• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) - Sosyal Politikalar Vaatleri - 2023

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) - Sosyal Politikalar Vaatleri - 2023

Türkiye Yüzyılı’nda, kalkınmanın en önemli unsuru olan eğitim en temel önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, eğitim sistemimi zin beşerî ve fiziki kalite göstergelerini gelişmiş ülkeler düzeyine getir meyi hedefliyoruz.
Derslik ve öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayılarını tüm okullarda OECD ortalamaları seviyesine çıkaracağız.
Öğrencilerimizin yetkinliklerini; okuduğunu anlama, temel bilimlerde yetkinlik ve bilim teknoloji yeterliliği, öğrenmeyi öğrenme, inisiyatif alma ve girişimcilik, sosyal ve kamusal yeterlilikler, kültürel farkındalık ve ifade alanlarında en üst düzeye çıkaracak tedbirleri alacağız.
Öğrencilerimizin çeşitli alanlarda yetkinliklerini ölçen PISA ve TIMSS gibi uluslararası testlerde ülkemizin performansını yükselteceğiz.
Çocuklarımızın yetenek ve becerilerine uygun alanlara yönelmelerini güçlendirecek yeni mekanizmalar geliştireceğiz
Ulusal düzeyde politika belirleme, koordinasyon ve denetim konuların da etkinliği artıracak uluslararası norm ve standartlara uygun şekilde Millî Eğitim Bakanlığının kurumsal yapısını ve kapasitesini güçlendire ceğiz.
Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla uygulanacak projelerle ülke mizin okullar arası başarı farklarına dair OECD ve IEA göstergelerindeki sıralamasını iyileştireceğiz.
İlgi ve beceri temelinde yönlendirme, etkili öğrenme, beceri geliştirme ve geleceğe hazırlama konusunda rehberlik ve psikolojik danışma faa liyetlerini daha etkin hale getireceğiz.
Gerek üniversitede eğitim alma aşamasında gerek mesleklerini icra et tiği dönemde öğretmenlerimizin yetkinlik ve yeterliliklerinin geliştiril mesi çalışmalarına hız vereceğiz.
Küresel gelişmeler ışığında sürekli güncelleme gerektiren eğitim ala nında başarının kritik faktörü öğretmenlerimizdir. Tüm öğretmenlerimiz her yıl hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. Öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli hizmet içi eğitimleri yoğunlaştıracak, yıllık öğretmen başına eğitimi 300 saate çıkartacağız.
Profesyonel okul yöneticiliği uygulamalarımızla çağdaş normlara uygun öğrenci eğitimöğretim merkezi olarak okullarımızın etkin yönetimini sağlayacağız.
Müfredatımızı günün ihtiyaçlarına göre ve eğitim kalitesi üzerindeki etkisini ölçerek düzenli olarak güncelleyeceğiz. Öğrencilerimize bilgi yüklemek yerine onları hayata hazırlayacak, öğrenmeyi öğretecek, be ceri ve özgüven verecek, kabiliyetlerini ortaya çıkaracak, milli ve insani değerleri aktaracağız.
Öğrencilerimizin iklim değişikliği alanında farkındalıklarını ve bilinç dü zeylerini artırarak çevreye duyarlı yetişmesini sağlayıcı tedbirler alaca ğız.
Ulusal Risk Kalkanı Modelini, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim sistemimizde gerekli uyarlamaları yaparak gelecek nesilleri bilinçlen dirme çalışmalarını sağlayacağız.
Okullarda doğal afetlere karşı gerekli ekipmanlar ile temel araçgereç lerin hazır bulunmasını sağlayacağız.
Eğitsel eiçeriklerle müfredatı bilgi teknolojileri destekli öğretime daha uygun hale getireceğiz.
Eğitim politikalarının uygulanmasında yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kullanarak etkinliği artıracağız.
35 yaş grubu okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 90’a çı karacağız.
Erken uyarı ve takip sistemini hayata geçirerek okul devamsızlığı ve terk oranlarının düşürülmesini sağlayacak ve eğitim kademelerinin tü münde yüzde 99 ve üzerinde okullaşma oranlarına ulaşacağız.
Sanal sınıf ortamları, artırılmış gerçeklik barındıran içerikler, oyun te melli mobil uygulamalar gibi teknolojik gelişmeleri öğrenmede uygun bir araç olarak kullanmak yönünde çalışmalar geliştireceğiz.
Okulöncesi öğrenciler de dâhil olmak üzere 5 milyon öğrencimize veril mekte olan ücretsiz öğle yemeği desteğini devlet okullarımıza yaygın laştırma çalışmalarına devam edeceğiz.
Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerdeki eğitim prog ramlarında müfredatın geneline “Değerler Eğitimi”ni entegre eden bir yaklaşımı hayata geçireceğiz.
Pandemi döneminde yaygın olarak kullanılan uzaktan eğitim yöntemle rini, dezavantajlı kesimler ile eğitim çağı dışında kalanların kaliteli eği tim imkânlarına erişmesinde etkin bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz.
Kullanılmayan tüm köy okullarını köy yaşam merkezlerine dönüştüre ceğiz.
Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm okulların imkânlarını iyileşti recek ve böylece okullar arası imkân farklılıklarını azaltacağız.
Kaliteyi odağına alan eğitim yatırımlarımıza hız kesmeden devam ede ceğiz. Okul binalarımızı; yeterli spor ve kültürel faaliyet alanlarına sa hip, yerel mimariye uygun, tarihsel ve kültürel mirasımızı yansıtan, eko nomik, estetik, temiz, emniyetli, erişilebilir çerçevede inşa edeceğiz.
Gençlerin yakın tarihimizi daha iyi öğrenmelerine yönelik programlar uygulamaya koyacağız.
Öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla eğitim ortamları, öğretim mater yalleri ve eğitimöğretim uygulamaları geliştirecek, öğrenme ve gelişim düzeyi akranlarından geride kalan öğrenciler için telafi edici programlar düzenleyeceğiz.
Okul kütüphanelerimizi zenginleştirecek, okuma alışkanlığının kazandı rılması ve yaygınlaştırılması için yeni uygulamaları hayata geçireceğiz.
Öğrencilerimizin bilgi teknolojileri alanlarında gelişmelerini sağlamaya devam edeceğiz.
Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) tüm ilçelere yaygınlaştırarak özel yetenekli öğrencilerimizi daha etkin bir şekilde destekleyeceğiz.
Meslek Liseleri başta olmak üzere eğitim kurumlarımızda patent, fay dalı model, marka ve tasarım tescil sayısını sürekli artıracak ve her yıl tescil alınan ürünlerin en az yüzde 10’unun ticarileşmesini sağlayaca ğız.
Tüm okullarımızda tekli eğitime geçecek, okul sonrası etüt imkânları nı yaygınlaştıracak, velilerimizin iş hayatıyla okul programlarını uyumlu hale getireceğiz.
Okullarımızı öğrencilerin birbirleriyle rekabet ettikleri bir alan olarak de ğil, iş birliği içerisinde öğrencilerimizin tüm yönlerinin keşfedildiği, kıy met gördüğü, kendilerini rahatça ifade edebildikleri hayat merkezleri olarak geliştireceğiz.
Sağlıklı yaşamayı ve hastalıklardan korunmayı öğrencilerimizin okul ha yatında öğrenmesini sağlayacak, bu sayede daha sağlıklı nesiller yetiş tireceğiz.
Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın ülkemiz de bulunan her bir çocuğun okullaşmasını sağlayacağız.
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim imkânlarını daha da iyi leştireceğiz.
Organize sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulması uygulamasını yay gınlaştıracak, mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamını özendire ceğiz.
Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısını 2 milyona çıkar tacağız. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm çırak, kalfa ve usta ihtiyacını karşılayacağız.
Mesleki eğitimde oda ve borsaların daha fazla sorumluluk üstlenmele rini sağlayarak okul ve iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendireceğiz.
Ekonomide ve işgücü piyasasındaki değişikliklere hızlı uyum sağlaya cak, yeni alanlardaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde mesleki eğitim ve istihdam planlaması yapmaya devam edeceğiz.
Eğitim müfredatını yeniden ele alacak, yeşil ve dijital dönüşüm ile ilgili konuları eğitim müfredatına dahil edeceğiz.
Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konusunda üniversitelerin ihtiyaçları nı tespit edecek ve altyapıları geliştirecek, üniversitesanayi iş birliğini güçlendireceğiz.
Hayat boyu öğrenme kapsamında yeşil ve dijital becerilerin geliştiril mesine yönelik eğitimler vereceğiz.
Okul çağı dışında kalan vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde hayat boyu öğrenme programlarını her ay en az bir milyon vatandaşa ulaştırıp daha fazla yaygınlaştırarak uygulayacağız.
Üniversitelerin uzmanlaşmalarını desteklemeye devam edecek, geli şim, yetkinlik düzeyleri ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alarak kapasite lerini güçlendireceğiz. Üniversitelerimizin küresel rekabet gücünü artı racak, ilk 500’e giren Türk üniversitesi sayısını en az 10’a çıkaracağız.
Yükseköğretim sisteminde her düzeydeki yetkilerin dengeli dağılması ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi için yeniden yapılandırma ger çekleştireceğiz. Üniversitelerin çeşitliliğine ve kendilerini geliştirmesi ne kolaylık sağlayan bir yapı oluşturacağız. Bu kapsamda, devlet üni versitelerinin idari yapısında yapacağımız değişiklik ile mütevelli heyeti oluşturulmasına imkân sağlayarak üniversite özerkliğini artıracağız.
Yükseköğretim kurumlarının bütçelerinin stratejik plan ve performans larına göre verilmesini sağlayacağız. Böylece, kurumlar arası rekabeti artırarak kaynakların daha rasyonel ve verimli kullanılmasını sağlaya cağız.
Yükseköğretim kurumlarımızdaki nitelikli eleman açığını kapatmak amacıyla öğretim elemanı sayısını artıracağız. Doktora eğitimini daha cazip hale getireceğiz ve Türkiye’deki yıllık doktora mezun sayısını 25 bine çıkaracağız.
Türkiye’de doktora yapan öğrencilere altı ay yurtdışı araştırma bursu imkânı sağlayacağız. Akademisyenlerimize yurtiçi ve yurt dışında daha fazla konferans katılım destekleri sağlayacağız.
Üniversitelerimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla uluslararası are nada alanlarında öncü akademisyenlerin Türkiye’de eğitim vermelerini teşvik edeceğiz.
Türkiye’deki köklü üniversitelerin yurt dışında kampüs ve birim açma larını sağlayacağız.
Akademik Hareketlilik Projesini genişleterek, öğretim üyeleri ve araştır macıların yurt çapında değişimini destekleyeceğiz. Gönüllülük esasına dayalı bu sistem ile karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını artıracağız.
Üniversitesanayi iş birliğini geliştirmek için ortak proje sayısını artırarak karşılıklı insan kaynağı değişimini destekleyeceğiz.
Üniversitelerin öz gelirlerini ve merkezi bütçeden sağladığımız kaynak ları artırarak öğrenci başına yapılan harcamalarını OECD ülkeleri orta lamasına çıkaracağız.
Uluslararası öğrenci sayımızı 1 milyona çıkararak, Türkiye’yi dünyada en çok tercih edilen ilk beş ülkeden biri yapacağız.
Türkiye’nin uluslararası yayın ve patent sayısını artırarak dünyada üst sıralara taşıyacağız.
Ortaöğretim sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla yükseköğ retime geçişteki sınavların yılda birden çok kez yapılmasını temin ede ceğiz.
Küreselleşen ve rekabetin arttığı günümüz dünyasında, işgücü piya sasının değişen talep ve koşullarını dikkate alarak programlarda ya pacağımız sürekli güncellemelerle mezunların istihdam edilebilirliğini artıracağız. Böylece, mezunlarımız yalnızca ulusal ölçekte değil, aynı zamanda uluslararası alanlarda da istihdam edilebilecekler.
Ülkenin meslek ihtiyacına göre veri çalışması yapılarak eğitimde dönü şümü yapacağız. Üniversiteler açılırken bir bölgede açılan üniversitenin o bölgedeki mesleki ihtiyaçlara karşılık vermesini sağlayacak, bölgeye göre, gençlerin hangi bölümlerden mezun olması gerektiğini tespit ederek, o bölümlere akademik çalışmalar, altyapı ve kadro açısından destek sağlayacağız.
Ön lisans ve lisans programlarının içeriklerini meslek ve istihdam odaklı yenileyeceğiz. Mezunların istihdam edilebilirliğini artırmak için bulun dukları ilde veya diğer illerde işyeri ve staj uygulamalarını destekleye ceğiz.
Meslek yüksekokulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilmek suretiyle, bu öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde iş bulmalarını kolaylaştıracağız.
Yükseköğretime erişimi kolaylaştırarak fırsat eşitliğini sağlayacağız. Geçmişte yükseköğretimden faydalanamamış özellikle 35 yaş üstü kadınların yükseköğretime erişimini destekleyecek adımlar atacağız.
Öğretim üyesi yetiştirme ve araştırma altyapılarını dikkate alarak üniversiteleri gruplara ayıracak, bu çerçevede üniversitelerin ihtisaslaşması ile performanslarını dikkate alarak kaynak tahsisi yapacağız.
Yeni kurulacak üniversite ve fakülteler için, öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranları, kamu ve işgücü piyasasının ihtiyaçları gibi kriterleri baz alan bir mekanizma geliştireceğiz.
Yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin de yurt dışında faaliyet göstermelerine imkân vererek uluslararası akademik etkileşimi artıracağız.
Eğitim düzeyine göre işgücü talebi ile işgücü arzı arasındaki uyumu artıracağız.
Türkiye Maarif Vakfı’nı aktif bir şekilde kullanmaya devam edecek, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin eğitim hizmeti vermeyi sürdüreceğiz.
Yeni nesil hizmetler ile sağlık temel bir öncelik alanımız olmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı sağlıklı nesillerin yüzyılı olacaktır. Sağlıkta hizmet sunum kalitesinin artırılmasının yanı sıra tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasitemizi geliştirmeyi ve yerli üretim yapan bir ülke olarak dünyaya örnek olmayı hedefliyoruz.
  
