• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) - Ekonomi Vaatleri - 2023

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) - Ekonomi Vaatleri - 2023

Bu başlıkta AK Parti’nin İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi başlığındaki vaatleri ele alınmıştır.

İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

Türkiye Yüzyılı’nda, bir yandan büyümemizi sürdürürken diğer yandan sosyal adaleti sağlamaya dönük güçlü politikalarımızı hayata geçirece-ğiz.
Güven ve istikrar içinde, rekabetçi bir ortamda büyümeye ve istihdam üretmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yoluyla yapısal cari açık sorununu ortadan kaldıracak politika-larımızı kalıcı bir şekilde hayata geçireceğiz.
Siyasi ve ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politika-larla yüksek teknolojili ve daha üretken alanlarda doğrudan yabancı yatırımı artıracak, iş ve yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz.
Verimliliği önceleyen, sürdürülebilir, kapsayıcı ve güçlü bir büyüme di-namiğini yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu bir şekilde tesis edecek, ül-kemizin üst gelir grubuna yükselmesini sağlayacağız.
Sürekli ve güçlü büyüme hedefiyle, Türkiye’nin önündeki fırsat pen-ceresini kullanarak, 2024-2028 dönemi arasında yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme ile 2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı öngö-rüyoruz.
Yurt içi tasarruflarımızın daha da artırılarak üretken alanlara yönlendi-rilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması ve işgücü verimliliğimizin geliştirilmesi suretiyle istikrarlı büyümeyi devam ettireceğiz. Bu kap-samda finansal sistemin dışında tutulan varlıkların sisteme kazandırıl-masının teşvik edici düzenlemeler yapmayı sürdüreceğiz.
Toplam faktör verimliği artışını sürekli kılacak yapısal reformları ve iyi-leştirmeleri sürdüreceğiz.
Kamu yatırımlarımızın, özel sektör yatırımlarının önünü açarak, üretim kapasitesinin artmasına ve verimlilik bazlı büyüme dinamiğine katkı sağlayacağız.
Makroekonomik istikrarı sürdürerek daha iyi bir iş ortamının oluşturul-masını, işgücümüzün niteliğinin yükseltilmesini, teknoloji ve yenilik ge-liştirme kapasitemizin artırılmasını, fiziki altyapımızın daha da güçlen-dirilmesini, kurumsal kalitemizin iyileştirilmesini sağlayacağız.
İstihdam dostu büyüme sağlama hedefi doğrultusunda, genç nüfusun yoğun olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere, emek yoğun sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Rekabet gücümüzün yüksek olduğu geleneksel sektörlerimizi yenilikçiliğe dayalı bir ekosistemle daha ve-rimli hale getireceğiz.
Enerji, sanayi, üretim ve ticaret dahil tüm alanlarda ve tüm süreçlerde yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştireceğiz.
Teknoloji yoğun yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimizdeki pa-yını artırarak ülkemizi daha rekabetçi bir konuma taşıyacağız.
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini özel sektör ve KOBİ odaklı olacak şekilde artıracak, ticarileştirme ve markalaşma süreçlerini hızlandırarak katma değer artışı sağlayacağız.
Ekonominin tüm kritik alanlarında dijital dönüşümün gerçekleşmesi için altyapıyı güçlendireceğiz.
Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgelerini yaygınlaştıracak, mevcut OSB, EB ve KSS’lerde ortak kullanıma yönelik yeşil dönüşüm merkezleri ku-racağız.
Ekonomide artışının olmazsa olmazlarından olan döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarını öncelikli olarak destekleyeceğiz. Bu çerçevede, bir tesisin atığını diğer bir tesis için girdiye dönüştürerek çevresel açıdan fayda üreteceğimiz gibi ekonomimizin ihtiyaç duyduğu girdi tedarikinin daha etkin ve verimli sağlanmasını temin edeceğiz.
