• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İyi Parti

İyi Parti - Eğitim ve Öğretim Vaatleri - 2023

İyi Parti - Eğitim ve Öğretim Vaatleri - 2023

Bu başlıkta İYİ Parti’nin İNSANINA DEĞER VEREN TÜRKİYE başlığındaki vaatleri ele alınmıştır.

Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitimi çocuklarımızın hayata adil ve güçlü bir başlangıç yapabilmesi için
bir yıl zorunlu eğitim kapsamına alacağız.
 Okul öncesi eğitimi çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını da gözeterek “tam gün tam
destek” ilkesi çerçevesinde düzenleyeceğiz.
 Ülke çapında kreş sisteminin yaygınlaştırılması ve ulaşılabilir olması, okul öncesi
çocukların eğitim hayatına başlamalarında fırsat eşitliğinin sağlanması için devlet,
özel sektör, STK, üniversite ve yerel yönetimlerden oluşan “Kreş Ekosistemi Modeli”ni
hayata geçireceğiz.
İhtiyaçlarını temin etmekte güçlük çeken veya imkân bulamayan ailelere insani
koşullarda sağlık ve beslenme desteği ile her çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel,
sanatsal ve bilişsel gelişimini destekleyecek imkânları sağlayacak «Erken Çocukluk
Bakımı ve Eğitimi Programı”nı hayata geçireceğiz.
Okul öncesi eğitimde velilerden “aidat” vb. adlar altında ücret alınması uygulanmasına
son vereceğiz.
Zorunlu okul öncesi eğitim kapsamında okul öncesi eğitim ihtiyaçları, öğretim
materyalleri ve diğer sarf malzemelerini devlet okullarında ücretsiz olarak sunacağız.
İlköğretim
İlkokul ve ortaokullarda öğrencilerin yetenek taramalarının yapılması ve özel yetenek
alanlarında ders dışı desteklerin sağlanması amacıyla bir eylem planı hazırlayacağız.
İlköğretim kademesinde temel becerilerin geliştirilmesi ve öğrenme yoksulluğunun
ortadan kaldırılması için eylem planı hazırlayacağız.
Kapatılan köy okullarını yeniden açarak ilkokul ve ortaokullarda taşımalı eğitime son
vereceğiz.
Ortaöğretime geçişte LGS’yi kaldıracağız.

Ortaöğretim

Hiçbir öğrencinin tercih etmediği bir lise türüne ya da programına gitmek zorunda
kalmayacağı; öğrencinin ilgisi, tercihi, yeteneği ve akademik başarısını esas alacak bir
rehberlik ve yönlendirme sistemi oluşturacağız.
 Liselerde her öğrencinin ilgi, yetenek ve kapasitesine uygun şekilde ilerleyebileceği
program seçenekleri oluşturacağız.
 Lise eğitimi ile üniversite eğitimi arasında geçiş ve süreklilik bağı oluşturmak amacıyla
10 ve 11’inci sınıfta öğrencinin yükseköğretimde devam etmek istediği programın
giriş yeterliklerini kazandırmayı amaçlayan, derslere odaklanan ve ders sayısının
azaltıldığı, üniversiteye hazırlayan bir program yapısı oluşturacağız.
 Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunacağız.
 Açık öğretim liselerine düzenleme getireceğiz.

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve teknik eğitimi istihdam talepleri ve beceri ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak
yapılandıracağız.
 Beceri temelli bir yaklaşımı merkeze alarak mesleki ve teknik eğitim ile istihdam ilişkisini
güçlendireceğiz.
 Mesleki ve teknik eğitime devam eden öğrencilerin güçlü bir şekilde mesleğe
hazırlanması, insana yakışır bir işi ve geleceği olması için 10 ve 11’inci sınıfta sadece
meslek eğitimine odaklanan dersler alması ve bu derslerle birlikte staj-uygulama
yaparak iş hayatına hazırlanmalarını sağlayacak bir mesleki eğitim sistemi
oluşturacağız.
 Mesleki ve teknik liselerde eğitim programlarını öncelikli olarak öğrencilere ilgili üretim
veya hizmet sektörlerinde gerçek iş yaşamı deneyimi kazandırmayı sağlayacak üretim
ve hizmet sektörlerinin bulunduğu yerleşim yerlerinde açacağız.
İş gücü piyasasının dinamizmini ve hızla değişen ihtiyaçlarını dikkate alarak -organize
sanayi bölgeleri başta olmak üzere- örgütlü üretim yerleri ve meslek örgütleri
tarafından ihtiyaca göre düzenlenmiş modüler yeniden beceri kazandırma veya
beceri geliştirme programlarının uygulanması ve bu programlarda edinilen becerilerin
kredilendirilmesini sağlayacak esnek, çevik bir mesleki ve teknik eğitim yaklaşımının
hayata geçirilmesi için eylem planı hazırlayacağız. Bu planın hazırlanmasında ülkedeki
iyi uygulamaların yaygınlaştırılması/diğer yerleşim yerlerine/bölgelere transfer ve
uyumlanması yaklaşımını benimseyeceğiz.
 Mesleki ve teknik eğitimin tasarımında, uygulanmasında ve yönetiminde başta sektör
temsilcileri olmak üzere tüm paydaşların etkin katılımı ve iş birliğini sağlayacağız.
 Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere kariyer rehberliği ve istihdam desteği
sağlayacağız.