Sağlık hizmetine yönelik fiziki altyapının ve hastane yataklarının kulla- nım etkinliğini artırmaya devam edeceğiz.
   Sağlık insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımını sürdürecek, başta hekim ve hemşire sayıları olmak üzere sağlıkta insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak artıracağız.
   Covid-19 örneğinden hareketle olası ani sağlık şoklarına karşı mevcut erken uyarı sistemlerini daha da geliştireceğiz.
  
Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirilmeye devam edecek, ikinci ve üçüncü basamaklarla entegrasyonunu sağlayacağız.
   Bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörlerinin önlenebilmesi amacıyla sağlıklı yaşam tarzını teşvik edecek ve bu alandaki hizmet kapasitesini artıracağız.
   Koruyu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sağlık sistemi içerisindeki rolünü daha da güçlendireceğiz.
   Aile hekimi başına düşen nüfusu 5 yılda 2.500’e indirecek, vatandaşla- rımıza sunduğumuz birinci basamak sağlık hizmetini çok daha etkili ve kapsamlı hale getireceğiz.
   Kırsal alan başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerini güç- lendirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, ülke genelinde aile sağlığı hizmetlerinin daha yaygın, erişilebilir ve nitelikli olmasını sağlayacağız.
  
Merkezi Randevu Sisteminin etkililiğini güçlendirerek poliklinik bekle- me sürelerini azaltacağız. Böylelikle acil servislere yersiz başvuruları düşüreceğiz.
   2028 yılında;
   Toplam sağlık çalışanı sayımızı ihtiyaçlara göre artırmaya devam edeceğiz.
10 bin kişiye düşen yatak sayısını 35 seviyesine çıkaracağız.
   Sağlık Bakanlığı hastanelerinde nitelikli yatak oranını yüzde 90’ın üzerine çıkaracağız.
Şehir hastanelerinde kamu-özel iş birliği ile yapımı devam eden 4 hastanemizi hizmete alıp toplam yatak sayısını 28.430’a, genel büt- çeden yapımı devam eden 7 hastanemizi hizmete alıp toplam yatak sayısını 14.180’e çıkaracağız. Projesi ve ihale süreçleri devam 5 şehir hastanemizin de hizmete açılmasıyla birlikte toplam şehir hastane- mizin sayısının 36’ya çıkaracağız.
   Yüz bin kişiye düşen hekim sayısını 315’e, yüz bin kişiye düşen hem- şire ve ebe sayısını ise 460’a çıkaracağız.
   Şehir hastanelerimizi bilimsel altyapı açısından güçlendirecek, üst dü- zeyde tıpta uzmanlık eğitiminin verildiği ve sağlık araştırmalarının yapıl- dığı bir akademik yapıya kavuşturacağız.
   Uzaktan sağlık hizmeti ile zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın he- kimlerimizi hastalarıyla buluşturacak, teknolojinin verimli bir şekilde kullanımını yaygınlaştıracağız.
   Yaşlı ve eve bağlı kronik hastalarımızın hastaneye gitmeden ihtiyaç duydukları raporları almalarını sağlayacağız.
   Sağlıklı Yaş Alma Birimlerimizle 85 yaş ve üzeri büyüklerimizin hayatın içerisinde mutlu ve aktif tutacağız.
   Palyatif bakım hizmetleri kapasitesini arttıracağız.
   Bağımlılıklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
   115 olan AMATEM sayısını 129’a, 20 olan ÇEMATEM sayısını 27’e yük- selteceğiz. 30 büyükşehirde, içinde tam donanımlı sağlık kompleksi, erişkin ve çocuk arındırma merkezleri, meslek atölyeleri, kütüphane- ler, ekolojik tarım ve hayvansal faaliyet merkezleri, açık ve kapalı spor alanları ve sosyal tesislerin yer aldığı örnek BAHAR Merkezlerini hayata geçireceğiz.
   Türkiye genelindeki hastanelerimizdeki sigara bırakma polikliniklerinin sayısını 2028 yılına kadar 1.033’e çıkaracağız.
   Her gün sigara içen bireylerin günlük içtiği ortalama sigara sayısını en az yüzde 30 düşürme yönünde çalışmalar yürüteceğiz.
  
Tütün yasağına uyan işletmelerin sayısını artırıcı tedbirler alacağız.
  
15 yaş ve üzeri her gün tütün ve tütün ürünleri kullananların oranını en az yüzde 10 düşürme yönünde tedbirler alacağız.
   Hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve obezite gibi hastalıklar için tarama programlarını yaygınlaştıracağız.
  
Aile diş hekimliği uygulaması hayata geçireceğiz. Ağız ve diş sağlığının düzenli kontrollerle takip edilmesini sağlayacağız.
   Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı, güvenilir ve etkin bir şekilde sağlıklı yürütülebilmesi için eğitim alt yapısını güçlendirerek ta- kip ve denetimlerini arttıracağız.
   Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitelerinin kamu sağlık tesislerindeki sayısını artıracağız.
  
Daha sağlıklı nesiller için normal doğumun tercih edilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerimizi artırarak normal doğumu teşvik etmeye devam edeceğiz. Ulusal doğum eylem planı çerçevesinde normal do- ğum teşvik kampanyasını başlatacağız.
   “Her Gebeye Bir Ebe” projesini başlatarak doğal bir süreç olan doğum- da gebelerimizin her zaman yanında olacağız.
   Anne ve çocuk sağlığında, 2028 yılına kadar;
   Anne ölüm oranlarını yüz binde 10’un altına düşüreceğiz.
   Bin canlı doğumda bebek ölüm hızını (tüm haftalar) en az 7’ye dü- şüreceğiz.
   Her gebenin sağlıklı olarak hastanede doğum yapmasını ve takiple- rinin gerçekleştirmesini sağlayan Anne Dostu Hastane sayısını artı- racağız.  
Covid-19 Pandemisi döneminde etkilenen aşılama oranımızı yeniden yüzde 98’in üzerine çıkaracağız.
   0-6 yaş grubu çocukların psikososyal gelişimini destekleme progra- mımızı ülke genelinde yaygınlaştıracağız.
   İstismara uğrayan çocukların ikincil örselenmesini en aza indirgemek amacıyla kurulan Çocuk İzlem Merkezlerini (ÇİM) tüm illerimizde et- kili hizmet verir hale getireceğiz.
  
