primi verilmesi hususundaki esasları genişleteceğiz.
Engelli Spor Kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden sağlanan ödeneklerin miktarını artıracağız.
Kamu kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden engellilerin indirimli olarak istifade etmesini sağlayacağız.
Engelli bireylerin bağımsız yaşam ve topluma dahil olabilmeleri için gelişen teknolojilere uyumlu tıbbi cihaz, ilaç, test kitleri ve yapay zeka marifetiyle üretilen ürünleri stratejik sektör kapsamına alacak ve teşvik edeceğiz.
Erişilebilirlik sorunlarını Evrensel Tasarım İlkeleri çerçevesinde çözeceğiz.
Şehirlerin, kamu binaları başta olmak üzere iş yerlerinin, sinema, tiyatro gibi kültür merkezlerinin, eğitim kurumlarının ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uluslararası standartlarda uygun hale getirilmesini sağlayacak, bu konudaki denetimleri titizlikle gerçekleştireceğiz.
Engelli bireylerin ikamet ettiği ya da öğrenim gördüğü caddelere uyarı tabelaları asılmasını sağlayacağız.
Adil ve etkin bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği’ni hayata geçirecek, her kamu kuruluşuna başvuruda istenilen farklı sağlık kurulu raporu taleplerini sonlandıracağız.
Sağlık Kurulu Raporlarının Dünya Sağlık Örgütünün standartlarına uygun olarak düzenlenmesini sağlayacağız.
Kalıcı engellilik durumunun tespitinde; bir kereye mahsus olacak şekilde engellinin tüm engel durumlarını, gerekli olacak (tıbbi araç ve gereçleri, vb.) donanımlarını, eğitim gereksinimlerini saptayacak yeni bir sağlık kurulu raporunun düzenlenmesini sağlayacağız.
Geçici engellilik durumunun tespitinde de engel derece ve özelliğine göre aynı şekilde yeni bir sağlık kurulu raporunun düzenlenmesini sağlayacağız.
Kamu ve üniversite hastanelerinde engellilerin hizmet alımını kolaylaştıracağız.
Bakım uzmanlarının ve özelikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim verenlerin niteliklerinin arttırılması için burs ve istihdam garantili bütünleşik bir programı hayata geçireceğiz.
Bakanlığa ait ve bakanlığın ödemesini yaptığı engelli bakım kurumlarında bakım hizmetlerinde kaliteyi arttıracağız.
Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinin mümkün olan en erken evrede başlatılmasını ve engellinin yerleşim yerine en yakın yerde verilmesini sağlayacağız.
Özel bakım gerektiren engel durumları için sürdürülebilir, güvenli ve yüksek standartlar için devlet desteği sağlayacağız.
Erken tanı için Sağlık Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği içinde çalışacağı bir sistem kuracağız.
Doğum kaynaklı engelliliğin önlenmesi amacıyla önleyici sağlık hizmetlerine ağırlık vereceğiz.
Otizmli ve Down Sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımı için erken tanı ve erken müdahale hizmetlerini güçlendireceğiz.
SMA tedavisi konusunda tecrübeli uluslararası üniversiteler ile iş birliği yaparak öncelikle  ilgili merkezlerde ve en kısa zamanda da uzmanların eğitimi ve teknoloji transferi yoluyla çocuklarımızın tedavisinin ülkemizde yapılmasını sağlayacağız.
Çok disiplinli rehabilitasyon ekipleri oluşturacak, özel rehabilitasyon üniteleri kuracak, hastanelerde engelli asistanı sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmesini sağlayacağız.
Engellilerin hak ve özgürlüklerinin topluma aktarılabilmesi için, anaokulundan itibaren okul müfredatlarına eğitim programları koyacağız.
Ülke çapında Erişilebilirlik Seferberliği başlatmak için Engelsiz Yaşam Dersini müfredata dahil edeceğiz.
Toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Ulusal Erişilebilirlik Haftası uygulaması başlatacağız.
Engelli vatandaşlarımızın genel eğitim sistemi içinde her seviyede eğitim almasını sağlamak için bütünleştirici planlamalar yapacağız.
Engellilere özgü okulları yaygınlaştıracağız.
Engellilerin eğitim kuruluşlarına kabullerinde ortaya çıkan sorunları net yasal düzenlemelerle ortadan kaldıracağız.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik gerçekçi ve sürdürülebilir bir destekleme programı oluşturacağız.
Özel gereksinimli çocukların, örgün eğitim dışında aldıkları rehabilitasyon hizmetini ayda en az 40 ders saatine çıkaracağız.
İşitme ve görme engellilerin, üniversiteler dahil, eğitimin her kademesinde rahat ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacağız.
İşitme engelliler için Türk işaret dili sistemi oluşturacak, toplumun bu dili öğrenmesi için çalışmalar yapacağız.
Engellilerin seçtiği alanlarda eğitim alabilmesi için mesleki habilitasyon, rehabilitasyon ve eğitim programları geliştirecek, bu programlarda kamu kurumları haricindeki tüzel kişiler ile gerçek kişilerin de gönüllü olarak hizmet sunabilmesini sağlayacağız.
Örgün eğitim programlarına geç başlamış engellilerin eğitime dâhil edilmesi için düzenlemeler yapacağız.
Engelli bireylerin okul öncesinden itibaren diğer öğrencilerle birlikte eğitim almalarını sağlayarak engelli bireylerin okullaşma oranını artıracak, kaynaştırılmış eğitimin altyapısını hazırlayacağız.
Özel Eğitim İhtiyaçları belirlenmiş 0-36 ay çocuklarımız için ailelerinin bilgilendirilmesini ve desteklenmesini sağlayacak, üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde 6 aylık periyotlarda izleme ve değerlendirme yaparak gerekli eğitim hizmetini vereceğiz.
Kaynaştırmalı Engelsiz Kreş projesi çerçevesinde engelli çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonu için tamamı kamu kaynaklarıyla karşılanacak kreş uygulamasını tüm ülke genelinde hayata geçireceğiz.
Özel eğitim okulları, Rehberlik Araştırma Merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile genel eğitim okulları arasındaki bütünleştirici eğitime ilişkin işbirliği ortamını güçlendireceğiz.
Engelli öğrencilerin sınavlarda karşı karşıya kaldığı her türlü engeli ortadan kaldıracağız.
“Ulusal Ebeveynlik Projesi” kapsamında engelli çocuklarımızın ailelerinin çocuklarının eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmaları seferberliğini 


65 Yaş ve Üzerindeki Vatandaşlarımız

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla Aktif Yaşlanma Politika Belgesi’ni hazırlayacak ve Yaşlılığa ve Emekliliğe Hazırlık Programlarını hayata geçireceğiz.
Yeniden yapılandıracağımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müstakil bir Yaşlılar Genel Müdürlüğü kuracağız.
Sosyal Hizmetler Kurumunun kapasitesini güçlendireceğiz.
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak ve her kesimden ihtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla veri tabanı oluşturacağız.
Yaşlı Aylığını arttıracağız.
Huzurevinde yaşayan yoksul yaşlıların harçlıklarını arttıracağız.
65 yaş üzerindeki yurttaşlarımızın kültür, sanat ve spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.
Beslenme, barınma, sağlık ve temizlik gibi bakım hizmetlerinin engelli ve yaşlıları evinden, sosyal çevresinden, şehirlerden ve toplumsal hayattan uzaklaştırmayacak mekânlarda ve yöntemlerle sunulmasını sağlayacağız.
Evde bakım ve destek için güvenilir, yetkin, eğitimli ve sertifikalı bakıcı havuzu oluşturacağız.
Uzun Dönem Yatılı Kurum Bakım kapasitesini artırarak sırada beklemeyi sonlandıracağız.
Yaşlı ve yatalak hastalarımız için özellikli bakım merkezleri kuracağız.
Kısa Süreli ve Geçici Bakım hizmetlerini etkin ve yaygın hale getireceğiz.
Alzheimer, demans, yatağa bağımlı, sürekli tıbbi bakım gerektiren, palyatif bakım ihtiyacı olan yaşlılara yönelik İhtisaslaşmış Yaşlı Bakım Merkezleri açacağız.
Huzurevi, Yaşlı Yaşam Evleri, Gündüz Hizmet Merkezlerinin sayısını, yerel yönetimleri de güçlendirerek ve işbirliği sağlayarak ihtiyacı ve talebi karşılayacak şekilde artıracağız.
Yaşlılarımız için belediye ve ilgili merkezlerce gezi, spor, tiyatro ve sinema gibi etkinlikleri destekleyecek ve yaygınlaştıracağız.
Yaşlılarımızın tiyatro, müzik ve diğer sanat becerilerini geliştirmeye ve kullanabilmelerini sağlamaya yönelik kursları destekleyeceğiz.
İleri Yaş / Üçüncü Yaş Turizmini destekleyecek, Bakım ve Rehabilitasyon Turizmini güçlendireceğiz.
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ve yakınlarının dijital okuryazarlığını geliştirecek, bilgi iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitelerini güçlendirecek, bu suretle dolandırılma ve istismar vakalarının da önüne geçeceğiz.
Kentlerimizin “Erişilebilir ve Yaşlı Dostu Kent” olmasını sağlayacak, yaşlı bireylere yönelik cazibe merkezleri oluşturacak ve yaşam kalitelerini artıracağız.
Konut projelerinde ve özellikle sosyal konut imalatında, “yaşlılık etki analizi” yapılmasını sağlayacağız.
Gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının yaşlılarımıza kaliteli ve yüksek standartlarda destek olmasını teşvik edeceğiz.
Yaşlı bakım ve çocuk koruma merkezlerinin bir arada bulunduğu kampüsler kuracak, bu sistemle nesillerin buluşmasını sağlayacak ve gençler için yeni bir eğitim, sosyal yardımlaşma ve çalışma modelini hayata geçireceğiz.
Uzun dönemli bakımın finansmanı için sürdürülebilir mekanizmalar oluşturacak, yaşlı bakım sigortasını hayata geçireceğiz başlatacağız.