Yükseköğrenim

Yükseköğretimde adalet, liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve bilimsel
özgürlük ilkelerini güvence altına alacak ve hukukun üstünlüğünü hâkim kılacak
düzenlemeler yapacağız.
 Merkeziyetçi yapısıyla üniversitelere özerklik alanı bırakmayan YÖK yerine
üniversitelerin idari ve mali özerkliğini ve akademik özgürlüğünü garanti altına alacak
ulusal düzeyde planlama ve koordinasyondan sorumlu Yükseköğretim Planlama
Kurulunu kuracağız.
 Üniversitelerarası Kurulu (ÜAK) kaldıracak, akademik özgürlük ve özerkliği esas alacak
şekilde yeniden tanımlanacak görev işlevlerinin Yükseköğretim Planlama Kurulu
tarafından yürütülmesini sağlayacağız.
 Yükseköğrenim burs ve kredi miktarlarını makul bir yaşam standardı sağlayacak
düzeye getireceğiz.
 Tüm mezunlara kredilerin geri ödemesinde sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılma
yoluyla geri ödeme seçeneği sunacağız.
 Kredilerin geri ödemesini mezuniyet sonrası gelir getirici bir iş buluncaya kadar
erteleyecek, geri ödeme gücüne sahip olmayan hiçbir mezuna icra takibi
yapmayacağız.
 Yükseköğretimde kaliteyi ön plana alarak YÖKAK’ı özerk bir kurum haline getireceğiz.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu (YURT-KUR), “Yükseköğretim Kredi ve
Burslar Kurumu” olarak yeniden yapılandıracak ve tüm yükseköğretim yurtlarını
üniversitelere devredeceğiz.
 Yükseköğretim Kredi ve Burslar Kurumunu yükseköğrenim gören öğrencilere burs ve
kredi desteklerini sağlayan ve yöneten bir kurum olarak düzenleyeceğiz.
 İhtiyaç duyan her öğrenciye insani bir yaşam standardında yurt ve barınma imkânı
sağlayacağız.
 İhtiyaç duyan tüm üniversite öğrencilerine burs veya kredi desteği sağlayacağız.
 Kontenjanları iş gücü piyasasının ihtiyaç ve talepleri ile uyumlu hale getireceğiz.
 Yüksek katma değerli üretim ve hizmet sektörlerindeki işler ile geleceğin meslekleri
için altyapı oluşturacak yeni teknoloji alanlarına odaklı programlar açacağız.