Sürdürülebilir mobilite, batarya yatırımları, yeşil hidrojen, karbon ya-kalama, yeni nesil nükleer reaktörler, dijital tarım, ray ötesi sistemler, atık yönetimi vb. yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik yürütülecek Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını destekleyeceğiz. Bu yatırımların hem tek-noloji transferi hem de nitelikli istihdam artışları ile ülkemizde ciddi kat-ma değer oluşturmasını sağlayacağız.
Enerji verimliliği uygulamalarını, yenilenebilir enerji yatırımlarını ve kul-lanımını, hidrojen enerjisi gibi temiz enerji üretimini ve kullanımını teşvik edeceğiz.
Bina/inşaat sektöründe Yeşil Bina Sertifika (YES-TR) sistemi başta ol-mak üzere sertifikasyon uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Afet riskle-rini dikkate alarak inşaat malzemelerinin standartlarını ve inşaat tekno-lojilerini geliştirmeyi sürdüreceğiz.
KOBİ’lerin verimlilik ve üretkenliğini artıracak, finansmana erişimini ko-laylaştıracak, kurumsallaşmalarını güçlendirecek, yeşil ve dijital dönü-şümlerini hızlandıracak yeni mekanizmalar oluşturacağız.
Yenilebilir enerji, geri kazanım, sanayide yeşil dönüşüm gibi alanlarda ‘Yeşil Yakalı’ olarak sınıflandırılan işlere avantaj sağlayacak politikalar geliştireceğiz.
Finansal alanda yapacağımız yeniliklerle girişimcilik ekosistemini des-teklemeye devam edeceğiz. Gençler başta olmak üzere, iyi projesi olup sermayeye ihtiyaç duyan kesimleri güçlü bir şekilde teşvik edeceğiz.
Etki yatırımcılığı, harmanlanmış finans gibi yenilikçi finansman olanak-ları geliştirerek finansmana erişimi kolaylaştıracağız.
Sürdürülebilir kalkınma yatırımlarının finansmanı kapsamında ihraç edi-len yeşil sermaye piyasası araçlarının ihraç maliyetini azaltarak bu tür araçların ihracının artmasını sağlayacağız.
Büyümenin kaynaklarının yeşil bileşenlerini ayrıştırmaya olanak sağ-layacak veri tabanı altyapısına geçerek yeşil büyümeyi analize imkân tanıyacak göstergeler üreteceğiz.
Yüksek büyüme politikalarımız kapsamında, istihdamı istikrarlı bir şe-kilde artırmaya devam edeceğiz.
İşgücü piyasasının yeşil ekonomi, döngüsel ve dijital ekonomi ile iklim değişikliğine uyumunu hızlandıracak; ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayarak yeni istihdam olanakları sağlayacağız.
İstihdamdaki güçlü artış ile işsizlik oranının kademeli olarak gerileme-sini sağlayacak, 2028’e kadar ilave 6 milyona yakın istihdam ile toplam istihdamı 36 milyona çıkaracak, işsizlik oranını yüzde 7’nin altına indi-receğiz.
Yeşil işlerin payını artıracağız. Belirlenecek yeşil işlerde özel sektörün Mesleki Yeterlilik Kurumu sertifikası olan kişilerin istihdamını sağlaya-cağız.
Aktif işgücü piyasası politika araçlarının etki değerlendirmelerini ger-çekleştirerek iyileştirecek, aktif işgücü programları içinde işbaşı eğitim programları ile yeşil beceriler odaklı faaliyetlerin payını artıracağız.
Pasif işgücü programlarının sürdürülebilirliği ve erişilebilirliğini güçlen-direcek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştıra-cağız.
Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulmasını, kadınlar ve gençler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerinin hızlandırılmasını ve kalıcılıklarının teşvik edilmesini destekleyerek, güvenceli esnek çalışma biçimlerinin hayata geçirilmesini sağlayacağız.
Kadınların işgücüne katılımını yüzde 40’ın üzerine çıkaracak, istihdam oranını yüzde 35’in üzerine yükselteceğiz.
Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını teşvik edecek düzenlemeler yoluyla esnek çalışma olanaklarını artıra-cak, kadın kooperatiflerini güçlendirecek, çocuk bakım hizmetleri ve ihtiyaca göre belirlenmiş mesleki eğitim programları hayata geçirece-ğiz.
Kadın girişimciliğinin artırılması konusunda kadınların finansman kay-naklarına erişimini artıracağız.
Genç girişimcileri yenilikçi buluşlara ve projelere yönlendiren hibe des-teklerimizi artıracağız.
Kayıt dışılıkla mücadele mekanizmalarını güçlendirerek, 2028 yılında kayıt dışı istihdamın payını yüzde 20’nin altına indireceğiz.
Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik olarak veri analizine dayalı risk odaklı denetimleri yaygınlaştıracak, kayıt dışılığın yaygın olduğu sek-törler öncelikli olmak üzere, yönlendirici ve rehberlik edici denetim fa-aliyetlerini artıracağız.
Göçmen işgücü arzı ve işgücü talebi belirlenerek göçmen işgücü istih-damında kayıt dışılığı önleme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
Ülkemizin nitelikli işgücü kaybı önleyecek, nitelikli işgücünün elde tu-tulmasına ve tersine beyin göçüne yönelik sektörel teşvik mekanizma-larını güçlendireceğiz.
Nitelikli işgücünün ülkemize çekilmesini sağlayacak, Turkuaz Kart gibi seçici göçmen gruplarına yönelik uygulamalara devam edeceğiz.
Ar-Ge ve teknoloji merkezlerindeki çalışanların üniversitelerdeki uzman kişiler ve gençlerimiz ile daha fazla proje yapmasına yönelik destekle-rimizi artıracağız.
Kamu sektöründe stratejik insan kaynağı planlaması için altyapı teşkil eden Envanter Sistemi, Beceri Haritası, Kariyer Haritası gibi uygulama-ları güçlendirerek devam ettireceğiz.
Çalışma hayatında temel haklar ve ilkelerin güçlendirilmesi ve sosyal diyalogun geliştirilmesini sağlayacağız.
Bilgi teknolojileri alanındaki yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere başlatmış olduğumuz Bir Milyon İstihdam Projesinde 2024 yıl sonu itibarıyla iki milyon gencimizin en az bir başlıkta eğitimini tamam-layacak, bir milyon gencimizin ise sertifikalı hale gelmesini sağlayaca-ğız.
2022 yılı sonu itibarıyla 254,2 milyar dolar olan ihracatımızı 2028 yılın-da en az 400 milyar dolara yükselteceğiz.
Rekabet gücü yüksek, yüksek katma değerli ve markalı ihracatı odağı-na alan politikalarımıza hız vereceğiz.
Katma değerli ve yüksek teknolojili ve çevre dostu ürünlerin ihracat içindeki payını artıracak ve ülkemizin küresel değer zincirindeki konu-munu güçlendirecek, ihracatta bölgesel bağımlılığı azaltarak ürün ve pazar çeşitlendirmesini destekleyeceğiz.
Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) hayata geçmesiyle ilgili sektörlerin rekabetçiliğini de dikkate alacak politikalar uygulayacak, AB ile uyumlu ETS oluşturulmasını sağlayacağız.
Yeni ihracatçıların oluşturulması, mevcut ihracatçıların pazarlarının ge-liştirilmesinin teşvik edilmesini sürdüreceğiz.
Yeni ihracat destekleri ile firmalarımıza ve girişimcilerimize küresel öl-çekte rekabet gücü kazandıracak politikalar geliştirmeye devam ede-ceğiz.
Uzay ve havacılık, çip, elektronik, yapay zeka, biyoteknoloji, sentetik biyoloji, aşı, ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri başta olmak üzere, kamu-özel sektör işbirliklerine hız kazandırarak, mega yatırım projelerini hayata geçireceğiz
Türkiye’nin otomobili projesi gibi mobilite teknolojilerinde çığır açacak yeni markalar oluşturacağız.