Şehit Yakınları ve Gaziler

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünü yeniden yapılandırarak, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla daha odaklı irtibat içinde olmasını sağlayacağız.
‘‘Şehit Aileleri ve Gaziler Kanununda’’ ve diğer ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeleri yaparak şehitlik ve gazilik statüsü verilmesi konusundaki dağınıklığı ve yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldıracağız.
Şehit aileleri ve gazilerimiz için ortak bir veri tabanı kuracağız.
“Gazilerimizin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılım Eylem Planı” hazırlayacak, gazilerimizin sosyal, spor ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını özendirecek, özel girişimcilik destekleri sağlayacağız.
Gazilerimizin tedavi ve rehabilitasyon sürecini hızlı ve etkin hale getirmek için “İyi Yaşam İzleme Birimi” kuracağız.
15 Temmuz Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için toplanan 310 milyon lira ve Beşiktaş terör mağdurları için toplanan 52 milyon lira tutarındaki bağışlar ile şehit aileleri ve gazilere harcanmak üzere toplanan diğer kaynakların akıbetini şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşacak, bu kaynakları muhataplarına söz verildiği gibi ulaştıracağız.
GATA ve diğer askeri hastaneleri yeniden açacağız.
Şehit anne ve babalarına verilen maaşı yükselteceğiz.
İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan muharip gazilere verilen şeref aylığındaki farklı uygulamaları ortadan kaldıracak, şeref aylığını tüm muharip gaziler için yükselteceğiz.
Şehit aileleri ve malul gazilere ödenen maaşlardaki dengesizlikleri gidereceğiz.
18 Mart Şehitler Gününde şehit ailelerine ve 19 Eylül Gaziler Gününde malul gazilere ikramiye verilmesini sağlayacağız.
Şehit yakınlarıyla, gazilerimizin ve yakınlarının sosyal güvenlik ile ilaç, sağlık malzemesi ve ekipman temini gibi sağlık işlemlerindeki ağır bürokrasiyi ortadan kaldıracağız.
Şehit yakınları ve gazilerin durumlarını gösteren belgelere e-devlet ve elektronik ortamda erişimi sağlayarak mükerrer belge istenmesinin önüne geçeceğiz.
Şehit aileleri, malul gazi ve vazife malullerinin kullandıkları ortez, protez, tekerlekli sandalye, diş implantı ve tüp bebek gibi ihtiyaçlarının SGK tarafından ödenmesindeki kısıtlamaları kaldıracağız.
Görme engelli olan malul gazi ve vazife malullerinin yapay zekâlı gözlük gibi hayati ihtiyaçlarının SGK tarafından ödenmesini sağlayacağız.
Şehit aileleri, malul gazi ve vazife malullerine elektrik ve suda olduğu gibi doğalgazda da indirim sağlayacağız.
Şehit çocuklarına verilen ücretsiz seyahat kartı uygulamasından gazi çocuklarının da yararlanmasını sağlayacağız.
Gaziler için rehabilitasyon merkezlerinin sayısını artıracak, bekleme sürelerini en aza indirecek, fiziksel ve psikolojik rehabilitasyonları ücretsiz sağlayacağız.
Şehit aileleri, muharip ve malul gazilere özgülenmiş konuk evlerinin yapılmasını sağlayacağız.
Şehit aileleri muharip ve malul gazilerimizin kamu misafirhanelerinin tamamından en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacağız.
Şehit aileleri ve gazilerin istihdamına yönelik işverenlere sigorta prim desteği sağlayacağız.
Şehit çocukları, gazi ve gazi çocuklarının her seviyedeki eğitimlerini burslu olarak sürdürmeleri için gerekli desteği sağlayacağız.
Yollar, okullar ve benzeri yerlere şehitlerimizin isimlerini vererek adlarını yaşatacak, eğitim sürecinde yeni nesillerin şehitlerimize, gazilerimize ve yakınlarına sevgi, saygı ve minneti öğrenmelerini sağlayacağız.


Konut ve Barınma

‘Konut Edinme-Barınma Hakkı’’ kapsamında herkesin sağlıklı, güvenli, alt yapısı tamamlanmış konuta erişimini kolaylaştıracak tedbirler alacağız.
Toplu Konut İdaresi’nin asıl görevi olan Sosyal Konut üretimine odaklanmasını sağlayacak, bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis edeceğiz.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanununu halkın elini kolunu bağlayan, afet önlemeden çok haksız servet transferine hizmet eden bir yapıdan çıkaracağız.
Sağlayacağımız güven, istikrar ve düşük enflasyon ortamıyla maliyetlerin öngörülebilir hale gelmesini sağlayacak, uzun vadeli ve ödenebilir finans imkanlarının önünü açacağız.
Konut sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlara ve/veya dezavantajlı kesimlere uzun vadeli ve uygun koşullu kredi imkanları sağlayacağız.
Sosyal konut üretimini hızlandıracak, dar gelirli ailelerin kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmalarını ya da düşük bir bedelle kiralayabilmelerini sağlayacağız.
Dezavantajlı grupların, yeni evlenenlerin, uzun süre işsiz olanların sosyal konut imkanından öncelikle yararlanmasını sağlayacağız.
Konut birlikleri ve kooperatiflerinin dar gelirliler için kiralık sosyal konut inşa etmelerini olanaklı hale getireceğiz.
Sosyal konut satın alanların belli süreyle özel haller dışında bu konutları satmalarının veya kiraya vermelerinin önüne geçeceğiz.
Kirada oturan dar gelirli yurttaşlarımıza gelir düzeylerine göre kira yardımı yapacağız.
Bir evin belirli bir süre el değiştirmemesi ve kiraya verilmemesi durumunda boş ev vergisi alınmasına ilişkin düzenleme yapacağız.
Emlak rayiç bedellerini güncel piyasa değerleri ile uyumlu hale getireceğiz.
Emlak vergisi ve değerli konut vergisini sahip olunan konut sayısına göre artan oranda uygulayacağız.
Yerel Yönetimlerle birlikte devletin alt yapısı tamamlanmış arsa üretimini sağlayacak, bu arsaları evi olmayan vatandaşlarımıza uygun koşullarda satacağız.
Nüfusu dar bir alana sıkıştırmaktan çıkarıp, daha yeni yaşam alanları oluşturacak, bu amaçla hızlı tren gibi banliyö ulaşımı hizmetlerini yaygınlaştırarak, şehirden uzak olduğu için pahalı olmayan ama kolaylıkla şehre erişimi olan projeler geliştireceğiz.
Bölgeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarını azaltarak, halkımızın bulunduğu şehirlerde yaşamasını temin edeceğiz.
Kırsal kalkınma politikalarıyla kırdan kente göçü yavaşlatacak, köy ve kasabalarda vatandaşların kendi arazilerine konut yapımını teşvik edecek, sosyal ve kamu hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracağız.
Gençlere nitelikli barınma imkânı sağlamak üzere tüm üniversitelerin içinde veya yakınında yeterli sayıda öğrenci yurdu açacağız.
Konut üretiminde çağdaş bir şartname, kodlama ve maliyet sistemi oluşturacağız.
Düşük maliyetli ve daha hızlı konut üretimi için endüstriyel inşaat tekniklerinin geliştirilmesini teşvik edeceğiz.