Evde sağlık hizmetine yönelik hizmet aracı kapasitesini artıracak, bu hizmeti alan hastaların aylık ziyaret sıklığını 2028 yılına kadar iki katına çıkaracağız.
  
Sağlıklı hayat tarzını teşvik ederek, sağlığın geliştirilmesini sağlayaca- ğız. Bu kapsamda; tütün kullanımı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile et- kin mücadeleyi; sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, gıda güvenilirliğinin ve ruh sağlığının geliştirilmesini temin edeceğiz.
   Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini, 2028 yılına kadar 81 ilde 200’e çıka- racağız.
   Çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylere yönelik sağlıklı beslenme programları yürüteceğiz.
   Halkımızın sağlığını korumak için sağlık dostu işletme sertifika sistemini hayata geçirecek; gıda üreticilerinin katılımı ile iş birliği platformu kura- cak ve daha sağlıklı besin üretmelerini destekleyeceğiz.
   Koruyucu sağlık hizmetleri alanında atacağımız adımlarla başta ço- cuklara yönelik olmak üzere sağlığa zararlı gıda ürünlerinin yanıltıcı ve yanlış yönlendirici tanıtım faaliyetlerine ilişkin tedbirler alacağız. Etiket ve ambalajları, tüketicileri daha doğru bilgilendirecek şekilde düzenle- meye ve denetimleri artırmaya devam edeceğiz.
   Sağlıklı beslenme kapsamında gıda ambalajlarındaki bilgileri daha gö- rünür hale getirerek, kolay anlaşılır olması yönündeki uygulama ve de- netimlerimizi artıracağız. Beyaz Bayraklı Okullar arasında, Beslenme Dostu Okul oranını 2028 yılına kadar iki katına çıkaracağız.
   Diğer birçok hastalığa sebebiyet veren obezite ile mücadele ederek, obezite oranını düşüreceğiz. Bu amaçla fiziksel aktiviteyi teşvik edici programlar uygulayacağız.
   Akılcı ilaç kullanımı konusunda yapılan izleme ve değerlendirme çalış- malarını güçlendireceğiz. Hekimlerin akılcı ilaç kullanımına ilişkin des- teklenmesi ve denetimi amacıyla karar destek sistemi kuracak, klinik rehberlerin hekimler tarafından kullanımını artıracağız.
   Türkiye Genom Projesi kapsamında ülkemizdeki nüfusun gen havuzu- nu çıkaracak ve kişiye dayalı tıp uygulamalarını geliştireceğiz.
   Ülkemizin Ulusal Genom Araştırma Geliştirme Merkezi (Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezi) alt yapısını geliştireceğiz.
  
Türkiye Kanser Gen Projesi kapsamında kanser hastalarının genomik profilini çıkararak kanser hastalarında kişiye özel tedavi uygulamalarını sağlayacak araştırmaları destekleyeceğiz.
  
Gönüllü hücre bağışçı sayısını artırarak, kemik iliği nakil süreçlerini hız- landıracağız.
  
Sağlıkta yerlileşme projelerine ivme kazandıracağız. Yerli ve milli aşı üretim kapasitemizi yapacağımız ilave yatırımlarla daha da artıracak ve ülkemizi bu alanda önemli bir ihracatçı konumuna getireceğiz. Bu alanda üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek, Sağlık Endüstrileri Başkanlığıyla yeni projeleri hayata geçireceğiz.
   Yerli ve milli aşı ile biyoteknolojik ürünlerimizi üretebileceğimiz sağ- lık bilim ve teknoloji ekosistemimiz olan Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezini açacağız.
  
Zihinsel özel gereksinimi olan çocuk ve gençlere erken müdahale ama- cıyla kurduğumuz çok disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Hizmet Merkezlerinin (ÇÖZGEM) sayısını artıracağız.
   Bünyesinde araştırma-geliştirme, inovasyon, etkileşim ve eğitim mer- kezlerinin, her türlü laboratuvar ve üretim tesislerinin, otel, konferans salonları gibi sosyal tesislerin yer alacağı bir merkez olan Sağlık Va- disini hayata geçireceğiz. Yerli ve milli sağlık teknolojimizi geliştirerek kendi tıbbi cihazlarımızı, ilaç ve aşılarımızı üreteceğiz.
   Sağlık turizmi kapsamında ülkemizin potansiyelinin kullanımını artıra- cak, akreditasyon ve denetim altyapısını güçlendireceğiz.
   Modern altyapıya ve yetkin sağlık personeline sahip sağlık sistemimi- zi “Health Türkiye” ile küresel bir markaya dönüştüreceğiz. Böylelikle sağlık turizminde ülkemizi dünyanın şifa merkezi haline getireceğiz.
  
Termal turizmin yaşlı ve rehabilitasyon turizmi ile olan entegrasyonunu sağlayarak sağlık turizminin kapsamını genişleteceğiz. Ayrıca, sağlık turizminin katma değerinin yüksek alanlara yayılması yönünde tedbir- ler alacağız.
   2028 yılında 3 milyon sağlık turistinin ülkemizi ziyaret etmesini ve 10 milyar dolar sağlık hizmeti ihracatı hedefliyoruz.
  
Türkiye Yüzyılı’nı, güçlü aile yapımız içerisinde yetişmiş donanımlı ne- sillerle inşa edeceğiz.
   Özellikle aile ile ilgili çalışmalarda katılımcı bir anlayışla toplumun istek, ihtiyaç ve önerilerinin esas alındığı sosyal politikalar geliştireceğiz.
  
Aileye bakışta kadın kadar erkeğin rolü ve sorumluluklarını da önemli bir politika bileşeni olarak dikkate alacağız. Ailenin müşterek sorum- luluklarını hakkaniyetle paylaşmada anne ve baba başta olmak üzere tüm aile fertlerine görev düştüğü anlayışıyla hareket edeceğiz.
   Aile konusunda sosyal, ekonomik, psikolojik, hukuki, politik yönleriy- le çok boyutlu araştırmaları destekleyecek, kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşım geliştireceğiz.
  
Sosyal destek programlarımızı ekonomik ve sosyal yan etkileri de dik- kate alarak gözden geçirecek, programların aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfını güçlendireceğiz.
   Ailenin bütünlüğünün korunması ve dinamik nüfus yapımızın güçlendi- rilmesine yönelik aile eğitim programlarını yaygınlaştırarak devam etti- receğiz.
   Sosyal destek ve sosyal politikalarda aileyi bütün bireyleriyle odağa alıp, bütüncül bir perspektifle ASDEP uygulamasını güçlendirerek de- vam ettireceğiz. Aile Sosyal Destek Programının kapsayıcılığını artır- mak amacıyla her 3.000 haneye bir ASDEP görevlisinin hizmet verme- sini hedefliyoruz. Bu kapsamda ASDEP görevli sayımızı yükseltmeye devam edeceğiz.
  
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumunu da gözeterek, ha- nelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçirerek Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygu- lamasını başlatacağız. Bu sayede, hakkaniyete uygun şekilde, gelirden en az pay alan nüfusun gelirdeki payını yükselterek gelir dağılımını iyi- leştirmeye devam edeceğiz.
   AK Parti aileyi toplumun temel taşı olarak görmektedir. Bugüne ka- dar uyguladığımız sosyal politikalarda her zaman aileyi merkeze aldık. Güçlü toplumun güçlü aile yapısıyla oluşacağına inandık. Önümüzdeki dönemde de aile yapımızı maddi ve manevi olarak daha da güçlendir- mek ve her türlü olumsuz etkiye karşı korumak temel önceliklerimiz arasındadır.
Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar ge- liştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uy- gulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımla- rının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler başta olmak üzere aile bireylerine istihdam sağlaya- cak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
   Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı uluslararası standartlarda dijital olarak çalışacak bir Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır.
Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;
   Ev hanımlarına emeklilik imkânı getirilecek,
   Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağ- lanacak,
   Yeni evlilikler teşvik edilecektir.
   Ailelerin evdeki yükünü çeken, aileyi ayakta tutmak için en fazla fe- dakârlık gösteren ev hanımlarıdır. Ev hanımları, evdeki emekleri karşılı- ğında herhangi bir ücret almaksızın ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve aile refahını artırmaktadır. Ev hanımlarının bu emeğinin karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Bazı meslek grup- larının iş yükü ağırlığı nedeniyle sahip oldukları yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız.
   Güçlü aile yapısının sürdürülmesinde, ailenin düzenli bir gelir seviye- sine sahip olması önemlidir. Bu çerçevede, çalışabilir durumda olan aile fertlerinden en az bir çalışanın olmasını temin edecek şekilde Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerekli tedbirleri alacağız. Bir yandan hiç çalışanın olmadığı ailelerdeki çalışmaya müsait bireylere gerekli mesleki becerileri kazandırırken, diğer yandan ailesinde çalışan olmayan bireyleri istihdam eden özel sektör işletmelerinin sigorta prim- lerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Progra- mı uygularken gençlere öncelik vereceğiz. Böylece, her bir ailenin alın teriyle kazandığı düzenli bir gelire sahip olmasını ve kendi ayakları üze- rinde durmasını sağlamış olacağız. Bu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi çalışmayı caydırıcı olmayacak bir seviyede kuracağız.
Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faiz- siz evlilik kredisi vereceğiz. Böylece, genç çiftler evlilik hayatına başlar- ken kimseye muhtaç olmadan yuvalarını kuracak, evliliğin ilk yıllarında finansal açıdan daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdüreceklerdir. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hiz- metler de desteklenebilecektir.
   Güçlü toplumları güçlü aileler oluşturur. Aileyi tehdit eden tehlikelerden ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak en temel görevimizdir. Başta ço- cuklar olmak üzere ailelerimizi tehdit eden her türlü zararlı eğilimlerden koruyacak tedbirleri alacağız. Bu kapsamda, kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi koruma altına alacak anayasa değişikliğini mille- timizin desteği ile güvence altına alacağız.
  