Fintek, siber güvenlik, e-ticaret ve oyun sektörleri başta olmak üzere değeri 1 milyar doların üzerinde yenilikçi Türk şirketleri çıkarmaya yö-nelik proje bazlı teşvik sistemimiz geliştireceğiz.
Küresel markaların ülkemizde üretim yapmalarını güçlü bir şekilde teş-vik etmek üzere, doğrudan yabancı yatırımlara yönelik ülkemizi daha cazip kılacak bir strateji oluşturacağız.
Ülkemizin yeşil ve dijital dönüşüm sürecini destekleyecek Uluslararası Doğrudan Yatırımların ülkemize kazandırılması için yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri yürüteceğiz.
hracatta gümrük uygulamalarının ve sınır kapılarından geçiş süreçlerini iyileştirmeye yönelik uygulamalarımızı sürdüreceğiz.
İhracatta gümrük uygulamalarının ve sınır kapılarından geçiş süreçlerini iyileştirmeye yönelik uygulamalarımızı sürdüreceğiz.
Serbest bölgelerde yapılacak yeni yatırımlar ile mal ve hizmet üretim kapasitemizin gelişmesini, ihracatımıza katkısının artırılması, yeni istih-dam oluşturulmasını destekleyeceğiz. Serbest bölgelerde yeşil ener-jinin yaygınlaştırılması amacıyla serbest bölgeler mevzuatı ve uygula-malarını güncelleyeceğiz.
Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ni 2023 yılında faaliyete geçirecek, yat ve tekne imalatı konusunda yeni serbest bölge kuracağız.
Hizmet ihracatında sıçrama alanlarını teşvik ederek, geleneksel hiz-metlerin yanında yeni nesil hizmetlerin de potansiyel katkılarından en iyi şekilde faydalanacağız.
Küresel eğilimlere yön veren bir stratejiyle turizm, sağlık hizmetleri, fi-nans ve bilişim sektörlerinde Türkiye’nin dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasını sağlayacağız.
Turizm sezonunu yılın tamamına ve tüm coğrafi bölgelerimize yaymayı, turizm gelirlerini bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak şekilde artır-mayı hedefliyoruz.
Bu çerçevede, yeni dönemde ülkemizi ziyaret eden turist sayısını 90 milyona, toplam geliri 100 milyar dolara çıkarmayı öngörüyoruz.
Sağlık turizmi alanında ülkemizin tanınırlığı ve tercih edilirliğini artıra-cak, sağlık turizmi hizmet kapasitesi nitelik ve nicelik olarak geliştirile-cek ve “Health in Türkiye” markasıyla sağlık hizmet ihracatına yönelik tanıtım faaliyetlerini sürdüreceğiz.
2028 yılında 3 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar sağlık hizmeti ihracatını hedefliyoruz.
Rekabetçi yenilikçi ve güçlü bir sağlık sanayiinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Endüstrileri Başkanlığını kuracağız. Kamu alım garantileri dahil güçlü teşvik tedbirleri, akreditasyon, sertifikasyon mekanizmalarının geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin etkinleştirilmesi yoluyla küresel ölçekte güçlü bir sağlık endüstrileri ekosistemi oluşturacağız.
E-ihracatımızın genel ihracatımız içindeki yüzde 1,5’lik payını 2030 yı-lında yüzde 10’a yaklaştıracağız.
Bölgesel ve küresel unicornlarımızın oluşturulmasına yönelik olarak 2028 yılına kadar 100 adet bilişim firmasını E-Turquality destek prog-ramı kapsamına alacağız.
Kamu alımları ve proje bazlı teşvik politikalarını kullanarak seçici bir yaklaşımla ara malı ithalatına olan bağımlılığı azaltacağız.