Sağlık

Sağlık hakkını açık bir anayasal hak olarak düzenleyecek, kimsenin sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılamayacağını güvence altına alacağız.
Nitelikli sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir ve adil olmasını sağlayacağız.
Sağlık hizmetlerine erişimde coğrafi farklılıkları ortadan kaldırmak üzere bir uygulama planı yapacak, ilerlemeyi her yıl izleyeceğiz.
Koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendirecek, sağlık bütçesinden aldığı payı arttıracağız.
Birinci basamağı sağlık hizmetleri sunumunun odak noktası yapacak, kademeli sevk zinciri altyapısını hazırlayarak, ikinci ve üçüncü basamak üzerindeki hasta yükünü azaltacağız.
Muayene randevu sistemini etkin çalışır hale getireceğiz.
Muayene süresini Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen standartlara getireceğiz.
Aile hekimliği sistemini halk sağlığının temeli haline getireceğiz.
Aile Hekimliği ceza yönetmeliğini derhal kaldıracağız.
Aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız.
Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda aile hekimliği uzmanlık eğitimi kadrolarına verilen oranı artıracağız.
Aile Sağlık Merkezleri (ASM)’nin fiziki koşullarını ve teknik donanımlarını iyileştirip, uygun şartlarda olmayan merkezleri standartlara uygun hale getireceğiz.
Sağlık personeli sayısını ve çeşitliliğini artırarak ASM’lerin hizmet kapasitesini güçlendireceğiz.
ASM’leri temel sağlık hizmetleri, kronik hastalık takibi, periyodik kontroller, kanser erken teşhis merkezleri faaliyetleri gibi hizmetleri sunan bir yapıya kavuşturacağız.
Ulaşılmayan birey ve taraması yapılmayan çocuk bırakmayacağız.
Her eğitim dönemi başında öğrencilerimizi Aile Sağlığı Merkezlerinde sağlık muayenesinden geçireceğiz.
Evlilik öncesi sağlık taramasını ücretsiz yapacak, genetik hastalıkları taramalara ekleyeceğiz.
SMA, kas ve metabolizma hastalıkları, Down Sendromu, Kistik Fibrozis, Orak Hücreli Anemi ile Talasemi gibi genetik hastalıkların erken teşhisi ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimi sağlamak üzere evlilik öncesi genetik taşıyıcılık ve yenidoğan tarama ve test programlarının
daha etkili biçimde uygulanmasını sağlayacak şekilde bir ulusal eylem planı ve kayıt sistemi oluşturacağız.
Kanserle bütünsel bir yaklaşımla mücadele edecek, erken tanı için tarama programlarını ülke genelinde yaygınlaştıracak, kanserin erken teşhis ve tedavisine katkı sağlayan Ar-Ge ve teknolojik girişimlere özel teşvik programları uygulayacağız.
Anne-bebek sağlığı izlemelerini daha güvenli ve yaygın hale getirerek ileri seviyeye taşıyacak, gebe ve çocuk sağlığı konusunda ileri tetkik ve tedavi uygulanabilecek bölgeselleşmiş perinatal merkezler kuracağız.
Genç kızlarımızı ve kadınlarımızı rahim ağzı kanseri ve genital siğillerden korumak için HPV aşısını Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takviminin içerisine alarak geri ödeme sistemine dahil edeceğiz.
Özellikle çocukluk çağı diyabetinde tedavi etkinliğini arttırmak için Sürekli Glukoz İzlemi cihazlarının hastalara bedelsiz olarak temin edilmesini sağlayacağız.
Çocukluk çağı obezitesini engellemek için Ulusal Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat
Programını revize edip uygulamaya koyacak, okul öncesi, ilkokul ve orta okul seviyelerinde münhasır programlar başlatacağız.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş risk faktörleri (yetersiz ve dengesiz beslenme, fiziksel inaktivite, tütün tüketimi, zararlı alkol kullanımı) ile sağlıklı yaşam ve sağlık okuryazarlığı konularında toplumsal düzeyde farkındalık kampanyaları düzenleyecek, risk azaltımı politikalarını benimseyeceğiz.
Obezite salgını ile mücadele edecek, diyabet, kalp-damar gibi kronik hastalıkların gelişimine neden olan risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik Ulusal Diyabet Önleme ve Kontrol Programı gibi programları güncelleyip uygulamaya koyacağız.
Ülke çapında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin ve ünitelerinin sayısını arttıracak ve teknik altyapısını güçlendireceğiz.
Rehabilitasyon hizmetlerini çeşitlendirecek, tıbbi rehabilitasyon merkezlerinin yanında sosyal rehabilitasyon merkezlerinin de sayısını artıracağız.
Tedavi sonrası hasta takip hizmetlerini güçlendireceğiz.
Hastanelerdeki psikiyatri kliniklerinde yatak sayılarını artıracağız.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini aktif hale getirecek, rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı hizmetini de vermesini sağlayacağız.
Fiziksel ve ruhsal bağımlılıkla birlikte davranışsal bağımlılıkla da (dijital obezite, oyun, kumar vb.) mücadele edeceğiz.
Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerinin kapsamını genişleterek “Bağımlılıkla Mücadele Merkezi” çatısında fiziksel bağımlılık ve davranışsal bağımlılık olarak iki yönlü çalışmasını sağlayacağız.
Madde bağımlılığı yataklı tedavi merkezlerinin sayısını ve niteliği arttıracağız.
Tütün kullanımının azaltılması için DSÖ’nün “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”ni ve tütün kullanımının yayılımını kontrol altına almak için uygulamaya koyduğu “MPOWER” politika paketi kurallarını uygulamaya koyacak; 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun” uygulanmasını güçlendirecek, denetimlerin etkili şekilde uygulanmasını sağlayacak, sigara ile mücadelede dünya genelinde kabul görmüş
zarar azaltımı politikalarını benimseyeceğiz.
Akılcı ilaç kullanımı ve sağlık okur-yazarlığını yükselteceğiz.
Sağlık çalışanlarının çalışma şart¬larını, ücretlerini ve özlük haklarını iyileştirerek toplumda hak ettikleri itibarı yeniden kazandıracak, ek göstergelerinde yeni düzenlemelere gideceğiz.
Sağlık personeli sayısında OECD ortalamalarına ulaşmayı hedefleyeceğiz.
Performansa dayalı gelir sistemini yeniden düzenleyecek, maaş-performans oranını maaş yönünde arttıracağız.
Sağlık çalışanlarının hastalık dönemlerinde döner sermaye paylarından kesinti yapılmamasını sağlayacağız.
Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki yönetmelikteki hekimin tedavi vermesini ve hastanın hekim seçimini kısıtlayan maddeleri yürürlükten kaldıracağız.
Salgın hastalık durumları için ilgili genelgedeki meslek hastalığında “illiyet bağı” şartını kaldıracağız.
Sağlık çalışanlarının uzun nöbet sorununu çözeceğiz.
Türk Hemşireler Birliğini kuracağız.
Yurtdışına gitmiş sağlık çalışanlarımız için ‘Yurda Dönüş’ Projesi başlatacağız.
Sağlık çalışanlarının aile bütünlüğünü korumak amacıyla nöbetli çalışmayı da gözeterek kreş, yuva ve etüt merkezleri açacağız.
Sağlık çalışanlarına yapılan işin niteliğine uygun koruyucu ekipmanları eksiksiz temin edeceğiz.
Malpraktis ve komplikasyon ayırımı konusunda halkı bilinçlendireceğiz.
Sağlık çalışanlarının sendika ve oda üyeliklerinin bir ayrımcılık sebebi olarak kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz.
Hasta ve sağlık çalışanlarının haklarına riayet edilmesini sağlayacağız.
Sağlıkta şiddet vakalarında etkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasını sağlayacak, ceza ve yaptırımları daha caydırıcı hale getirecek ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet suçunda iyi hal ve infaz indirimi uygulanmamasını sağlayacağız.
Sağlık çalışanlarının can güvenliği ve mesleki saygınlıklarını koruyacağız.
Mesleki itibarsızlaştırmanın önüne geçmek için siyaset dilini değiştirecek, eğitim ve iletişim mecraları yoluyla toplumsal bilinçlendirme programları uygulayacağız.
Sağlık hizmetleri sunulan her yerde güvenlik önlemlerini arttıracağız.