Aile içi sosyalleşmeyi artıracak politikalara ağırlık vererek ailelere dijital medya okuryazarlığı ve siber zorbalıkla mücadele eğitimleri vereceğiz.
   Evliliği teşvik edecek politikaları geliştirerek devam ettireceğiz.
   Evlilik öncesi ebeveynlik becerilerini geliştirecek eğitimleri yaygınlaş- tıracağız.
   Kültür, sanat ve medya alanlarında aile değerleriyle uyumlu sanatsal içerikler üretilmesini ve gerekli etik kurallar çerçevesinde sunulmasını teşvik edeceğiz.
   Sosyal Doku Haritası uygulamasını tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız.
   Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkânlarını genişle- teceğiz.
   Aile bireyleri tarafından verilen ev içi hizmetleri bir üretim unsuru olarak görüyor ve önemsiyoruz. Ev ortamındaki hizmetlerin üretkenliğini artı- rıcı politikalar geliştireceğiz.
  
Talep edilmesi halinde evlilik öncesi ve sonrası fiziksel ve ruhsal sağlık taraması hizmetlerini sağlayacağız.
   Töre cinayetleri, aile içi şiddet ve istismar gibi konuların üstünün örtül- mesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ve bu konuların istismar edil- mesi suretiyle ailenin itibarsızlaştırılmasına da göz yummayacağız. Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması amacıyla, toplam doğur- ganlık hızını asgari olarak yenileme seviyesinde tutacak politikalarımızı sürdüreceğiz.
  
Aile Eğitim Programı ile her yıl en az 250 bin kişiye; Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile de her yıl en az 150 bin kişiye eğitim sunacağız.
   Aile yapısı, ergen profili, yaşlılık, evlilik, boşanma, kadına yönelik şid- detle mücadele, çocuk, engellilik gibi aileyi ilgilendiren pek çok konuda sosyal araştırma yapmaya devam edeceğiz.
   Her ilçeye bir Sosyal Hizmet Merkezi açacağız.
   Aile danışmanlığı hizmetinden beş yıl içerisinde 40 bin kişinin faydalan- masını sağlayacağız. Aile içi ilişkilerin desteklenerek aile yapısının güç- lendirilmesi amacıyla Aile Danışmanlığı hizmetini yaygınlaştıracağız.
   Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri kapsamında formatör sayımızı artıracağız.
   Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini uygula- yacağız.
   Aile ve iş hayatının uyumunu güçlendirecek projeleri hayata geçirece- ğiz.
   Aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri teşvik edeceğiz.
   Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ve Türk kökenli ailelerimizi yalnız bırakmayacak, aile temelli sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağız. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeler ile de aile merkezli iş birliklerini ha- yata geçireceğiz. KKTC’de sosyal hizmetlerin geliştirilmesine destek olacak çalışmalar yürüteceğiz.
   Depremler başta olmak üzere afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımı- za psiko-sosyal destek hizmetimizi sunacağız, ihtiyaç duydukları sos- yal hizmet modellerine erişimlerini sağlayacağız.
   Yoksullarla beraber yoksulluk riski altında bulunan vatandaşlarımızı da yoksulluğa düşmeden sosyal yardımlar, istihdam bağlantısı ve çeşitli mekanizmalarla destekleyerek sosyal yardımları yeni bir yaklaşımla ye- niden tasarlayacağız.
  
İnsanların yoksulluğa düşmelerini engelleyerek sonraki süreçte oluşa- bilecek yoksullukla mücadele için daha yüksek maliyetlerin oluşması- nın önüne geçeceğiz.
  
Türkiye Aile Destek Programımıza “Koruyucu Önleyici Sosyal Yardım Kalkanı” bileşenini ekleyerek yoksulluk sınırına yakın olan ve destek sağlanmadığı takdirde yoksulluğa düşecek ailelerimize nakdi destek sağlayarak yoksulluğa düşmelerini önleyeceğiz.
   Kurumlar, kuruluşlar, hayırseverler ve STK’ların hepsini bir bütün içe- risinde değerlendirerek ülke genelinde sosyal yardımları standardize edeceğiz. Mükerrerlikleri engelleyerek etkinliği artıracağız.
   Sosyal yardımları sadece yoksullara yardım eden bir mekanizma olma- nın ötesinde toplumun ihtiyaç duyan tüm kesimlerine daha fazla destek sağlayan bir yapıya kavuşturacağız.
   
Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki et- kinliğini daha da artıracağız. Her alanda kadının katılımını ve rolünü güçlendireceğiz.
  
Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştır- mayı hedefliyoruz.
   İşgücü piyasasında kadınların nitelikli istihdam imkânlarına erişimini ar- tıracağız.
   Mesleki eğitim ve beceri geliştirme programları ile kadın girişimciliği fırsatlarını güçlendireceğiz.
  
Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını teşvik edecek, hizmet koope- ratifleri başta olmak üzere kooperatifler yolu ile güçlendirilmesini sağ- layacağız.
   Erken yaşta evlilikler ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için her türlü tedbiri alarak sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.
   Kadına yönelik şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak için koru- yucu ve önleyici tedbirlere ağırlık verecek, koruma tedbir kararlarının daha etkili izlenmesini ve takibini sağlayacağız.
   Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri başta olmak üzere şiddet mağdurlarına hizmet sunan birimlerin hizmet kapa- sitelerini geliştireceğiz.
   Dezavantajlı kadınları desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde ADEM’ler ile SODAM’ları daha da yaygınlaştıracağız.
  
Kadınlar için iş ve aile yaşamını uyumlaştıracak politika ve uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz.
  
Siyaset, akademi, özel sektör, sivil toplum, kamu kuruluşları gibi birçok alanda iş birliği ve ortak bir bilinçle kadınların yönetim ve karar verme süreçlerine katılımı ve bu alanlarda yükselmesini teşvik edeceğiz.
   Kadınların kendi rızasıyla olmak istedikleri tüm alanlarda desteklenme- si ve güçlendirilmesini esas alacak ve her alanda örnek olabilecek ba- şarılar ortaya koyan kadınların ön plana çıkmasını sağlayıcı politikalar geliştireceğiz. Bu çerçevede, tek tipçi olmayan bir anlayış içinde kadın- ların kendi bağlamları, kimlikleri ve rızaları ile uyumlu politikaları hayata geçireceğiz.
  
Kadınların eğitimini güçlü bir şekilde destekledik, desteklemeye devam edeceğiz.
   Kadınların eğitime katılımına engel olabilecek her türlü algı ve yaklaşım ile mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
   Kadınların istihdama erişimleri ve olanakları artırırken bu imkânlara ula- şımı engelleyen toplumsal ve zihinsel bariyerleri de aşmak için gereken eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını artıracağız.
   Kadınların kayıt dışı istihdamdaki durumları konusunda çalışmaları ve denetlemeleri artıracağız.
   Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere ça- lışma şartlarını iyileştireceğiz.
   Emzirme odalarını engelliler için daha uygun hale getireceğiz.
   Hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadına uzaktan çalış- ma/kısmi çalışma gibi alternatif çalışma imkânlarını artıracağız.
   Kadınların iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasını destekleyen, işgücü- ne katılımı artıran ve ulaşılabilir, ekonomik ve kaliteli erken çocuk bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştıran teşvik mekanizmalarını güçlendire- ceğiz.
   Çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle işgücü piyasasından uzak kalma riski taşıyan kadınlar ile eğitimli çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamını teşvik ederek çocuk bakım mesleğinin profesyonelleşmesini destek- leyeceğiz.
   Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık programlarını yaygınlaştıracak ve yararlanıcı kapsamını genişleteceğiz.
   Kadın haklarına ilişkin uluslararası düzeyde çalışmalara etkin bir şekilde katılım ve katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Türkiye Yüzyılı, gücünü milletten alan devlet anlayışıyla kültürümüzün inşasında ve aktarımında başrolü olan kadınlara yönelik ekonomik ve sosyal politikalar, sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında tüm hedefle- rimizi gerçekleştirdiğimiz yeni bir yüzyıl olacaktır
  
Çocuklarımızın milli ve insani değerlere sahip, saygılı, kendine güvenen iyi eğitimli ve sağlıklı fertler olarak aile ortamında yetişmeleri esastır.
  
Çocukların haklarına ilişkin farkındalıklarını artırarak, politika geliştirme süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlamaya ilişkin mekanizmalar geliştireceğiz.
   Çocuk hakları kültürünün oluşturulmasında ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında etkili bir mekanizma olan Çocuk Hakları Komitelerinin uluslararası platformda tanıtımına yönelik çalışmalar yapacağız.
   Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı çocuk alanında hizmet üreten tüm paydaşların katkıları ve iş birliği ile hayata geçireceğiz.
  
Çocuklara yönelik politikalarımızı, uygulamalarımızı ve hedeflerimizi is- tişare etmek amacıyla tüm paydaşların katılımıyla “Çocuk Şuraları” dü- zenleyeceğiz.
   Her çocuğun özel olmasından hareketle, farklılaşan ihtiyaçlarını belirle- yerek desteklenmesini sağlayacağız.
   Çocuklar için mini şehir kavramıyla toplumsal hayatta var olan meslek- leri oyunlaştırarak icra imkânı veren Hayata Hazırlanıyorum Atölyelerini geliştireceğiz.
   Çocuklarımızın gelişimlerini akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve mes- leki açıdan destekleyerek donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağla- yacağız. Yabancı dil, robotik kodlama, üç boyutlu yazıcı gibi alanlarda eğitim veren Mahalle Çocuk Atölyelerini kuracak ve yaygınlaştıracağız.
   Çocuklar için dene-yap ve bilim atölyelerini yaygınlaştıracağız.
  
Ailesinden ayrı düşen çocuklar dahil olmak üzere göçle ülkemize gelen çocuklara yönelik çalışmaları koordinasyon içinde yürüteceğiz.
  
Çocuğa karşı şiddet, ihmal ve istismara karşı sıfır tolerans ile mücade- lemize kararlıkla devam edeceğiz.
   Çocuklarımız için ihtisaslaştırılmış rehabilitasyon sistemini yaygınlaştı- rarak suçun mağduru ya da suça sürüklenen çocukların en hızlı şekilde topluma kazandırılmalarını sağlayacağız.
  
Çocuklarımızı ve aileleri olumsuz etkileyebilecek içeriklerle mücade- lede kapsamında medya ve sosyal medya taraflarıyla istişare içinde çalışmalar yapacağız.
  