Okullar ve Öğretim Programları

Okul bazında kaynak, fiziki tesis ve donanım yetersizliklerini tespit ederek, eşit ve adil
bir eğitim öğretim fırsatı için okullar arası farklılıkları en aza indirmek üzere üç yıllık bir
eylem planı hazırlayacağız.
 Okulların ihtiyaçlarını dikkate alarak okul temelli esnek bütçeleme yapacağız.
 Tüm okullarda fiziki güvenlik ve hijyenin sağlandığı, akademik, sportif, sosyal, kültürel
ve estetik gelişimi destekleyecek şekilde okul yapıları ve donanım sağlayacağız.
 Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç
duymayacak şekilde, ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak
şekilde ücretsiz temin edeceğiz.
“Eğitim Destek Kartı” ile anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç
sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini
ücretsiz karşılayacağız.
Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 3 yılı ortaokul, 4 yılı ise lise olmak
üzere 1+5+3+4 şeklinde uygulayacağız.
 Sürdürülebilir bir kalkınma ve gelecek için beceri ve yeterlilik temelli bir eğitim programı
ve pratiğine dönüşüm için eylem planı hazırlayacağız.
 Öğretim programlarını bilimsel ve pedagojik bilgiler ve ilkeler ile ulusal ve evrensel
değerlere uyumlu hale getireceğiz.
 İklim değişikliği ve küresel ısınma konularında farkındalığı, iklim değişikliği etkilerini
azaltım becerilerini eğitimin her kademesinde ve türünde öğretim programları içinde
bütüncül olarak ele alacağız.
 İlköğretim ve ortaöğretimde girişimcilik, inovasyon, dijital okuryazarlık, bilimsel süreç,
iletişim, birlikte çalışma, eleştirel düşünme, finansal okuryazarlık ve sürdürülebilirlik
becerilerinin kazandırılmasını bütüncül bir şekilde eğitim öğretim sürecine entegre
edeceğiz.
 Öğretim programlarını kapsayıcı, toplumun her kesiminin katılımını sağlayacak bir
yaklaşımla oluşturacağız.
 Yabancı dil öğretimini dili kullanma becerilerine odaklı olarak yeniden düzenleyecek,
her bireyin yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurmasını sağlayacak bir model
oluşturacağız.
 Yabancı dil öğretiminde ihtiyaç temelli bir yaklaşımı benimseyerek bireyin potansiyeli,
hedefleri ve tercihleri doğrultusunda yabancı dil öğretiminde yoğunluk ve seviye
seçenekleri oluşturacağız.

 Rehberlik ve psikolojik danışmanlığı (RPD) her an her yerde ulaşılabilir profesyonel bir
hizmet alanı haline getireceğiz.
Erken çocukluk eğitiminden liseye kadar olan tüm eğitim kademelerinde okulun
öğrenci sayısına göre ihtiyacı karşılayacak nitelikte RPD kadrosu oluşturacağız.
Birer ikişer haftalık kurslarla bireylere kişisel, mesleki ve akademik rehberlik hizmetleri
sunmanın ciddi sakıncalarının önüne geçmek için RPD hizmetlerinde uzmanlaşmayı
şart koşacağız.
 Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm
engelleri kaldıracağız.
 Kaynaştırma eğitiminde özel eğitim öğretmeni/uzmanı, kaynak ve materyal desteği
sağlayacağız.
 Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezlerinin faaliyetleri için paydaşların etkin katılımı ile
öğrenci merkezli ve insan hakları temelli bir anlayışla hizmet standartları ve ilkeleri
oluşturacağız.
Öğretmenler
 10 yıllık dönem için alanlar ve kademeler bazında öğretmen ihtiyaç ve istihdam
projeksiyonu yapacağız.
 Eğitim fakülteleri veya öğretmen yetiştiren programlar dışındaki alanlardan
öğretmen temininde öğretmenlik sertifikası eğitim fakülteleri tarafından verilecek,
ancak öğretmenlik sertifikası programlarının kontenjanları öğretmen ihtiyaç ve
istihdam projeksiyonları ile uyumlu olarak sınırlandırılacak. İhtiyaçtan fazla gencimizin
pedagojik formasyon adı altında paralarının, emeklerinin ve gelecek hayallerinin
sömürülmesine son vereceğiz.
 Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini desteklemek, eğitimde yenilikler, bilimsel
gelişmeler ve yeni yaklaşımlar konusunda öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin
güncelliğini sağlamak amacıyla Eğitim Akademisi kuracağız.
 Öğretmen atamada mülakata, keyfiyete ve kayırmacılığa derhal son verecek; objektif,
şeffaf ve liyakata dayalı bir sistem oluşturacağız.
 Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son vereceğiz.
 Norm fazlası öğretmenlerin eğitim öğretime katkısını ve norm dahiline geçişlerini
sağlayacak bir eylem planı oluşturacağız.
 Öğretmen yetiştiren programların kontenjanlarını öğretmen ihtiyaç ve istihdam
projeksiyonları ile uyumlu olarak sınırlandıracağız.
 Öğretmen eğitiminde niteliği artırmak için uygulamayla ilişkisi güçlendirilmiş bir
öğretmen yetiştirme sistemi oluşturacağız.
 Öğretmenlik meslek standartlarını oluşturacak ve öğretmen yetiştirme programlarını
meslek standartlarını karşılayacak şekilde yapılandıracağız.
 Okul temelli ve öğrenmeyi geliştirmeye odaklı bir sürekli mesleki gelişim modeli
oluşturacağız.
 Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi için okul bütçesinin en az yüzde 3’ü kadar
finansman sağlayacağız.
 Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminde dijital öğrenme ve öğretmenler arasında iş
birliği-paylaşım platformlarını etkin olarak kullanacağız.
 Eğitim Akademisi’ni öğretmenlerin gelişimini desteklemek üzere araştırma ve
geliştirme faaliyetleri gerçekleştirecek, yenilikçi yaklaşımları geliştirip test edecek ve
bunların yaygınlaşmasını sağlayacak şekilde yapılandıracağız.
 Her çocuğun eşit ve adil bir eğitim alma hakkının güvence altına alınması için eğitim
öğretim yılı başlarken bir tek norm kadro dahi boş kalmayacak, her yıl boş olan norm
kadro sayısı kadar öğretmen atayacağız.
 Öğretmenlik mesleğinin itibarını yeniden tesis edecek bir Öğretmenlik Meslek Kanunu
çıkaracağız.
 Öğretmenlerin özlük haklarını makul bir yaşam standardı sağlayacak şekilde
düzenleyeceğiz.
 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarını kaldıracağız.
 Meslekte 5 yılını tamamlayıp bir derece kazanacak her öğretmene en yüksek devlet
memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının yüzde 60’ı kadar eğitim öğretim
tazminatı ödeyeceğiz.
 Meslekte 15 yılını tamamlayıp bir derece kazanacak her öğretmene en yüksek devlet
memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının yüzde 120’si kadar eğitim öğretim
tazminatı ödeyeceğiz.
 Öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştireceğiz.
 Dezavantajlı yerleşim yerleri ve okullardaki öğretmenlere eğitim öğretim desteği ve
teşvikler sağlayacağız.
 Kırsal, küçük veya kiralık konut imkânı sınırlı yerleşim birimlerinde öğretmenlerin görev
yaptıkları yerleşim biriminde ikamet etmelerini ve insani koşullarda yaşamalarını
sağlayacak şekilde öğretmenler için konut desteği sağlayacağız.