Hasta kabul ve yönlendirme personelinin iletişim yetkinliklerini arttıracağız.
Her bir şiddet vakasının kök nedenlerini sürekli araştıran bir gözlem mekanizması oluşturarak şiddet ile sistematik olarak mücadele edeceğiz.
Sağlık alanındaki insan gücünü ve eğitimini demografik yapı ve güncel koşulları dikkate alarak planlayacağız.
Tıp, eczacılık, diş hekimliği ve diğer sağlık bilimleri fakültelerinin açılmasında temel kriterler belirleyecek, eğitimin niteliği ve kalitesini artıracağız.
Tercih edilme durumu azalan cerrahi branşlara sunulan olanakları gözden geçirecek ve iyileştirmeler yapacağız.
Sağlık çalışanlarının yetiştiği lisans programları müfredatlarında hasta psikolojisi, iletişim ve benzeri dersleri artıracak, mevcut sistemde çalışanlar için de eğitimler planlayacağız.
Sağlık Bakanlığı’nın organizasyon şemasını karar verme ve politika geliştirme kademelerine çok disiplinli bir yaklaşımla liyakat esaslı atamalar yapacağız.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanunu yenileyerek, hekimler, diş hekimleri, eczacılar, psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistler, hemşireler ve yeni sağlık mesleklerinin görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını belirleyeceğiz.
Sağlık Bakanlığı nezdindeki “meslek tanımları” listesini güncelleyeceğiz.
Sağlık politikalarının daha nitelikli şekilde sürdürülebilmesi açısından tüm paydaşların bir araya gelerek çözüm önerilerinde bulunacağı bir Sağlık Danışma Konseyi oluşturacağız.
Dezavantajlı bölgelerde çalışan sağlık çalışanlarının bu bölgelerde uzun süreli kalmasını sağlayacak teşvikler sunacağız.
Kırsal kesimlerde donanımlı sağlık ekipleriyle mobil hizmet sunacağız.
Uzaktan sağlık hizmetleriyle ilgili (7/24 ulaşılabilecek tele sağlık, tele tıp vb.) sağ¬lık hizmetinin kapsamını belirleyen, gereklerini, niteliğini ve hasta/çalışan haklarını güvence altına alan düzenlemeleri hasta yararına dayalı, meslek etik ilkelerine uygun ve hasta mahremiyetini ön plana alan bir yaklaşımla hayata geçireceğiz.
Acil sağlık hizmetlerinin yalnızca acil vakalar için kullanılması için yasal düzenlemeler ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapacağız.
Acil servis ve ambulans hizmetlerinin fiziki ve teknik alt yapısını ve polikliniklerle bağlantısını güçlendireceğiz.
Hastanede yatarak tedavi edilen hastaların bakımlarının sağlanması için gerekli mesleki formasyona sahip hasta bakıcı istihdamını artıracağız.
Tıbbi sekreter sayısını artıracağız.
Şehir hastaneleri projelerini teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacak, fizibilite, ihale sonrası değişiklikler, uygulama, raporlama ve denetim aşamalarında yapılmış olan hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları tespit ederek gereğini yapacağız.
Planlanan şehir hastanelerinin, henüz yapılmayanlarının ihalelerini ivedilikle durduracak ve yeni şehir hastanesi yapmayacağız.
Yüksek kapasiteli hastaneler yerine, hastaneleri ulaşım ve erişim olanakları ve hasta kapasitesini homojen olarak dağıtacak şekilde farklı bölgelere yayarak bütçe kaynaklarından yapacağız.
Şehir Hastaneleri gerekçesiyle kapatılan devlet hastanelerini ihtiyaç analizi çerçevesinde yeniden açacağız.
Sağlıkta kalite denetimlerini bağımsız ve akredite kuruluşların yapmasını sağlayacağız.
Üniversite hastanelerinin altyapı, araştırma, eğitim ve sağlık hizmeti sunma konularında yaşadığı sorunların çözümü amacıyla kendi bütçelerini oluşturmaları ve yönetebilmeleri için gerekli mevzuat değişikliğini yapacak, gerekli kaynakları Merkezi Yönetimden aktaracağız.
Askeri hastaneleri ve silahlı kuvvetler sağlık tesislerini yeniden açacağız.
Türkiye’yi yaşam bilimlerinde keşifler yapabilen bir ülke haline getirecek stratejik yol haritasını hayata geçirecek, temel araştırma yapan merkezler ve bilimsel araştırmalar için verilen destekleri arttıracağız.
Sağlıkta yüksek teknolojili aşı, ilaç, kan ürünü, cihaz ve malzemelerin ülkemizde üretilmesini teşvik edecek uzun vadeli bir teşvik yol haritası ve eylem planı geliştirecek, bu alanlardaki Ar-Ge çalışmalarını daha fazla destekleyeceğiz.
Yerli ilaç firmaların atıl durumdaki üretim kapasitesinin biyoteknolojik alana yönlendirilmesini teşvik edeceğiz.
Biyoteknoloji, gen, hücre ve benzeri alanlarında yerli sanayi ile sağlık alanında faaliyet gösteren uluslararası şirketlerinin ortak girişim kurmasını teşvik ederek, teknoloji ve tecrübe transferi gerçekleştireceğiz.
İlaçların biyoeşdeğerlik ve etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik referans merkezleri kuracağız.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün “Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi” olarak açılması çalışmalarını hızla sonuçlandıracağız.
Medikal cihaz ve malzeme üretimi ve ihracatında ülkemizi uluslararası rekabetçi konuma getirebilmek için markalaşmayı destekleyecek, CE Belgesi alma süreci için Avrupa Birliği müktesebatında yer alan gereklilikleri tamamlayacağız.
Medikal cihaz ve malzeme üreten firmalarının maruz kaldıkları tahsilat kaynaklı finansal sorunları çözerek hem iç pazarda hem de uluslararası boyutta ticaret yapabilecekleri ölçeğe ulaşmalarının önünü açacağız.
Tedarik sistemi ve ihale süreçlerini gözden geçirerek açık, şeffaf, teknik şartnamelere uygun olacak şekilde açık ihale usulünün esas alınmasını sağlayacak, haksızlık, ayrımcılık, kayırmacılığın önüne geçeceğiz.
Değer bazlı fiyatlama/geri ödeme sisteminin uygulanmasına ilişkin çalışmalar başlatacak, ilgili kurumlarda bu sisteme ilişkin kapasiteyi oluşturacağız.
İlaç geri ödemesi koşullarını sadeleştirecek ve bürokratik süreçleri yalın hale getirerek şeffaflaştıracağız.
Muayene, reçete, ilaç katkı payı ile tıbbi malzemelerdeki ücret farkı uygulamalarını yeniden değerlendirecek, yaşanan sorunları çözeceğiz.
Temel teminat paketini hastaların kanser, kan hastalıkları, romatizmal hastalıklarda kullanılan akıllı ilaçlar, biyoteknoloji, DNA teknolojisi, immunoloji ve benzeri yeni nesil ilaç ve tedavi süreçlerine erişebilmesini sağlayacak şekilde düzenleyeceğiz.
Eczacılıkta ilaç fiyat kararnamesini üretim, dağıtım ve satış aşamasındaki sorunları giderecek, ilaç bulunamamasını önleyecek ve aynı zamanda finansal sürdürülebilirliği sağlayacak bir anlayışla gözden geçireceğiz.
Kişisel veri mahremiyetini de koruyarak “Büyük Veri” ve bilgi teknolojilerinin koruyucu hekimlikten, tanı, tedavi ve hastalık yönetimi ile bilimsel araştırma, ekonomik analize kadar tüm alanlarda etkin kullanılmasını sağlayacağız.
Hasta verilerinin korunması konusunda yüksek güvenlik önlemlerini de alarak verilerin bilimsel araştırma, yenilikçilik, politika geliştirme, istatistik çalışmalar ve ruhsatlandırma süreçleri gibi çalışmalarda kullanılmasını sağlayacak şekilde veri işleme ve yönetişim alt yapısını oluşturacağız.
Tele-tıp, e-Nabız, e-Reçete, Dijital Hastane gibi e-Sağlık sistemlerinin gelişimini destekleyecek ve entegrasyonunu güçlendireceğiz.
Sağlık istatistiklerinin düzenli güncellenmesini ve anlık erişimi mümkün hale getireceğiz.
Kronik hastalıkların takibi ve nadir hastalıkların tanı ve tedavisi için ileri teknolojik çözümlerin kullanılması için gerekli altyapıyı oluşturacağız.
Kanser ve Diyabet alanında etkin veri yönetimi ile karar destek sistemi oluşturacak, bu yolla bilimsel çalışmaları ve yeni nesil tedavilere erişimi arttıracağız.
Yalnızca ülkemizde bulunan özel tıbbi bitkileri tescilleyecek, bu ürünlerin ilaç ve eczacılıkta kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini özel olarak destekleyeceğiz.