Ülkemizin taraf ya da muhatap olduğu uluslararası anlaşmalara, kural-lara ve ihracat pazarlarındaki kanuni düzenlemelere uyum ve enteg-rasyonu desteklemeye devam edeceğiz.
Yeşil Mutabakat Eylem Planını etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.
Kurulacak Emisyon Ticaret Sistemi, karbon fiyatlama mekanizmala-rı gibi fonların ilgili sektörlerin yeşil dönüşüm projelerine aktarılmasını sağlayacağız.
Karbon ayak izi hesaplama ve doğrulama mekanizmaları ile karbon borsası ve karbon muhasebesi uygulamalarını geliştireceğiz.
İhracatın finansmanında yeşil taksonomi ekseninde uygun koşullu kre-di imkânını sağlayacak mekanizmalar oluşturacağız.
Ülkemizin küresel ticari entegrasyonunu artıracak, rekabetçi avantaja sahip olduğumuz ürünlerin hedef pazarlara erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasını oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyeceğiz. Yeni nesil STAlar için çalışmalarımızı sürdürecek, STA ve TTA ağımızı genişleteceğiz.
İhracatta bölgesel bağımlılığı azaltarak pazar çeşitlendirmesini artıra-cağız. Mal ve hizmet ihracatımız için yüksek potansiyel arz eden Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında 18 ülkeye yönelik olarak finans, standar-dizasyon, lojistik, tanıtım, diplomasi gibi birçok alanda faaliyetlerle mal ve hizmet ihracatımızı artıracağız.
Bir taraftan büyüme ve istihdam dostu politikaları sürdürürken, diğer yandan enflasyon ile mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettirecek, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi başaracağız.
Fiyatı istikrarına yönelik yatırım-istihdam-üretim-ihracat hedefleri doğ-rultusunda reel sektöre uygun maliyetlerle hedef odaklı finansman im-kânı sağlamayı sürdüreceğiz.
Finansal enstrümanları daha da geliştirerek TL cinsi tasarrufları artıra-cağız.
Fiyat istikrarını ve adil gelir dağılımını gözetecek şekilde para, maliye ve gelirler politikalarında daha da güçlü bir eşgüdüm sağlayacağız.
Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlamasını daha da güçlendirip, gıda arz güvenliğini sağlayacak, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçeceğiz.
Enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı politikalarımıza paralel bir şekilde va-tandaşlarımıza yansıyan enerji maliyetlerinde düşüş sağlayıcı bir yak-laşım sergileyeceğiz.
Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini gi-derecek politikalara hız kazandıracağız.
Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edeceğiz.
Yönetilen-yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiy-le enflasyonda atalet azaltılacaktır.
Enflasyonla mücadele konusunda daha anlaşılır, açık ve şeffaf bir ileti-şim stratejisi izleyecek, beklentilerin daha etkin bir şekilde yönetilme-sini sağlayacağız.
Fiyat İstikrarı Komitesi ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla eşgü-düm ve karar mekanizmalarını güçlendireceğiz.
Piyasalarda rekabeti bozucu yapı ve davranışlar daha yakından takip edilerek uluslararası rekabet hukuku standartları çerçevesinde etkin tedbirler alınacaktır.
Bankacılık dışı finansal unsurları çeşitlendirerek finans sektöründe bankacılığın payını uluslararası normlara yakın seviyelere getireceğiz. Diğer yandan, iyi projesi olup finansal imkâna sahip olmayan kesimleri destekleyici finansal mekanizmaları geliştireceğiz.
Uluslararası alanda oluşan eğilimler ve fırsatlar ile ulusal ihtiyaçlarımızı dikkate alarak Finansal Mimari ve Altyapının Güçlendirilmesi Programı-nı hazırladık.
Program kapsamında yer alan eylemlerimizi; sermaye piyasaları, si-gortacılık, katılım finans, sürdürülebilir finans, finansal teknolojiler, risk yönetimi ve finansal eğitim olarak 7 tema altında topladık. Bahse konu alanlardaki altyapımızı daha da çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye de-vam edeceğiz.