Çocuklarda teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında ailelerin far- kındalık düzeyini yükseltici tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda, anne adaylarına eşleriyle birlikte doğru internet ve teknoloji kullanımı hak- kında eğitimler verilecektir.
   Akran zorbalığı dâhil çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve çocukları şiddete karşı güçlendirmek için politika ve programları uygulamayı sür- düreceğiz.
   Siber zorbalıkla daha etkin mücadele için gerekli tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz.
   Çocukların mutlu ve güvenli bir aile ortamında büyümesini sağlamak amacıyla “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti”ni, “Evlat Edinme Hizmeti“ni ve “Koruyucu Aile Hizmeti”ni aileyi güçlendirici bir yaklaşımla geliştirecek ve yaygınlaştıracağız.
   Çocuklara yönelik politika ve hizmetleri kanıt temelli olarak geliştirme kapsamında Türkiye Çocuk Araştırmasını periyodik olarak uygulayaca- ğız.
   Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklarda mahremiyet bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarını hazırlayarak yay- gınlaştıracağız.
   Çocukların gelişimlerini sekteye uğratabilecek tüm risklere karşı korun- malarına ve güçlenmelerine yönelik farkındalık artırıcı eğitim program- ları hazırlayarak yaygınlaştıracağız.
   Risk altındaki çocuklara yönelik tespit, müdahale, yönlendirme ve izle- me hizmetlerimizi arz odaklı olarak güçlendireceğiz.
   Korunma ve bakım altındaki çocuklarımızı kurum bakımı sonrası ya- şama hazırlamak ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim içerikleri geliştireceğiz ve tüm çocukların eğitimlere katılımını teşvik edeceğiz.
   Sağlık, bakım ve eğitim gibi alanlarda çocukların, ailelerin ve çocukla çalışan personelin farkındalıklarının artırılmasına yönelik eğitim ve reh- berlik hizmetlerini daha da yaygınlaştıracağız.
  
İş ve aile yaşamını uyumlaştırmak amacıyla çocuklara yönelik erişilebilir gündüz bakım hizmetlerini daha da yaygınlaştıracağız.
  
Çocuklarımızın temel bilimler, teknoloji ve mühendislik alanlarına yön- lendirilmelerini sağlamak üzere ilave programlar geliştireceğiz.
   Şartlı eğitim ve sağlık yardımlarını güncelleyerek sürdüreceğiz.
  
Çocuk yoksulluğunu engellemeye yönelik desteklerin kapsam ve tutar- larını artıracak, çocuk odaklı mevcut aile desteklerini konsolide eden ve kapsamını artıran bir koruma programını hayata geçireceğiz.
   Sağlıklı beslenme konusunda farkındalığı ve ilgili gıdalarda düzenleme- leri artıracak, çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla çocuk- luk ve ergenlik döneminde obeziteyle mücadeleyi güçlendirerek sür- düreceğiz.
  