Aile ve Çocuk 

Aile kurumunu koruma ve kollamayı önceleyeceğiz.
Sosyal Hizmet Merkez’lerinin sayısını, farklı disiplinlerden insan kaynağı çeşitliliğini ve kapasitelerini arttırarak ailenin korunmasına, desteklenmesine ve aile içi sorunların çözümüne yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetlere ağırlık vereceğiz.
Evlilik öncesi eğitimler, aile danışmanlığı ve boşanma süreci danışmanlığı gibi danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştıracak, aile danışmanlığı alanındaki akreditasyon standartlarını yükseltecek, sertifikasyon konusundaki denetimleri artıracağız.
Ana okullardan başlamak üzere çocuklara yönelik özellikle birey hakları, kişisel gelişim, aile ve toplumsal değerler ve istismara karşı her yaş seviyesine göre gerekli eğitimleri müfredata ekleyeceğiz.
Ulusal Ebeveynlik Eğitim Programını hayata geçirerek ebeveynlik eğitimlerini doğum öncesinden başlatarak tüm ebeveyn ve ebeveyn adayları için zorunlu hale getirecek, Toplum Sağlığı Merkezlerini de etkin kullanarak anne ve babaların bilinçlenmesini ve daha sağlıklı
çocuklar yetiştirilmesini sağlayacağız.
Ebeveynlerin çocuklarının gelişimi ve sağlığı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilere ulaşabilmeleri için dijital kaynaklar ve eğitimler planlayacağız.
Evlilik yardımı ve desteklerini güçlendirerek yaygınlaştıracağız.
Çocuk Koruma Kanunu’nu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak yeniden düzenleyecek,
ikincil mevzuatı buna göre gözden geçirecek ve eksiksiz olarak uygulayacağız.
Çocukların şiddet, cinsel istismar ve sömürüsüne karşı her türlü tedbiri alacak, çocukların
Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (Lanzorete Sözleşmesi) yükümlülüklerine uyacağız.
Bağımsız ‘Çocuk Hakları İzleme Kurulu’ kuracağız.
Her türlü çocuk istismarı suçunun failleri ve bu suçları gizleyenler hakkında en ağır cezai yaptırımların tavizsiz uygulanmasını sağlayacağız.
Sokakta yaşamak zorunda bırakılan, çalıştırılan ve dilendirilen tüm çocukları koruma altına alacağız.
Aileye dönüş, koruyucu aile ve evlat edinme proje ve çalışmalarını destekleyerek, yaygınlaştıracağız.
Engelli çocuklara, üç yaşından büyük çocuklara ve erkek çocuklara Uzman Koruyucu Aile modelini hayata geçireceğiz.
Kardeşler için koruyucu bakım modeli hayata geçirecek ve kardeşlerin ayrılmasını önleyeceğiz.
Çocuklara yönelik hizmet veren kurumlarda bakım veren personelin niteliği ve niceliğini iyileştirecek, verilen hizmetlerin değerlendirilme ve denetlemesini yapacak süpervizyon sistemi kuracak ve bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlayacağız.
Çocukların fuhuş amacıyla sömürülmesi, çocuk ticareti, cinsel amaçlı çocuk turizmine ilişkin veri ve bilgi tabanı oluşturacak, risk faktörlerini belirleyerek gerekli tedbirleri alacağız.
Çocukların karşılaşabileceği ihmal ve istismar risklerinin önceden tespit edilmesini, talep ya da müracaata gerek kalmadan yerinde ve zamanında müdahalelerle kaynağında çözülmesini sağlayacak alt yapıyı oluşturacak, çocuk istismarına ilişkin bildirim yükümlülüğünü
yaygınlaştıracağız.
Çocuklara özgü acil yardım hattı kuracağız.
Çocuk İzlem Merkezleri’ni yaygınlaştıracak ve etkinleştireceğiz.
Suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklara yönelik, yaşına, cinsiyetine, mağduriyet veya suça sürüklenme türüne göre bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programları oluşturacak ve bu alanda hizmet veren kuruluşların ihtisaslaşmasını sağlayacağız.
Adli olaylara karışan çocuklara sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve hukukçulardan oluşan bir ekip tarafından destek sağlayacağız.
Suça itilen çocukların eğitilerek topluma yeniden kazandırılmasına öncelik vereceğiz.
Çocuk Mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin bu konuda özel eğitim almış yargı mensuplarından seçilmesini sağlayacağız.
Yargıtay’da çocuklarla ilgili davaları inceleyecek ayrı bir daire kuracağız.
Emniyet Teşkilatı bünyesindeki Çocuk Şubelerinde kadrolu psikologlar istihdam edeceğiz.
EGM Siber Suçlarla Mücadele Dairesinde çocuklara yönelik siber saldırılara karşı önleyici bir birim oluşturacağız.
Çocuk ihtisas hastanelerini ve hastanelerin çocuk polikliniklerini yaygınlaştıracağız.
0-36 ay çocuklarımıza mama, gıda ve bez desteği sağlayacağız.
Bebeklerin en az bir yıl boyunca anne sütüyle beslenmelerini teşvik edeceğiz.
Tüm çocuklarımıza kreş imkânı sağlayacağız.
Çocuk işçiliği ile veri temelli ve ilgili paydaşların katılımıyla planlı bir şekilde mücadele edeceğiz.
18 yaşına geldiğinde yetiştirme yurdundan ayrılmak zorunda kalan kimsesiz çocuklara kamuda istihdam imkanı sağlayacağız.
Çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz.
Mağdur çocuklar başta olmak üzere, çocukların kişilik haklarını ihlal ederek, tüm topluma teşhir eden ve ikincil mağduriyetlerine sebebiyet veren yayınların önlenmesi amacıyla, medyayla işbirliği içerisinde çalışmalar yapacağız.