Sermaye piyasası eylemleriyle genel olarak araç çeşitliliğine, tabana yayılmaya, mevzuat alt yapısını güçlendirmeye, likidite imkânlarını ge-nişletmeye ve girişim sermayesinin etkinliğinin artırılmasına önem ve-rip, sermaye piyasalarının cazibesini artıracağız.
Finansal hizmetlerde dijital teknolojilerin artan payını dikkate alarak fintek uygulamalarını yaygınlaştıracak ve hizmet kalitesini artıracağız.
2,1 trilyon dolar büyüklüğündeki “helal ekonomi”nin imkânlarından ya-rarlanmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ka-tılım finansı güçlendireceğiz. Bu çerçevede;
Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak çeşitli kanunlar altın-da düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak ve katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecektir.
Katılım finans kuruluşlarının katılım finans ilkelerine uyum düzeyleri-nin bağımsız bir şekilde derecelendirilmesini sağlamak üzere “katılım finans derecelendirmesi” sistemi hayata geçirilecektir.
Finans alanında beşerî sermayeyi güçlendirmeye, finansal okuryazarlı-ğı artırmaya ve finansal tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik düzen-lemeleri hayata geçireceğiz.
Finansal sektörün kurumsal altyapısını geliştireceğiz. Bu kapsamda;
Finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine uygun “denetleyici teknolojiler” odaklı yeni denetim uygulama ve yöntem-leri hayata geçirilecektir.
Basel Komitesi’nin 2023 yılı başında uygulamaya koymayı planladı-ğı “Basel III Final” düzenlemesine uyum sağlanması için bankacılık mevzuatında gerekli değişiklikler yapılacak ve Avrupa Birliği’ne para-lel olarak 2025 yılında tam uygulamaya geçilecektir.
Sürdürülebilir finansman imkânlarının geliştirilmesini teminen Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) piyasalarına katılmayı hedefliyoruz. Bu kap-samda Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Eximbank’ı uluslararası en iyi uygulama örneklerini dikkate alarak güçlü bir kurumsal reform sürecine tabi tutacağız.
İstanbul’u küresel finansın ve uluslararası ticaretin önde gelen bir mer-kezi haline getirmek amacıyla devam etmekte olan İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi ile nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.
Bu kapsamda finansal piyasalarla ürün/hizmetlerin gelişmesine ve de-rinleşmesine katkıda bulunacak, ülkemizin uluslararası finans piyasala-rına entegrasyonunu güçlendirecek adımları atamaya devam edeceğiz.
Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında yeşil bankacılık uygula-malarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuoyunu bilgilendirici rehberleri hazırlaya-cağız.
Finansal alandaki dijital yenilikçilik ve teknoloji ekosisteminin gelişimini destekleyeceğiz.
Finans sektörünün hızla dijitalleşmesi nedeniyle açığa çıkan bilgi gü-venliği, kişisel verilerin korunması ve finansal tüketicilerin bilinçlendiril-mesi ihtiyacına yönelik çalışmaları destekleyecek, kurumsal kapasiteyi güçlendirecek ve siber dolandırıcılıkla etkin mücadele etmeye devam edeceğiz.
Yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön plan-da tutacak şekilde, manipülatif ve piyasa bozucu nitelikteki işlemlerin önüne geçilmesi için teknolojik altyapı güçlendirilecektir.
Bankacılıktaki risk merkezi benzeri bir yapıyla, yatırımcıların risklerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi ve sektör paydaşlarıyla paylaşılabil-mesini teminen Yatırımcı Risk Takip Sistemini hayata geçireceğiz.
Mali disipline kararlılıkla devam ederek önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetini kesintisiz bir şekilde devam ettireceğimizi taahhüt ediyoruz.
Bütçe disiplinini temel ilkemiz olarak benimsemeye devam edeceğiz.
Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağına alarak, refahın toplum-sal kesimlerin tümüne yayılmasını amaçlayan ekonomi yaklaşımımız ile bugüne kadar olduğu gibi milletimizin alın terinin karşılığı olan her bir lira verginin yine onlara hizmet olarak dönmesi için gece gündüz çalı-şacağız.
Büyük bir titizlik ve özenle oluşturduğumuz bu sağlam temeli, Türkiye Yüzyılı’nda da istikrarlı bir biçimde devam ettirecek, adil gelir dağılımı, öngörülebilirlik, şeffaflık, katılımcılık, hesap verilebilirlik ve mali sürdü-rülebilirlik ilkelerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Uluslararası norm ve standartlarla uyumlu maliye politikalarını sürdü-receğiz.
Bütçenin hazırlık, uygulama ve raporlama aşamalarında kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi yoluyla sağlayacağız.
Maliye politikalarımızı enflasyonla mücadeleyi destekleyecek bir an-layış içinde sürdüreceğiz. Gerek harcamalar gerekse gelirler yönüyle enflasyondan olumsuz yönde etkilenen kesimleri desteklemeye devam edeceğiz.
Çalışanlar ile emeklilerin satın alma güçlerinin korunmasına yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.
Memurların, işçilerin ve emeklilerin aylıklarına 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun üzerinde en az büyüme oranında refah payı artışı verece-ğiz.
İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alı-narak kamu çalışanlarının sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız.
Bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde geliştirilen Kamu Filo Yönetim Sistemini kamu idarelerinde yaygınlaştıracağız.
Sağlık Market Uygulamasının kapsamını genişleterek sağlık harcama-larının daha rasyonel bir temelde gerçekleşmesini sağlayacağız.
Akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştıracak, koruyucu ve önleyici sağlık hiz-metlerini geliştireceğiz.
Uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde Kamu İhale Kanunu’nu güncelleyeceğiz, kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere Sektörel Kamu Alımları Kanunu’nu çıkaracağız. Kamu ihale söz-leşme süreçlerini elektronik ortama taşıyacak, izleme mekanizmasını kuvvetlendireceğiz.
Kamuda Elektronik Tedarik Yönetim Sistemini hayata geçireceğiz.
Yenilikçi teknolojilerin kamu alımları yoluyla geliştirilmesini sağlayarak, yerli üretimin desteklenmesine devam edeceğiz.
BKMYBS kapsamında, Kamu Harcama ve Muhasebe Sistemiyle enteg-re yapıda, e-belge ve e-imzaya dayalı olarak, ihtiyaç analizi, ihale yö-netimi, satın alma, stok yönetimi, harcama ve muhasebe süreçlerinin tek yapıda kurgulandığı elektronik tedarik yönetim sistemi çalışmaları ile vatandaşın elektronik ortamda, hızlı, şeffaf, güvenilir ve rekabete açık bir sistem ile kamu tedarik süreçlerine katılmasını sağlayacağız.
Muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısını daha da güç-lendirip, kamu harcamalarının kontrolü ile zaman, işgücü ve harcama tasarrufu sağlayacağız.
Makroekonomik dengeleri gözeterek mali disiplin çerçevesinde, makul risk düzeyi ve en uygun maliyetli borçlanma politikalarının uygulanması sonucunda borç stokunun GSYH’ye oranını azaltmaya devam edece-ğiz.
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasını daha da genişleterek Hazi-ne nakit rezervini güçlendirilmeye devam edeceğiz.
Vergi sisteminde dijital dönüşümü destekleyecek ve çevre dostu yeşil vergilemeyi esas alan bir sistemi oluşturacağız.
Vergi istisna ve muafiyetlerini bütüncül bir bakış açısıyla gözden geçi-rerek teşvikleri sadeleştireceğiz.