Çocuk dostu şehirler modeli oluşturacak ve yaygınlaştıracak, gerekli destek programlarını uygulamaya koyacağız.
   Uyuşturucu bağımlısı çocuklarımızın tedavi ve psikososyal rehabilitas- yonunu içeren kurumsal yapıların daha etkin çalışmasını sağlayacağız.
   Çocuk işçiliğinin önlenmesi için sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde kararlı tutumumuzu devam ettireceğiz.  
Aile eğitimleri programı kapsamında şehit ve gazi ailelerine yönelik eği- timler vereceğiz.
  Şehit anne ve babalarının aylıklarını daha da iyileştirici düzenlemeler yapacağız.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında şehit yakınları ve gazilerin iş ve işlemlerinin takip edileceği bir temas noktası oluşturacağız.
   İstihdam hakkından yararlanamayanlar için alternatif istihdam politika- ları geliştireceğiz.
   Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Protokolü ile öncelikli olarak randevu almalarını sağlayacağız.
Şehit ve gazi çocuklarının kamu burslarının yanı sıra özel burslardan da faydalanmalarına imkân oluşturacağız.
 Engelli ailelerine verilen destekleri bütüncül bir bakış açısı ile gözden geçirerek daha etkin hale getireceğiz. 
 Engelli bireylerin ailelerine tanı sonrası yoğun eğitim desteği ve uzun vadeli aile danışmanlığı ve psikososyal destek hizmetlerini geliştireceğiz.  Bakım veren kişinin dinlenmesi, kendisini yenilemesi ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla yarı zamanlı/tam zamanlı bakım desteği sağlayacağız. 
 Engelli yakınlarının önemli bir işi olduğunda ya da hastane gibi yerlere gitmek zorunda olduğunda engelli aile üyesini günübirlik bırakabileceği bakım merkezlerini artıracağız.  Günlük bakım merkezi ile yatılı bakım merkezlerinin sayısını artıracağız.  İhtiyaç sahibi yaşlılar için tıbbi ve yardımcı cihazlar için katkı payını düşüreceğiz. 
 Erken tanı ve tedavi sürecinde aile hekimlerinin etkinliğini artıracağız.  Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecini standart olarak vermeyecek, bireyin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bireye özel program hazırlayacağız. 
 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ağır ve hafif engelli bireylere göre dizayn edeceğiz. 
 Evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için Evde Bakım Yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacaktır.
  Okullarda, hastanelerde ve diğer devlet kurumlarında engellilere hizmet vermek için ergoterapistler istihdam edeceğiz.  Engelsiz Yaşam Merkezleri’nde engel türüne göre branşlaşmaya gideceğiz. 
 Engelli çocuklarda kaynaştırma eğitimini engel çeşitlerine ve oranlarına göre vereceğiz. 
 Kaynaştırma yoluyla olan eğitimin sağlıklı olabilmesi için okullarda destek eğitim odasını zorunlu kılacağız. 
 Engellileri kaynaştırmak ve eğitmek için öğretmenlere yönelik özel eğitim seminerlerini zorunlu yapacağız. 
 Kaynaştırma eğitimi için altyapı hazırlayacak, öğretmenler, idareciler, veliler, çocuklar, servis şoförleri, kantindeki görevliler gibi sistemin içinde olan herkesi kaynaştırma eğitimi için bilgilendirecek ve hazırlayacağız. 
 “Tersine kaynaştırma” da yapacak; engelli olmayan öğrencileri, engelli bireylerin eğitim süreçlerine dahil edeceğiz. 
 Sınavlarda ve eğitimde Braille alfabesini tercihe göre sunacağız.  Görme engelli bireylere kitapları seslendirilmiş halde teslim edeceğiz. 
 Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki tüm antrenörleri dört engelli branşta da engelli eğitimine tabi tutacağız. 
 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimcilerin niteliğini arttıracak, eğitimlerin düzgün ve müfredata uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığına dair denetimleri artıracağız. 
 Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla korumalı işyerlerinin kapsamını genişleteceğiz.
  Görme engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel firmalarda şahit bulunmasına gerek kalmadan imzasının geçerli sayılabilmesi için bir sistem oluşturacağız. 
 Cami girişleri, eğitim ve sağlık kurumları, müzeler ve daha birçok sosyal alanda engelli girişleri olmadığından dolayı engellilerin ulaşabilirliği noktasında çalışmalar yapacağız. 
 Trafikte ve üst geçitlerde asansör yokluğu, rampaların çok dik olması gibi ulaşımda aksaklıklara sebep olan altyapı sorunlarını engellilere uygun şekilde düzenleyeceğiz. 
 Tüm parklarda ayrı engelli lavabolarını kuracağız. 
 Görme engelliler için dijital erişim sorununu çözeceğiz. 
 Eğitim kurumlarının erişilebilirliğini denetleyecek ve engelli bireylerin kullanımına uygun hale getireceğiz. 
 Ulusal televizyon kanallarımızda engellilikle ilgili dizi, çizgi film, kısa filmler gibi farkındalığı sağlayacak programları artıracağız.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaşlılarımızın özel koruma ihtiyaçlarını karşılayacak ilave programları süratle devreye alacağız. 
 Yaşlılık alanında sosyal politika oluşturulmasına, sosyal hizmet programlarının planlanmasına ve geliştirilmesine katkı sunması açısından 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaç ve sorunlarının bütüncül bir şekilde ve kanıta dayalı olarak belirleyeceğiz. 
 Yaşlılara yönelik politika üretilirken bölgesel ve kültürel farklılıkları dikkate alacağız. 
 Yaşlıların hakları ve kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirici çalışmalar yapacağız. 
 Huzurevlerinin sosyal dokuya yakın, şehrin içinde olmasını sağlayacağız. Yaşlıları toplumsal dokuya entegre edecek ve sosyal hayatın içine katacağız. Yaşlılarımızın özellikle çocuklar ve gençlerle iç içe şekilde toplumsal hayatın içerisinde yer almalarını ve tecrübelerini yeni kuşaklara aktarmalarını sağlayacağız. 
 Ulusal Yaşlılık Konseyi’ni kuracağız. 
 Bakım sigortası uygulamasını hayata geçireceğiz. 
 Kent merkezlerinin hinterlandında, yaşlı yaşam köyleri oluşturulması teşvik edilecek, burada yaşayacak olan yaşlıların başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun değişik kesimleriyle kuşaklar arası entegrasyon ve etkileşimini sağlayacak tedbirler alınacaktır. 
 Yaşlıların birbirinden faklı birimlerden sağlık hizmeti alması yerine geriatri hastaneleri ya da geriatri kliniklerinden hizmet almalarını sağlayacağız. 
 Yaşlı bakım hizmeti verecek her seviyede nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlayacağız. 
 Evde yaşayan yaşlılar için profesyonel bakım elemanları yetiştireceğiz. 
 Aile bireylerine evde bakım konusunda eğitim vereceğiz
Yaşlıya bakım hizmeti sunan aile üyelerinin belli aralıklarla dinlenmesini sağlayacak kısa süreli geçici bakım modelleri oluşturacak, yaşadıkları tükenmişliği gidermek için psikososyal danışmanlık hizmetleri sunacağız. 
 Yaşlı girişimciliğini destekleyeceğiz. 
 Yaşlılara özel kariyer ve rehberlik hizmetleri tasarlayacağız. 
 Çalışma yaşamı söz konusu olduğunda yaşlılar için emeklilik bir hak olmakla birlikte çalışma yaşamına devam etmek isteyen yaşlıların ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeleri için destekleyecek ve esnek çalışma koşulları oluşturacağız. 
 Yaşlıların kademeli ve planlı bir şekilde emekliliğe geçişinin sağlanması için gerontolojik sosyal hizmet kapsamında eğitim, destek ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz.
  Emeklilik yaşını kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz. 
 Emeklilik döneminde olan yaşlıların fiziksel ve sosyal günlük yaşam aktivitesi alışkanlığı kazanmaları için yerel yönetimlerle iş birliği halinde yaşlı dostu kent mekânları oluşturacağız. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelerde gündüz bakım merkezlerinin sayısını artıracak, aktif yaşlanma merkezleri kuracağız. 
 İmkânı kısıtlı yaşlılara yönelik mevcut destekleri gözden geçirip bütünleşik bir yaklaşımla sadeleştireceğiz. 
 Yaşlıların ikamet ettikleri konutun dış ve iç mekânının yaşlı ihtiyaçlarına uygun dönüşümünü destekleyeceğiz. 
 Kendi ev ortamlarında işlevsel bir şekilde yaşamlarını sürdürmek isteyen yaşlıların ihtiyaç duyduğu malzeme alımı gibi hizmetleri destekleyeceğiz.  
TOKİ aracılığıyla mimari açıdan yaşlılara uygun güvenli konut projeleri yapacağız.
  Yalnız yaşayan ve herhangi bir bakım desteği alamayan yaşlıların kendi konutlarında bakım ve güvenlik gereksinimlerinin takip edilmesi amacıyla teknolojik ekipmanların ve yazılımların geliştirilmesini sağlayacağız. 
Yaşlıların yaşadığı ihmal ve istismara özel yasal düzenlemeler getireceğiz. 
 Yaşlıların gelişen teknolojiye uyum sağlamaları için dijital okuryazarlık eğitimlerine ağırlık vereceğiz.  
Yaşlıların sosyal yaşama katılımlarını sağlayan gönüllü kuruluşları teşvik edeceğiz.  
Yaşlı ayrımcılığı, ihmal ve istismarını önlemek için toplumu bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verecek ve kötü muameleye maruz kalınması durumunda yaşlıların kolay erişebileceği ihbar mekanizmaları oluşturacağız.  
Yaşlıların üniversite eğitimini kolaylaştırıcı esnek bir yapı oluşturacağız.  
Yaşlıların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını destekleyici tedbirler alacağız. 
Kültür ve sanat ortamları tasarlanırken yaşlıların ihtiyaçlarını da dikkate alacağız.  
Yaşlıların mevcut sağlık hizmetlerine erişebilirliği ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. 
 Demans/Alzheimer gibi hastalıklar için ihtisaslaşmış gündüz hizmet merkezlerini yaygınlaştıracağız.  Yaşlıların dijital okuryazarlık seviyelerinin arttırılması ve dijital mecralara erişimlerinin desteklenmesi için gerekli eğitim projelerini hayata geçireceğiz. 
Tüm çalışanlarımızın büyüyen Türkiye’nin artan refahından hak ettiği payı almasını sağlayacağız.
 Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücrette enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın refah payı almalarını sağlayacağız. 
 Kamu personel sisteminde, memurundan yöneticisine her seviyede çalışanların, kurumlarının iş ortamı, çalışma koşulları gibi konulardaki süreçlere iştirakini sağlayacak katılımcı bir sistem kuracağız. 
 Kamuda liyakati esas alan yaklaşımımızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Bu çerçevede liyakat ölçütlerini daha şeffaf bir şekilde ortaya koyan ve daha etkili uygulanmasını sağlayıcı mekanizmaları geliştireceğiz.
  Çalışma hayatında güvenceli esnekliği artıracağız. 
 Pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştıracağız. 
 Hayata geçirdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği reformunu kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
  Kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
 Rehberliği ve gönüllü uyumu ön planda tutacak, risk odaklı denetim kapasitemizi daha da etkinleştireceğiz. 
 Sosyal güvenlik sistemimizi insanı merkezine alan yaklaşımımızla, çağımızın getirdiği yeni sosyal güvence ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir hale getireceğiz. 
 Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamını en üst düzeye çıkaracağız.
  Sosyal güvenlik mevzuatımızı ve uygulamalarımızı, değişen ve dönüşen dünyada yeni çalışma biçimlerine hızla adapte etmeyi sürdüreceğiz.
  Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincini artıracağız.
  Bilgi teknolojisi sistemlerini ve uygulamalarını güçlendirerek vatandaşlarımızın hizmete daha kolay erişimini sağlayacağız. 
Sağlık alanındaki tüm gelişmeleri ve dünyadaki yeni imkânları takip ederek geri ödeme listelerini güncellemeye devam edeceğiz.
  Sağlık sektöründe kamunun alım gücünü kullanarak, yerli üretimi daha da destekleyerek Türkiye’yi kendi ilacını ve kendi tıbbi malzemelerini üreten bir ülke haline getireceğiz.
  Yurt dışında yaşayan 7 milyona yakın insanımıza çalışma ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmetleri genişletip yaygınlaştıracağız. 
 Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız
Türkiye Yüzyılı, Gençlerin Yüzyılı olacaktır.  
Gençlerimizin her alanda aktif rol almalarını sağlayacak mekanizmaları kullanmaya devam edeceğiz. 
Karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar ekonomik ve sosyal hayatın her kademesinde gençliğin dinamizmini ülkemizin gelişme yolunda kullanacak, gençlerimizin toplum için sorumlu birer fert olmalarını teminen en iyi şekilde yetiştirilmelerini sağlayacağız.  
Bu kapsamda gençlerimize demokratik ve bilimsel eğitim zemini sağlamayı sürdürecek, fikri ve vicdanı hür gençler olarak özgürlüklerini ve kendilerini ifade imkânlarını geliştirmeye devam edeceğiz. 
 Yükseköğretim kurumlarının kalitesini ve imkânlarını artırarak, gençlerimize nitelikli bir öğrenim ve araştırma-geliştirme ortamı sunacağız.
  Müracaat eden her öğrenciye yurt imkânı sağlıyoruz.
 Yurtlarımızın gerekli altyapı ve fiziki kapasite ile niteliğini günün koşullarına göre sürekli olarak artırmaya devam edeceğiz.  
Müracaat eden her öğrenciye öğrenim kredisi, ihtiyaç sahibi öğrencilere ise burs imkânı sağlamaya bu kapsamda aktarılan kaynakları artırarak devam edeceğiz.
 Gençlerimizin öğrenme ve kendini geliştirme dışında hiçbir konuyu dert edinmemelerini sağlayacağız. 
 Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. 
 Gençliğin enerjisiyle büyüyecek ülkemizin her daim genç kalmasını sağlayacağız.  
Gençliğe ilişkin hizmetlerden her gencin adil bir biçimde istifade edebilmesini sağlayacak, fırsat eşitliğini en ince detayına kadar gözetmeye devam edeceğiz.
  Gençlik hizmetlerinin sunumunda mobil ekipler oluşturarak gençlerin yoğun olarak bulunduğu park, meydan vb. alanlara hizmetlerimizin ulaşmasını temin edeceğiz. 
 Ülkemizin genç bilim insanları, sanatçı ve sporcular açısından cazibe merkezi olma özelliğini güçlendireceğiz.
 Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurtdışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz.
 Sonrasında, ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sunmaları adına yurtiçi istihdamlarını sağlayacağız. 
 Beyin göçünü tersine çevirecek, gençlerimizin geleceğe dönük umutlarını güçlendirecek, sorumluluk anlayışıyla güzel ülkemizde yaşama ve ülkemize hizmet etme aşkını artıracağız.
  Gençlerimizin ve potansiyel gençlerimiz olan çocuklarımızın okuma sevgisi ve kültürünü artıracağız. 
Kütüphanelerimizi koleksiyon bakımından çeşitlendirecek, içerik bakımından zenginleştireceğiz.
  Objektif kriterler altında belirlenecek 30 bin genç yeteneğimizi; günümüz şartlarında stratejik önemi haiz olan spesifik 20 alanda küresel arenada boy gösterebilecek nitelikle uzman olarak yetiştireceğiz. 
 Siyasete gençlerin bakış açısının daha fazla damga vurmasını sağlayacak, gençlerimize siyasette daha fazla alan açacağız. 
Gençlerimizin yerel siyaset üzerinde etkisini artıracağız. 
Özellikle Belediyelerimiz ve Belediye Meclislerimizde de gençlerimizin başat aktör olarak yer almasını sağlayacağız. 
 Gençlerimize sanatı sevdirecek ve onların sanatsal üretimin bir parçası olmalarını sağlayacak destekleri aktif bir şekilde uygulayacağız.
 Bu amaçla kuracağımız Kültür Evleri ile gençlerimizin sanat dallarında profesyonel eğitimler almasını, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesini sağlayacağız. Ayrıca, gençlik platformları aracılığıyla sanatçı ruhlu gençlerin ortaya çıkmasını ve yetişmesini destekleyeceğiz. 
 Ülkemizin gönül coğrafyasının büyüklüğünü ve köklü tarihimizin bizlere yüklediği misyonu gençlerimizin daha iyi anlaması ve içselleştirmesi adına Yurtdışı Kültür Gezilerini organize edeceğiz.
  Ülkemizde yaşayan gençlerle yurt dışında hayatını sürdüren Türkiye kökenli gençler arasındaki irtibatı artıracak programlar uygulamaya koyacağız.  
Dünyanın tüm ülkelerinden öğrencilerin öğrenci değişim programlarımızla belirli dönemde ülkemizde eğitim almasını yaygınlaştıracak, ülkemizin tüm dünyada tanıtılması yönündeki faaliyetlerimizi artıracağız. 
Bağımlılıkla mücadele programlarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 
Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun daha etkin çalışmasını sağlayacak, okul etrafında kurulan narkotimlerin sayıları ve niteliklerini artıracağız.
 Özellikle uyuşturucu ile mücadele hususunda toplumsal mutabakatın sağlanacağı daha caydırıcı önlemlerin gündeme getirilmesini sağlayacağız. 
 Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında tüm gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimize katılan gençlere farkındalık eğitimleri vermeye devam edeceğiz.
  Suça sürüklenen gençlerin topluma kazandırılması için programlar geliştirmeye devam edeceğiz. 
Bu kapsamda suça sürüklenmeden gerekli ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayacağız.  
Gençleri bağımlılık yapan maddelerden korumak için tedbirleri artıracağız. Bağımlı olanların tedavilerinin gerçekleştirilmesini, bu sürecin sadece genç ile değil ailesi, okulu ve sosyal çevresi ile yürütülmesini sağlayacağız.  
Dijitalleşme vizyonumuzun temelinde insan olmaya devam edecek, “yıkıcı” değil “insani dijitalleşme”yi temel alarak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız.  
Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlarla genç girişimciliğini desteklemeye yönelik uygulamalarımızı yaygınlaştıracağız. Kendi işini kuran genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunarak onların iş dünyasıyla bütünleşmelerini sağlayacağız.  
Genç işsizlik oranını kalıcı bir şekilde düşürecek, gençlerimize nitelikli istihdam imkânları oluşturacağız.
 Gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardımcı olacak, uygun rehberlik ve yönlendirmeyle kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini sağlayacağız. 
 Gençlerimize esnek çalışma koşulları sunacağız. 
Özellikle profesyonel iş yaşamlarını sürdürürken eğitimlerini de devam ettiren gençlerimize yönelik gerekli tüm sosyal ve mali hak desteklemelerini yapacak, eğitimlerini de iş yaşamları ile birlikte rahatlıkla sürdürmelerini sağlayacağız. 
 Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin sayısının azaltılması için etkin politikalar geliştireceğiz.
 Genç işsizliğinin en aza indirilebilmesi için gerekli tedbirleri alacak, tahsil sürecinde gençlerin iş hayatı ile tanışmalarının önünü açacak, gençlerin tahsil sürecinde aktif çalışma hayatı ile ilişkilerinin kurulması yönünde politikaları daha da geliştireceğiz. 
 Lise veya üniversiteden mezun olmuş gençlere iş ve kariyer konusunda yol gösterici destekler sunacağız.  “Gençlik Mesleki Veri Tabanı”nı kuracağız.
 İlgili kurumlar bünyesinde lise, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci ve mezunlarını kapsayacak şekilde bu veri tabanının hem kamu hem de kurulacak ortak özel sektör personel bilgi sistemi altyapısı ile bağlantılı olmasını sağlayacağız.
 İş dünyasının talepleriyle gençlerimizin yetkinlik ve becerilerinin eşleşmesini sağlayacağız.  
Üniversiteye devam etmek istemeyen gençler için istihdam ve girişimcilik destekleri sağlayacak, bu kesime dönük olarak toplumsal algıların olumlu yönde değiştirilebilmesi için politikalar geliştireceğiz.
 Bu kapsamda, lise sonrası mesleki sertifikalar ile işgücü piyasalarına katılımı teşvik edeceğiz. 
 Ülkemizin insan kaynağı potansiyelinin en verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan çok yönlü, detaylı ve günün ihtiyaçlarına göre güncellenen yol haritalarını belirlemeye devam edeceğiz.  
Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyi merkeze alan ve modern çağın sunduğu imkânlarla genç çiftçilerimizi güçlü bir şekilde destekleyerek genç çiftçilerimizle tarımda yeni bir atılım sağlayacağız.
  Genç girişimcilerimiz için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kuracağız. TARGİB’lerde;  Ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, genç girişimcilerimize herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi,  Kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği ve  Belirli bir süreyle özellikle arz açığı bulunan ürünlerde alım garantisi veya sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasını sağlayacağız. 
 Kuracağımız tüm TARGİB’lerde; iş geliştirme, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilişim ve hukuk gibi alanlarda teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunacak şekilde tüm giderlerini karşılayacağımız bir merkez oluşturacağız.  
İş arama teknikleri konusunda gençleri bilgilendirecek ve meslekleri tanıtacak, mesleki bilgi rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştireceğiz. 
 Gençlerin üç temel alanda beceri kazanmalarını sağlayıcı, okul içi ve dışı programlar uygulamaya koyacağız.
 Bu çerçevede, en az bir müzik enstrümanını kullanabilmeyi, bir yabancı dil konuşmayı ve bir spor dalında lisans sahibi olmayı destekleyeceğiz. İmkânları kısıtlı kesimlere öncelik vermek kaydıyla bu üç alanda, beceri kazanan gençlerimizin üniversiteye girişini kolaylaştıracak ve burslu eğitim görmelerini sağlayacağız. 
 Üniversiteli gençlerimize “Gençlik Kartı” uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkânı getireceğiz.
 Ayrıca, üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkânı sağlayacağız.  Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizi sosyal programlara (ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik vb.) dahil ederek gençlerimizin üniversitede okurken istihdama ilk adımlarını atmalarını kolaylaştıracağız.  Gençler ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki etkileşimi artıracağız.
  Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin aktif hale getirilmesine yönelik çalışmaları tamamlayacağız.
  Gençlerimizin dünya gençleriyle buluşmasını ve kültürel etkileşimini sağlayan hareketlilik (gezi, eğitim, staj, etkinlik, spor müsabakaları vb.) hibe programlarının sayısını artıracağız. 
 Özellikle imkânları kısıtlı gençlerimizi içerecek şekilde hareketlilik programlarını genişletip çeşitlendireceğiz.  
Engelli gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal altyapıları güçlendirmeye devam edeceğiz. 
 Engelli gençlerin maddi ve manevi olarak desteklenmesini çok daha yaygın hale getirecek, dışlanmalarının ve ötekileştirilmelerinin önüne geçeceğiz.  Ülke içi kültürel gezileri bütün bölgelerimize yaygın ve daha fazla gencin istifade edebileceği şekilde sunmaya devam edeceğiz.
 Bu bağlamda gençlerimizin ülkemizin farklı yörelerini ve zenginliklerini daha iyi tanımalarını sağlayacağız.  
Gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi alanında mevzuatı geliştirecek ve bu alanın özendirilmesini sağlayacağız.  
Gençler arasında sağlık, sosyal medya, finans ve hukuk okuryazarlığını artıracağız.  Askerliğe ilişkin hizmetlerle ilgili başvuruların ve işlemlerin elektronik ortamlarda yapılmasını kolaylaştıracağız.  
Gençlerimizin spor ve sanatsal aktivitelerden daha yaygın bir biçimde yararlanmasını sağlayacağız. 
Bütün illerde gençlik ve kültür merkezlerinin sayısını artıracağız.  Gençlik kamplarının ve kamplara katılan genç sayısını artıracak, faaliyet ve projelerden daha fazla gencin yararlanmasını sağlayacağız. 
 Gençlerin STK’larda daha aktif rol almalarını teşvik edecek, bu hususta gençliğe özgü sivil toplum alanını güçlendireceğiz. 
 Gençlerin serbest zamanlarını güvenli ve faydalı bir biçimde geçirebilmelerini teminen gençlik merkezlerinin etkin kullanılmasını sağlayacak; var olan tesis, program ve uygulamaları gençlerin talep ve önerileri doğrultusunda gözden geçireceğiz. 
 Her yaştan insanın daha fazla hareket ettiği, spor yaptığı bir toplum olma hedefine ulaşacağız. 