Kadın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını “Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı” şeklinde yeniden yapılandıracağız.
Kanunlar ve ikincil mevzuatta eşitlikçi dil kullanacağız.
Kadınların ve kız çocuklarının yasalarla güvence altına alınmış haklarını, aile içinde de koruyacak, ailede sorumlulukların her iki cins tarafından paylaşımını destekleyecek çalışmaları yürüteceğiz.
Eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları, kadın-erkek eşitliği, aile yaşamı ve aile içerisindeki rollere ilişkin dersleri koyacağız.
Yazılı ve görsel basında cinsiyetçi söylemlerin önüne geçmek ve konuşma dilinde cinsiyetçi söylemlerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
Yaşam alanlarını, şiddet dili ve görsellerinden arındıracağız.
Cinsiyet eşitliğini esas alarak parlamento, yerel yönetimler, siyasi partiler ve kamu kurumlarında kadınların karar ve yönetim süreçlerine katılımını destekleyecek, kadın temsilini artıracak,kadın haklarının korunmasını öncelikli tutan bir politika izleyeceğiz.
Cinsiyet eşitliğine duyarlı aktif işgücü politikaları, uyumlu eğitim sistemi ve teşvik mekanizmalarıyla kadınlara yeni, nitelikli ve kayıtlı iş imkanları oluşturacağız.
Eşit işe eşit ücret ilkesini hâkim kılacağız.
Uluslararası standartlara uygun olarak çalışma hayatı ve özel hayat dengesinin kurulmasını sağlayacak tedbirleri alacağız.
Yaşlı ve engelli bakımı hizmetlerinin etkinliğini artıracak, nitelikli, güvenli ve yakın mesafede kreş, tam gün ya da okul sonrası eğitmenli aktivite merkezlerinin hizmetlerini artırıp, yaygınlaştırarak kadınların işgücüne katılımını artıracağız.
Kadını istihdamda tutacak esnek ve hibrit çalışma modellerini sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu adil ve güvenceli bir sistemle düzenleyecek; kadınların çalışma şartları, ücret, izin, tazminat ve iş güvenliği gibi konularda güvende olmalarını sağlayacağız.
Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınların ileri yıllarda yeniden iş hayatına dönmeleri halinde istihdam eden kurum ve kuruluşlara teşvik vereceğiz.
İşe alımlarda cinsiyetçi soruları kaldıracağız.
Mevzuat boşluklarını gidererek ve etkili denetimlerle kayıt dışı istihdamdaki kadın oranını düşürecek, sosyal güvenlik kapsamındaki kadın oranını yükselteceğiz.
Kadın istihdamını destekleyecek meslek edindirme, dijital ve teknik beceri eğitimlerini çeşitlendirecek ve yaygınlaştıracağız.
Hayat boyu eğitim programlarıyla kadınlara geleceğin becerilerinin kazandırılmasını sağlayacak, eğitimlere fiziki katılım imkânı olmayan kadınlar için çevrimiçi eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.
İŞKUR’un ve Özel İstihdam Bürolarının danışmanlık hizmetlerini kadınların kolayca erişebileceği bir hale getirecek, bu kurumların işe yerleştirme kapasitelerini güçlendireceğiz.
Cam tavan (terfi engelleri ) sorununun aşılması adına gerekli düzenlemeleri yapacağız.
Çalışma hayatında kadınların karşılaştıkları mobbing uygulamalarıyla (sözel, fiziksel ve psikolojik taciz) etkili biçimde mücadele edecek, kadını koruyacağız.
Kadınların finansal, dijital ve mevzuat okuryazarlığını artıracağız.
Girişimcilikle ilgili sağlayacağımız destekleri ve teşvikleri kadınlar lehine olacak şekilde güçlendirerek ve farklılaştırarak kadın girişimciliğinin önünü açacağız.
Kadınların hem geçimlik tarım hem de verimlilik ve yenilikçiliğe dayalı yeni tarımda daha fazla yer almasını sağlayacak teşvikler vereceğiz.
ILO 193 Sayılı Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin Tavsiye Kararı’nı dikkate alarak; kooperatif tipinden bağımsız olarak tüm kooperatiflerde kadınların güçlenmesini sağlayacağız.
Mikro kredi, fonlar, melek yatırımcı ve uygun koşullu diğer finansal kaynaklara erişim konusunda kadınlara rehberlik hizmeti vereceğiz.
Kırsal kesimde yaşayan kadınlar için yöre ihtiyaçlarına göre beceri kursları düzenleyerek ve yöresel ürünlerin pazarlanması amacıyla gerekli mekânları sağlayarak kadınları üretime yönlendireceğiz.
Kamu alımlarını kadın girişimcilerini desteklemede etkili biçimde kullanacağız.
İlham veren başarılı kadınları ön plana çıkaracağız.
Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında kadınların doğum öncesinden başlayıp yaşamlarının sonuna kadar sağlık izlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.
Sağlık merkezlerinde kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, kadın hastalıkları konularında düzenli aralıklarla eğitimler vereceğiz.
Engelli kadın ve çocuklara sağlık hizmetlerini ücretsiz, ihtiyaç halinde yerinde vereceğiz. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere, tüm önleyici sağlık hizmetlerini ücretsiz sunacağız.
Kadınların yalnızca beden sağlığı ile alakalı değil ruh sağlığını da önceleyen sağlık politikaları geliştireceğiz.
Kadın Veri ve Bilgi Sistemini hayata geçirecek, bölge ve demografik yapıyı da dikkate alan ‘’risk haritaları’’ hazırlayacağız.
Kadına Yönelik Şiddetle Toplumsal Mücadele Seferberliği başlatacak, şiddetin her türüyle ilgili “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikaları” başlıklarında etkin çözümler uygulayacağız.
Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edecek, şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız.
Kadına yönelik şiddeti önlemek için cezaların caydırıcı olmasını sağlayacak, cezaların seçenek yaptırımlara çevrilmesini engelleyecek, kadına şiddet fiillerine uygulanan indirim nedenlerini yeniden düzenleyecek ve bu fiiller için verilen ceza hükümlerinin derhal infazını sağlayacağız.
Kadına yönelik şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kuracağız.
Şiddet mağduru kadınların hukuki süreçlerde mahremiyetlerini koruyacak, tekrar mağdur edilmelerini önleyeceğiz.
Valilik, kaymakamlık ve belediyeler nezdinde ‘’Kadın Hukuk Danışma Birimleri’’ kuracak, ilgili kurumlarla iş birliği için gerekli mekanizmaları oluşturacağız.
Barolarda Kadın Hakları Merkezi kurulmasını teşvik edeceğiz.
Tüm savcı, hâkim ve adli kurumlarda çalışanların, kadına yönelik şiddet konusunda özel eğitim almasını, her polis karakolunda en az biri kadın olacak şekilde ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler bulunmasını sağlayacağız.
Mahalle bazlı takip sistemi ve sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla aileyi çok yönlü destekleyecek, kadın yoksunluk ve şiddet ihtimalini önceden tespit edecek, gerekli önlemleri alacağız.
Şiddet mağdurlarını, bürokrasiye takılmadan, hızla koruyucu tedbirlere ulaştıracak “tek kapı sistemi”ni hayata geçireceğiz.
Şiddet vakalarının tespiti ve bildiriminde hastaneler, aile hekimlikleri, okullar, barolar, sosyal hizmet merkezleri ve kolluk güçlerinin iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak sistemi kuracağız.
Kadın Hukuk Danışma Birimleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, sığınma evleri, cinsel şiddet kriz merkezleri ve 7/24 çalışan, hizmet kapasitesi artırılmış, kullanıcı dostu, çok dilli, daha hızlı ve etkin bir “alo şiddet” hattı uygulamasıyla kadına yönelik şiddete karşı kurumsal bir mücadele ağı oluşturacağız.
Sığınma evleri başta olmak üzere şiddet mağdurlarına hizmet sunan birimlerin hizmet kapasitelerini geliştirecek, bu birimlerde engelli kadınlar konusunda deneyimli personel çalıştırılmasını sağlayacağız.
Şiddet mağduru, sosyal destek alan yoksul kadınlar ve çocuklara psikolojik ve psikososyal desteklerin yanı sıra taşınma ve ev kurma desteği verecek, çalışmayan kadınların iş bulmalarını sağlayacak mesleki eğitim imkanı sunacağız.
Kadını şiddete karşı önleyici ve eğitici eğitimlerin ilkokuldan başlayarak verilmesini sağlayacağız.
Sokak aydınlatması, ulaşım mesafesi, sabit ve hareketli kameraların artırılması ve benzeri uygulamalarla kentlerimiz kadınların güvenle yaşayacağı hale getireceğiz.
Temel ihtiyaç olan kadın hijyen ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamu ve özel sektörde çalışan kadınların idari izinli sayılmasını sağlayacağız.


Gençlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlerin eğitim, çalışma durumu, medeni durumları ve diğer bilgileri içerecek bir veri tabanı kuracağız.
Ulusal Gençlik Stratejisini hazırlayacağız.
İstanbul’da bir Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları başlatacağız.
İhtiyaç sahibi gençlerin eğitimlerinde kırtasiye, çanta, kıyafet giderlerini ücretsiz karşılayacağız.
Gençlere kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için kültür kartı vereceğiz.
Tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız.
Gençlere pasaportu ücretsiz verecek, yurtdışına çıkışta harç almayacağız.
KYK kredi ve burs tutarlarını artıracağız
KYK borçlarında 2 yıl olan geri ödemesiz dönemi uzatacak, ödemeler devam ederken işsiz kalanlar için ödemeleri erteleyecek, aylık taksit ödemelerini, aylık gelirin makul bir oranını aşmayacak şekilde düzenleyeceğiz.
İsteyen öğrencilerin KYK borçlarını sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışarak kısa sürede ve hayatlarına olan olumsuz etkileri asgari seviyeye indirecek biçimde ödemelerine imkân sağlayacağız.
KYK yurt ücretlerini asgari düzeyde tutacak, isteyen öğrencilere yurt ücreti kadar tutarı aldıkları krediye ekleyecek, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yüzde 20 ücretsiz kontenjan oluşturacağız.
KYK veya üniversite yurduna kayıt imkânı bulamayan öğrencilere KYK yurt ücreti nispetinde barınma desteği vereceğiz.
Yurtlarda sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemekleri ücretsiz olarak vereceğiz.
Başta sağlık, konfor, güvenlik, mahremiyet, sosyalleşme, çalışma ortamı, kütüphane, bilgisayar odası ve kişisel gelişim alanlarında olmak üzere KYK Yurtlarının koşullarını iyileştireceğiz.
Yurtlarda hızlı, kotasız ve ücretsiz internet hizmeti sunacağız.
Üniversite içinde bulunmayan devlet yurtlarını, imkân bulunduğu ölçüde, sinema-tiyatro salonlarının, spor merkezlerinin, öğrencilerin bir arada vakit geçirebilecekleri, kafe, yürüyüş yolları, ufak hobi bahçeleri gibi alanların olduğu, çok yönlü kampüsler olarak tasarlayacağız.
Siyasi sebeplerle yurttan atılmalara son vereceğiz.
Özel öğrenci yurtlarını etkili biçimde denetleyecek, ilgili mevzuata tam uyumlarını sağlayacağız.
İstihdamı artırmak için sağlayacağımız hibe, vergi, prim, kredi, diğer finansman ve benzeri teşvikleri gençler lehine güçlendirerek ve farklılaştırarak genç istihdamını destekleyeceğiz.
Yerel yönetimler bünyesinde her kentte şirketlerin ve 15-24 yaş arası tüm gençlerin üye olabileceği, gençleri iş ve staj imkanlarıyla buluşturacak bir “Kent Kariyer Merkezi” kurulmasını destekleyeceğiz.
Yerel yönetimler bünyesinde gençlere yönelik yetenek yönetimi ve kariyer koçluğu hizmeti sunacak Genç Yetenek Yönetim Merkezlerinin açılmasını destekleyeceğiz.
Kamuda staj yapan gençlerin staj dönemlerinde maksimum beceri ve yetkinlik kazanmaları için Stajyer Yetenek Yönetim Birimleri oluşturacağız.
15-25 yaş gençler için üniversite yönelimi/fırsatı olmayan gençler için üniversitelerle işbirliği içerisinde sürekli ve iş başında eğitimi destekleyen Meslek Akademileri oluşturacağız.
Gençlik kooperatifleri kurulmasını teşvik edeceğiz.
Gençlerin gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki girişimlerini destekleyecek, Genç Çiftçi tanımını genişleterek daha fazla gencin bu desteklerden yararlanabilmesini sağlayacak, genç çiftçilere ekolojik okuryazarlık eğitimi vereceğiz.
Köy ve mahalle bazında, içinde çalışma odaları, internet, kafe ve kütüphanenin bulunduğu gençlik merkezlerinin sayı ve işlevini artıracak, böylelikle gençlerin her türlü bilgiye erişebilecekleri mekânları artıracağız.
Gençlerin psiko-sosyal ihtiyaçlarını ücretsiz ve erişilebilir hizmetlerle destekleyecek, 7/24 çalışacak Genç Destek Hattı’nı oluşturacak, bu hizmeti çevrimiçi ve yüz yüze psiko-sosyal destekle güçlendireceğiz.
Gençlerin ruhsal iyi olma hallerini koruyabilmeleri için eğitim müfredatına sağlıklı bağlanma, bağımlılık, depresyon, anksiyeteyle başa çıkma ve benzeri alanları kapsayan dersleri ekleyeceğiz.
Üniversitelerde bahar şenliklerine konulan fiili yasakları kaldırarak etkinlikleri destekleyeceğiz.
Üniversite öğrenci kulüplerini destekleyeceğiz.
Yaz kampları, turistik bölgelerde öğrenci tesisleri oluşturarak gençlerin yaz döneminde bir hafta tatil yapabileceği alanlar oluşturacağız.
Gençlik STK’ları için ofis, toplantı ve konferans salonları gibi imkanlar sağlayan “Gençlik STK’ları Kuluçka Merkezleri” kuracak, gençlik STK’larının, topluluklarının, dayanışma ağlarını güçlendirmeye yönelik ayni ve nakdi desteklerde bulunacağız.
Halk kütüphanelerini kültürel ve sanatsal etkinlikler açısından aktif birer çekim merkezi olarak yapılandıracak, “24 Saat Hizmet Veren Kütüphane” uygulaması başlatacak, ulaşım ve kütüphane imkanlarında saat engelini kaldıracağız.
Gençlerin sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyet ve projelerini destekleyeceğiz.
Mesleksiz gençlere çocuk bakımı ve yaşlı bakımı eğitimleri vereceğiz.
Örgün eğitim kurumlarında sanat atölyelerini yaygınlaştıracak, sanat derslerinde sayısal notlama sisteminden geçti/kaldı değerlendirme sistemine geçilmesini sağlayacağız.
Kent Konseylerine bağlı Gençlik Meclislerini aktif hale getirecek, üyelerin o kentte yaşayan gençler tarafından seçilmesini sağlayacağız.
Türkiye’nin her bölgesinden genç katılımını destekleyerek Türkiye Gençlik Meclisi/ Platformu’nu
kuracağız.
Parlamentoda, yerel yönetimlerde, siyasi partilerin karar mekanizmalarında ve kamu kurumlarının özellikle orta ve üst yönetim kademesinde genç temsilini artıracağız.


Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Yetenek Takip ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kuracağız.
Bakanlık teşkilatı içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarına ağırlık vereceğiz.
Okullar ve bakanlık ile il/ilçe belediyeleri arasında yapılacak anlaşmalarla spor tesislerinin gün içerisinde okul öğrencilerine ve spor kulüplerine tahsis edilmesini sağlayacağız.
Bakanlık ve yerel yönetimlerin ortak projeleriyle tesis yatırımlarını artıracak, büyük altyapı yatırımlarında federasyonları da iş birliğine dahil edeceğiz.
Her mahallede her yaştan insanın kullanabileceği tam teşekküllü açık ve kapalı tesislerin yapımına önem verecek, altyapı tesislerinin kolay erişilebilir ve günün her saatinde açık olmasını sağlayacak, bu amaçla hazine arazilerinden uygun olanların ilgili belediyelere tahsisi için gerekli düzenlemeleri yapacağız.
Pratik ve doğal spor alanları oluşturacağız.
Altyapılarda yeterli ve uzman kadroların (antrenör, spor psikologları, masörler, fizyoterapistler vb.) istihdam edilmesini sağlayacağız.
Spor ekipmanları üzerindeki vergi yükünü azaltacağız
Okul öncesi eğitimden başlayarak beden eğitimi dersinin içeriklerini genişletecek, uygulamalı hale getirecek, beden eğitimi ve sportif branş öğretmenleri tarafından verilmesini sağlayacak, amacı dışındaki faaliyetlerde kullanılan ders statüsünden çıkaracağız.
Çocukların “takım sporlarına ve bireysel sporlara” yatkınlık, beceri ve yeteneklerinin tespitine, kayıtlara geçirilmesine ve takibine ilişkin etkili mekanizmaları oluşturacağız.
Müfredata ‘’Yaşam Boyu Spor ve Sağlık’’ dersi ekleyeceğiz.
Spor liselerini çok daha aktif ve işlevsel hâle getireceğiz.
Spor Bilimleri Fakültelerini geliştirecek ve özendireceğiz.
Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi ile işbirliği içinde kalıcı ve sürdürülebilir projeler hazırlayacağız.
Sporcuların spor kariyeri sonrası işgücü piyasasına yeniden entegre olmalarını sağlamak için sporculara ‘kariyer’ eğitimi sağlayacağız.
İlgili bakanlıklarla işbirliği yapılarak tüm bölgelerde Türkiye Olimpik ve Paralimpik Oyunlar
Hazırlık Merkezlerinin açılması ve bölge şartlarına göre ilgili spor dallarının sayısının artırılarak antrenör ve diğer yardımcı personel desteği de verilerek, spor federasyonları ile zorunlu eğitim ve öğretim kurumlarının da bu tesislerden yararlanması konusunda düzenlemeler yapacağız.
Olimpiyatlar için tüm branşlarda stratejik planlamalar yapacak, özel sektörün sponsorluk şartlarını kolaylaştıracağız.
Özel sektörün spora ve sporcuya yatırım yapmasını teşvik edeceğiz.
Başarı-ödül sistemini bireysel ve amatör sporların tümüne yayacak ve özendireceğiz.
Ödül yönetmeliğini sporcu, antrenör, teknik eleman ve bağlı kulüplerin daha etkili ve özendirici biçimde ödüllendirilmesini sağlayacak şekilde değiştireceğiz.
Başarılı sporcu gençlerimize burs olanaklarını artıracağız.
Engelli vatandaşlarımızın hayata ve spora katılımlarına engel olan durumları ortadan kaldıracak, sportif terapi faaliyetlerini güçlendireceğiz.
Bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ilgili federasyonların okul sporlarında eşleşme ve branş sayılarını artırarak öğrencilerin spora ilgisini artırmak için daha aktif rol oynamasını sağlayacağız.
Ortaokul ve liselerde tüm takım sporlarında yerel, bölgesel ve ulusal yarışmacı lig organizasyonu oluşturacak, yarışmacı liglerin altyapısı veya profesyonel takımlarına transfer olan sporcular için okullara yetiştirme bedeli ödenmesini sağlayacağız.
Yerel yönetimlerle işbirliği içinde sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı mahallelerde ücretsiz spor organizasyonları düzenleyecek ve bu mahallelerdeki gençlerin profesyonel spor eğitimleri için burslar vereceğiz.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kamplarının sayısını artıracak ve kampların her şehirde yaygınlaşması için çalışmalar başlatacağız.
Sağlıklı yaşamı ve sporu gündelik hayatına dâhil etmiş olumlu gençlik liderleri yetiştirecek, gençlik liderlerinin gençlerin en fazla faaliyette bulunduğu sosyal medyada da aktif olmalarını teşvik edeceğiz.
Yarışmacı liglerin marka değerinin arttırılmasını destekleyecek, spor kulüpleri için spor finansmanı ve hukuku konusunda eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesini sağlayacağız.
Spor sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi sigorta ve finansman modellerini teşvik edeceğiz.
Federasyon başkanlık seçimlerine siyasi müdahaleye son verecek, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak, federasyonları tam özerk hale getireceğiz.
Federasyonlarda siyasi kadrolaşmalara ve akrabalık, yakınlık ilişkilerine son vereceğiz.
Spor Federasyonlarının yapısında saha içinden gelen ve milli sporcu sayısını artıracağız.
Federasyonların gelir ve giderlerini şeffaf hale getireceğiz.
Spor yöneticilerinin ve antrenörlerin alanlarındaki gelişmeleri takip etmeleri ve bu doğrultuda kendilerini yetiştirmeleri için yabancı dil kurslarına katılımlarını destekleyeceğiz.
İlgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde uluslararası spor organizasyonlarını da destekleyerek ülkemizi spor turizmi alanında lider ülke konumuna kavuşturacağız.
E-Spor sektörünü güçlendirmek amacıyla teknik altyapı, bu alandaki yatırımlar, eğitim, antrenör yetiştirme, fuar ve tanıtım, başarılı olmuş olan sporcuların desteklenmesi ve benzeri alanlarda gerekli düzenleme, destek ve teşvikleri hayata geçireceğiz.
Mevzuattaki yetersizlik sebebiyle e-spor sektöründe yaşanan sorunları gidermek ve sektördeki zorbalık, hile ve şikeyi engellemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
E-spor şampiyonalarını Türkiye’de yapacağız.