Vergi politikalarımızı büyüme ve sosyal adalet olmak üzere iki temel eksende yürüteceğiz. Yatırımı, İstihdamı, Üretimi ve Rekabet Ortamını destekleyen vergi politikalarımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Ge-lir dağılımında adaleti ve toplumsal refahı artıracak uygulamaları sür-düreceğiz.
Bugüne kadar yaptığımız gibi, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların işgücüne katılımını ve girişimciliği teşvik eden vergi politika-larını önceliklendireceğiz.
Selektif ve hedef odaklı vergi teşviklerimize ekonomik, sosyal ve çev-resel hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz.
Ekonomide verimliliği artıracak, katma değeri yüksek, teknolojik ve ye-nilikçi üretimi vergisel açıdan desteklemeye devam edeceğiz.
Hızla değişen ve gelişen yeni ekonomik unsurların, yenilikçi üretim fak-törlerinin ve finansal enstrümanların vergi sisteminde kavranmasına yönelik tasarımlar yapacağız.
Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve iklim deği-şikliği konusunda uluslararası alandaki gelişmeleri de dikkate alarak, mevcut vergilerimizi karbon salınımı daha az olandan daha az vergi alacak şekilde gözden geçireceğiz.
Mükellef odaklı ve dijitalleşmiş “Geleceğin Vergi Daireleri”ni inşa ede-ceğiz. Yapay zeka uygulamaları ile entegre edilmiş, mükelleflerimizin tek bir noktadan tüm vergi uygulamalarımıza kolayca erişebildiği, iş-lemlerinin hızla sonuçlandırıldığı bir yapı oluşturacağız.
Uluslararası rekabet ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çifte vergi-lendirmeyi önleme anlaşması müzakerelerine devam edeceğiz, anlaş-ma yapılan ülke sayısını artıracağız.
2023-2025 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı ile hem vergi bilincinin gelişmesi hem de vergi kayıp ve kaçağının azal-tılması hedefleri doğrultusunda kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize kararlı ve sağlam adımlarla yol almaya devam edeceğiz.
Sahtecilikle mücadele kapsamında erken uyarı özelliğine sahip bir sis-temi hayata geçirecek ve bu sayede gerçek bir mal ve hizmet alımı olmadan sahte belge temin eden mükellefleri hızlı bir şekilde tespit ederek cari yıl içinde gerekli yasal yaptırımların uygulanmasını sağla-yacağız.
Mali suçlarla mücadelede uluslararası norm ve standartlara tam uyumu sağlayıp, etkili yeni uygulamalara imza atacağız.
Mükellef haklarını gözeterek haksız rekabetin önlenmesi amacıyla risk odaklı denetimlere devam edeceğiz.
Uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde özelleştirme uygulamala-rına devam edeceğiz.
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan İcra ve İflas Kanunu’nun 88’inci maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetlerinin özelleştirilme-si ile depoları belirli standartlara kavuşturacak, depolardaki malların si-gortalama ve rutin bakımlarının yapılması suretiyle ekonomik değerinin korunmasını sağlayacağız.
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki Periyodik Muayene Hizmetlerinin özelleştirilmesi ile tüm yurt çapında ölçü ve ayar hizmet-lerine standart getirilecektir.
Sermaye piyasası araçlarını özelleştirme uygulamalarında ön plana çı-karacağız.
Kamu Sermayeli İşletmeleri yeniden yapılandırarak kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde halka arza hazır hale getirecek, TL cinsi varlıklara yatırımı cazip kılacağız.
Projeler geliştirmek suretiyle atıl kamu taşınmazlarına katma değer ka-tacak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmaz portföyünü klasik özelleştirme yöntemleri dışında sermaye piyasası araçları kul-lanarak değerlendirecek, kamuya ait taşınmazlar ile altyapı tesislerinin gelirlerini yatırımcı vatandaşlar ile paylaşacağız.
Özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik kanuni bir düzenlemeyle,
Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve yatı-rım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilmesi,
Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırma ve hızlandırmaya yönelik Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturulması sağlanacaktır