 Genç ve nitelikli sporcularımıza yönelik burs imkânlarını genişleteceğiz. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde Özel Olimpiyat Akademileri kurarak, nitelikli sporcularımızı tespit edecek ve bu çocuklarımızın tüm eğitimlerini ücretsiz olarak bu akademilerde almalarını sağlayacağız.  “Spor İhtisas Teknoparkları” kurarak spor malzeme ve ekipmanlarının Ar-Ge ve üretimine yönelik bir ekosistem geliştireceğiz. Kümelenme sonucunda bu alandaki yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemini güçlendireceğiz. 
 Gençliğin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve endişelerini tespit ederek bu hususlara ilişkin olarak güncel verilerin elde edilebilmesi için araştırma faaliyetlerini destekleyeceğiz.  Gençlere yönelik politika geliştirirken sürece ailelerin, okulların ve sosyal çevrenin de dahil edilmelerini sağlayacağız. 
 Gençler için spor imkânlarını daha da geliştirecek, spor tesislerine erişimi kolaylaştırmak için bu tesisleri daha yaygın hale getireceğiz. 
 Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu gençlerin uyumu için gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesini temin edecek, bu türden gençlerin ayrımcılığa ve zenofobik müdahalelere maruz kalmalarını engelleyecek, bu gençlerin Türkiye için katma değer oluşturabilecek potansiyellerinin ortaya çıkarılabilmesi için politikalar geliştireceğiz. 
 Çalışan, üreten, merak eden, bağımsız düşünen, dünyaya adalet ve vicdan penceresinden bakan gençlerimizin küresel seviyede de güçlü konuma gelmesi için hizmetlerimizi geliştireceğiz.
 Gençler, dünyanın ve ülkemizin geleceğine ilişkin kararlarda ve dünyayı tüm insanlık için yaşanabilir kılma hedefiyle küresel sorunların çözümünde daha fazla söz sahibi olacak. 
Türkiye Yüzyılı’nda gençler, yurt içinde olduğu gibi sınırların ötesinde de süreçlere daha fazla ve etkili bir şekilde dâhil olacaktır..
Kültürel ve sanatsal üretimimizin miktar ve kalitesini artırarak ülkemizin medeniyet birikimini uluslararası düzeyde tanıtıp evrensel kültüre, dü-şünce ve sanat üretimine aktif olarak katkıda bulunmasını sağlayaca-ğız. Bu kapsamda kültür ve sanata ayrılan kaynakları artıracağız.
Sivil toplumun kültür ve sanat faaliyetlerine aktif katılabileceği meka-nizmaları artıracağız.
Kültür yolu festivallerine her yıl en az 5 ilimizi ekleyerek 2028’e kadar 35 ilimizde yapacak ve böylelikle hem şehirlerimizin cazibe merkezine dönüşmesine katkı sağlayacağız hem de Türkiye’nin kültür ve sanatta marka değerini artıracağız.
Telif haklarının korunmasına dair yasal düzenlemeleri sektörün ihtiyaç-ları doğrultusunda güncelleyeceğiz.
Sinema sektöründe hak sahiplerini korumaya yönelik tedbirlerin artırıl-masını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
Kültür endüstrileri girişimci ekosistemini geliştireceğiz.
Kültürel alanlara yönelik sponsorluk kanununu çeşitlendirerek gelişti-receğiz.
Usta-çırak yöntemiyle devamlılığı sağlanan ve yok olma tehdidi altın-daki geleneksel sanatların öğretiminin kurumsal bir şekilde devam et-tirilmesini sağlayacağız.
Yükseköğretimde kültür-sanat uzmanlık alanlarına yönelik bölümleri artıracak, bu bölümlerde akademik kariyer imkânlarını genişleteceğiz.
Okuma kültürünü yaygınlaştıracağız. Kütüphanesi olmayan ilçe bırak-mayacak, kütüphaneler arası koordinasyon ağı kurulmasını sağlaya-cağız. Erken çocukluktan başlayarak okuma kültürü kazandırılmasına yönelik faaliyetleri hayata geçireceğiz.
Medeniyet değerlerimizin kurumsal taşıyıcısı olan vakıf geleneğimizi geliştirerek yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.
Dünya miras listesinde 19 olan kültürel varlık sayımızı yükseltmeye de-vam edeceğiz.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıtlı 25 miras sa-yımızı 2028 yılında 35’e çıkararak en çok kültürel değer kaydettiren ilk iki ülke arasına girmeyi hedefliyoruz.
Türk dilini dünyaya tanıtma çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Türkçe’nin zenginliğinin kayıt altına alınması için etimolojik sözlüğün ta-mamlanmasını sağlayacağız.
Yunus Emre Enstitülerindeki Türkçe içerikleri ve bilgi merkezlerini zen-ginleştireceğiz. 62 ülkede hizmet veren Yunus Emre Enstitülerimizin Kültür Merkezi sayısını, 2028 yılına kadar 128’e çıkarmayı hedefliyoruz.
Kültür aktarımı, kültür diplomasisi ve görsel-işitsel endüstrinin güçlen-dirilmesi temel stratejik yaklaşımı ile sinema sektörümüzü uluslararası bir marka haline getirecek; nitelikli ve sürdürülebilir üretim için sektöre sağladığımız desteği artıracağız.
Ülkemizi önemli bir film çekim merkezi haline getirmek üzere altyapı ve eğitim çalışmalarına destek olacak; çekimi ülkemizde yapılacak yaban-cı yapımlara verilen destekleri artıracağız.
Çocuklarımızın gelişim sürecinde önemli rol oynayan animasyon sektö-rünü stratejik olarak ele alıp, desteğimizi artıracağız.
Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının si-nema, belgesel, dizi ve animasyon filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılmasını destekleyeceğiz.
Sahip olduğumuz değerlerin sinemada işlenmesine yönelik teşvik me-kanizmasını daha da geliştireceğiz.
Yenilikçi, kapsayıcı ve yaşayan kütüphane yaklaşımıyla, cep sineması, çocuk oyun alanları, bireysel ve grup çalışma alanları, internet erişimi, kafeterya, görsel-işitsel sunum alanları bulunan kütüphanelerle hizmet vereceğiz.
Milli Kütüphaneyi daha da etkinleştirmek üzere araştırma ve referans kütüphanesi olma niteliğini güçlendireceğiz. Halk kütüphanelerinin ve okul kütüphanelerinin sayı ve niteliğini artıracağız. Nüfusu 5 binin üze-rindeki yerleşim birimlerinde en az bir kütüphane kurulmasını sağlaya-cağız.
Gezici kütüphanelerimizi 81 vilayete yaygınlaştıracak, gezici kütüpha-nesi olmayan şehir bırakmayacağız. Bütün il merkezlerimizde en az bir çocuk kütüphanesi açacak ve 2028 yılı itibarıyla 150 çocuk kütüpha-nesine ulaşacağız.
Kütüphanelerimizi 7 gün 24 saat açık olacak şekilde vatandaşlarımı-zın hizmetine sunacağız. Çocukların ve gençlerin ilgisini çekebilecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak bir ortamı oluştu-racağız.
Kültür merkezi olmayan il bırakmayacağız.
Kültür merkezlerinde drama, tiyatro, resim ve müzik atölyeleri açarak sanatçıların hem eğitim almalarını hem de eğitim vermelerini sağla-yacağız. Bu merkezlerde okuma yazma ve edebiyat zevkini geliştirici kurslar düzenleyecek, çocuk ve gençlerimizi Türk ve dünya edebiyatı-nın klasikleriyle tanıştıracağız.
Kitapçılar çarşısı, kitabevleri, sahaflar ile geleneksel sanatların icra edilmesine yönelik olarak mekân desteği sağlayacağız.
Geleneksel sanatların canlandırılması ve bunların geliştirilerek yenilikçi endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi için “Kültür Kentler” oluşturacağız. Bu amaca yönelik olarak şehirlerimizde uygun alanlar belirlenecek ve girişimcilerimize tahsis edilecek, uygun ekosistem oluşumuna yönelik destek mekanizmaları oluşturulacaktır.
Dijital arşivlerimizi geliştirecek, kültür varlıklarımızın korunması ve tanı-tılmasında teknolojinin tüm imkânlarından faydalanacağız.
Anadolu’nun kadim medeniyetlerini de kapsayan, Selçuklu, Osmanlı ve Orta Asya arkeoloji anabilim dallarını geliştireceğiz. Arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerini birbirlerini besleyen ve destekleyen bölümler olarak düzenleyeceğiz.
Nitelikli din hizmetleri ile toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzuruna katkı sağlanacak ve yaygın din kültürü eğitimini toplumun tüm kesim-lerine ulaştıracağız.
Cami, kütüphane, medrese, saray, tarihi kamu binaları gibi bütün kültür varlıklarımızın mimari çizimlerinin, projelerinin ve arşivlerinin tamam-lanmasını sağlayacağız. Böylelikle eserlerin hasar görmesi durumunda aslına uygun olarak inşa edilmesini mümkün kılacağız.
Kültürel mirasımızın restorasyonu ve korunması ile ilgili araştırma ve uygulama laboratuvarlarımızın sayılarını artıracağız.
İstanbul’un simge yapılarından biri olan Kız Kulesi’nin restorasyonunu tamamlayarak müze konseptiyle hizmete açacağız.
İzmir’in kent tarihinde önemli bir yer tutan Tekel Fabrikaları’nın resto-rasyonunu bitirerek bu eseri kültür ve sanat merkezi olarak hizmete sunacağız.
Kültürel mekânların mimari kimliğine uygun kullanılmasına yönelik aza-mi hassasiyet göstereceğiz.
2028 yılına kadar vakıf eserlerimiz de dâhil başta kamuya ait tescilli yapılar olmak üzere en az 1.500 adet taşınmaz kültür varlığımızın res-torasyonunu yapmayı ve kullanıma kazandırmayı hedefliyoruz.
Müzesi olmayan il bırakmayacak, mevcut müzelerimizin teşhir tanzimi-ni günümüz modern müzecilik anlayışına uygun olarak yenileyeceğiz.
Özel müzelerin kurulmasını teşvik edecek, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde müzelerin nitelik ve niceliğini artıracağız. Başta özel müzeler ve kültür merkezleri olmak üzere iş dünyasının kültür ve sanata daha fazla bütçe ayırmalarını özendireceğiz. Bu sayede yerli sanat yönet-menleri, küratörler ve editörlerin yetişmesinin hızlanmasını sağlayaca-ğız.
Seçilecek şehirlerde kurulacak tematik müzelerle turizm kapasitesini artıracağız.
Kültürel mirasımızın gelecek nesillere doğru aktarılması için Dijital Halk Kültürü Arşivi’ni tamamlayarak, ulusal ve uluslararası erişime açacağız.
Vakıf kültür varlıklarının tanıtımı ve korunması faaliyetlerimize devam edeceğiz.
Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerine ait kültürel mirasımıza öncelik verilmek suretiyle, kültürel mirasımızın araştırılması, korunması, günü-müz toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız.
Türk kültür ve medeniyetine dair referans niteliğindeki metinlerin üni-versiteler, yayınevleri ve ilgili kamu kurumlarınca yayımlanmasını sağ-layacağız.
Yurt içinde 9.100 adet vakıf kültür varlığının tamamının projelerini ha-zırlayacak, önceliklendirerek ihtiyaç duyulan varlıkların restorasyon ve onarımlarını sağlayacağız.
Gönül coğrafyamızda vakıf medeniyetine ait en az 12 adet kültür var-lığının projelerinin hazırlanmasını, restorasyon veya onarımını gerçek-leştireceğiz.
Yurt dışındaki vakıf kültür varlığının envanterini tamamlayacağız.
Vakıf kayıtlar arşivindeki Selçuklu ve Osmanlı dönemi belgelerinin kon-servasyonunun yapılması amacıyla patoloji ünitelerinin sayısını artıra-cağız.
Klasik Türk Sanatlarını içeren faaliyetleri yaygınlaştıracağız. Ebru, hat, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, çini, halıcılık, bakırcılık, telkâri gibi süsleme ve el sanatlarının farklı sunumlarla ticari ürüne dönüştürülmesi projelerine destekleri artıracağız.
Klasik ve çağdaş Türk sanatını temsil eden alanlarda nitelikli etkinlik ve sergilerin kamu ve özel sektör tarafından profesyonelce organize edilip dünyanın önemli şehirlerinde sıklıkla düzenlenmesini sağlayacağız.
Her türlü basın, yayın ve medya ortamında Türkçe’nin güzel kullanıl-masını özendirecek, mesajını dille ileten tüm sanat eserlerinde kelime zenginliğini teşvik edeceğiz.
Fikri emek sonucu oluşan ürünlerin öneminin ve değerinin toplumun tüm kesimlerince anlaşılmasını sağlayacağız. Fikri haklara konu ürün ve eserlere ilişkin bilgi ve veri altyapısını güçlendireceğiz.
Kültür endüstrileri ve kültürel girişimlere yönelik mevcut desteklerin etki analizi yapılmasını, kapsayıcı ve kolay erişilebilir destek mekaniz-maları geliştirilmesini sağlayacağız.
Kültürel ürünlerin üretim, gösterim ve dağıtımında tekelleşmeyi önleyici tedbirler alacak, kültürümüze özgü ürünlere yönelik markalaşma, pa-zarlama ve finansman desteği sağlayacağız.
Kültür endüstrilerine sağlanan destekleri, bilhassa eğitim, sertifikasyon ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamında artıracağız.
Kültür endüstrilerine verilecek desteklerde tarihi, milli ve kültürel değerlerimizi tanıtıcı, toplumsal birlik ve aidiyet hislerini güçlendirici alan-lara öncelik verecek, klasik sanatlarımıza pozitif ayrımcılık göstereceğiz.