Uyuşturucuyla Mücadele

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun iki ayda bir düzenli olarak toplanarak uyuşturucu ile mücadele politika ve hedefleri belirlemesini, uygulama sonuçlarının etkin bir şekilde izlemesini ve değerlendirmesini sağlayacağız.
Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı hazırlayacak, illerde uyuşturucuyla ilgili sosyal risk haritaları çıkaracağız.
Uyuşturucu ticaretiyle ilgili kapsamlı bir veri tabanı oluşturacağız.
Ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliklerine giderek uyuşturucu üretim, ticareti ve tüketimine karşı çok boyutlu olarak mücadele edeceğiz.
Kaynak ülke durumunda olan ülkelerden bir kaçını içine alan ‘Bölge Ofisleri’ oluşturacağız.
Ülkemize yönelmiş uyuşturucunun takip edilip engellenmesi amacıyla belirli ülkelerde uyuşturucuyla mücadele görevlileri bulunduracağız.
Ülkemize yönelik uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kaynak ve rota ülkelerle istihbarat konusunda işbirliğini artıracağız.
Uyuşturucu baronlarının, organize suç örgütü üyelerinin ülkemizde faaliyet yürütmelerinin önüne geçeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ilgili birimleri ile mevcut bilgi ve istihbarat paylaşımını en üst seviyeye çıkaracak, denizlerde icra edilecek operasyonların hem sayısı hem de başarı düzeyini artıracağız.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı personel araç gereç imkanları bakımından takviye edeceğiz. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen ancak henüz tamamlama aşamasına getirilemeyen
Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesini en kısa sürede bitirecek, deniz sınırlarımızın daha etkin denetim ve gözetimini sağlayacağız.
Sınırlarımızdaki güvenlik duvarı çalışmalarını tamamlayacak, uydu sistemleri, drone ve kolluk gücü takviyesi yaparak sınırlarımızı güvenlik altına alacak ve kaçak göçmenlerle beraber uyuşturucu girişini engelleyeceğiz.
Kargo yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının yoğun olduğu illerde kargo toplanma merkezlerine ilave X-RAY cihazı kurulmasını sağlayacağız.
Hudut kapılarındaki uyuşturucuyla mücadele personeli ve narkotik köpek sayılarını artıracağız.
Belediyelerin, şehirlerdeki metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları ya güvenlik altına almasını veya yıkmasını temin edeceğiz.
Güvenlik kapsamında kamera ve mobese sayısını artıracağız.
Bağımlılık yapan maddelerin hoş gösterilmesi, tavsiyesi, üretimi, bulundurulması, taşınması, ticareti ve kullanılmasını yasaklayacağız.
Özendirici medya ve sosyal medya içerikleriyle ulusal ve uluslararası alanda etkin mücadele edecek, sosyal medya üzerinden pazarlama faaliyetlerini titizlikle takip edeceğiz.
Gençleri uyuşturucu çetelerinin elinden kurtarmak için, okul çıkış saatlerinde ve öğle aralarında okullar ve yakın çevresinde sivil narko-timlerin sürekli görev yapmasını sağlayacağız.
Yerel yönetimler, İŞ-KUR, İstihdam Ofisleri ve Halk Eğitim Merkezleri’yle işbirliği içinde bağımlılık geçmişi olan bireylerin meslek edinmelerini sağlayacağız.
Özellikle risk altındaki bölgelerde çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik ücretsiz kamusal alanlar oluşturacağız.
18 yaş altı ve eğitime devam eden gençlere uyuşturucu veya kimyasal uyuşturucu satıcılarına yönelik cezaları en az 2 katına çıkaracak, bu suçlarda infaz indirimlerinden yararlanmayı önleyecek hukuki düzenlemeleri yapacağız.
Bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler, öğretmenler ve okul aile birliği üyeleriyle işbirliği içinde ailelerin yoğun, etkin ve sürekli biçimde bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları yapacağız.
Uyuşturucu ile mücadelede gönüllü katılımı özendirecek, emekli olmuş güvenlik personelinin ve mahalle muhtarları ile tedavi edilen bağımlıların gönüllü olarak mücadeleye katılımlarını teşvik edeceğiz.
Uyuşturucuyla yüksek önleyici etkisi kanıtlanan ana okullaşma oranını başta şehirlerin çeperleri olmak üzere hızla %100’e çıkaracağız.
İllerdeki bağımlılık izleme ve rehabilitasyon çalışmalarında tüm vakaların sürecin sonuna kadar takip edilmesini sağlayacağız.
İllerde Denetimli Serbestlik Müdürlükleri’ni ‘tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum ve iş edindirme’ süreçlerine göre yeniden yapılandıracağız.
AMATEM ve ÇEMATEM’leri günümüz koşullarına göre yenileyecek, alt yapı, araç-gereç, yatak sayısı ve personel açısından güçlendirecek, sayılarını artıracak ve 81 ilimize yaygınlaştıracağız.
AMATEM VE ÇEMATEM’lerde veya cezaevi sürecinde tedavi olan bireyleri tedavi sonrası sosyal ve ruhsal olarak desteklemeyi sürdürecek, istihdam ve üretimin içinde yer almaları için mesleki olarak güçlendirecek ve uzun erimli izlemeye devam edeceğiz.
Ülkemizin 7 bölgesinde 1’er tane içerisinde tıbbi tedavi, rehabilitasyon, hobi ve meslek edindirme programlarının olduğu bağımlılıkla mücadele merkezi kuracağız.
Rehabilitasyon aşamasındaki bağımlıların iş edinmesi için Toplum Yararına Çalışma Programlarının %5’ini bu kesime tahsis edeceğiz.
Alternatif ilaçsız bağımlı tedavi merkezlerini kontrol altına alacak hem bu merkezlere hem de bu merkezlerde yakınları tedavi edilen bağımlı ailelerine sosyal destek ve ileri rehabilitasyon olanakları sağlayacağız.
Madde bağımlılığı alanında çalışacak sosyal hizmet uzmanlarının sayısını artıracak, sosyal hizmet uzmanlarının bağımlılık sonrası normal yaşantıya dönüşte hem hastaya hem de bağımlı ailelerine aktif destek olmalarını sağlayacağız.
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yılda bir defa madde bağımlılığıyla ilgili saha raporu yayımlanmasını sağlayacağız.