Hayat Boyu Öğrenme

Toplumun ihtiyaçları, talepleri ve bireylerin gelişim ve istihdam edilebilirliğini
destekleyecek; esnek, ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap/tepki verebilen modüler hayat
boyu öğrenme programları oluşturacağız.
 Hayat boyu öğrenme programlarında edinilen öğrenme ve becerilerin
kredilendirilmesini sağlayacak bir değerlendirme sistemi oluşturacağız.
 Eğitim programları dışında edinilen beceriler ve deneyimler için bir değerlendirmekredilendirme
sistemi oluşturacağız.
 Hayat boyu öğrenme programlarının planlanması, tasarımı ve uygulanmasında
paydaşların etkin katılımını sağlayacağız.
 Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması, etkililiğinin temini ve ihtiyaçların hızlı ve
esnek bir yapı içinde karşılanabilmesi amacıyla işletmeler, organize sanayi bölgeleri,
halk eğitim merkezleri, meslek yüksekokulları ve üniversitelerin imkân ve kapasitelerini
kullanmayı sağlayacak iş birliği mekanizmaları geliştireceğiz.
 Halk eğitim merkezlerinin yapısı ve süreçlerini yeniden düzenleyeceğiz. Öğrenme ve
becerilerin ölçme-değerlendirme, sertifikasyon veya belgelendirilmesi için standartlar
oluşturacağız.

Özel Yetenekli Öğrenciler

Özel yetenekli çocukların eğitim ve kariyer planlamasına ilişkin ulusal strateji ve eylem
planı hazırlayacağız.
 Özel yetenek alanlarındaki öğretim programları içinde ve ders dışında öğrencilerin
gelişimini destekleyecek destek programları oluşturacağız.
 Özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için
özgün programlar oluşturacağız.
 Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme sürecinde çağdaş yöntemlerle yetenek
taraması yaparak etkin bir rehberlik ve yönlendirme sistemi oluşturacağız.
 Bilim ve Sanat Merkezlerini özel yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesi için güçlendirerek
etkin hale getireceğiz.